Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Ʋan toɛ mʋnfeesɛɛ dhe Morovia bun, dhe Liberia a.

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO ˈˈCɛcʋ- 2018

Dhɛtoɛ

Dhɛtoɛ ɛɛ toɛ ka Biiblʋ a srɩn dha zɩan.

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

“Bheɔglɔ nɩan e jhaʋn dhi ɛ, ɔɔ jhi nɔn kʋaan in”

Zan se dhɩ duu ibɔn dhe ɔɔ kmʋn dhi, ɔ dhuɛ ɔɔ kmʋn an klɛɛ mʋn ɔ ye Ɲɔnsoa a glʋdɩ nʋn. Zɩan an, bho a se dhɩ duu ibɔn dhe aa kmʋn dhi ɛ, ɛɛ muɛn aʋ sʋn bho po a ye dhɩ duu nʋn dhe Ɲɔnsoa a dhbho dhi.

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

srɩn a yea dhe Zezi ɔ bo ɔ bhla bho trʋ kpe dhi za a

Bho ɲɔn naan ɲɔn se dhɛjhibho dhe ɲɔnsoadhɛ dhi ɛ, dhɛ ɛ dha a? Ka a ye nʋn wɛe a ye aa ɲɔnsoadhɛ ɛ dɩ du kajɔɔnka a?

KLETIƐN ƐN KMƲN

Kawɛ bhɛɛ nɩn man dhoudhi ye dɩ kpe i zela sʋn nʋn ɛn?

Ɛ nɩn o wɛe Zezi ɔ tmʋn flɛ nɩan bho abʋ e aa dhoudhi we ɲnɩn e Ɲɔnsoa a ɲɩnsʋn an dɩ ɛ?

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

Aʋ bɔn Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ i tɛn

Bho aa sa bhae ɛ, dhɛwɛ a ye ɲankɔɔn dhe aa bhae ghlu dhi?

KLETIƐN ƐN KMƲN

Man du e zɔn dhe

Da Zezi ɔ bhlaa bo dhe trʋ kpe dhe ɛ, ɔ naan ɔɔ dhɛcɩaʋn an du e zɔn dhe, dhɛ ɛɛ tu ghlu dha a?

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

Zezi kman ɲʋn an dɩ

Da Zezi pʋʋa ɲʋn dhe ɛ, ɔ toɛ ka ɔ kman ɩn ɛn. Klaa dhɛ kɔandɩ ɔɔ bɔan ɔ yea to ke ɛ, ɛmɛn nɩn ɔ kman ɲʋn an dɩ, dhe ɔɔ jheɛ ɲʋn ghwɛe.

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

Zezi duɛ ɲʋn dɩgwlɩi

Zɔn a jhiia nin zɔn ɔn bhomɔn a ŋwɔɔn Zezi ɔ gbɛ, dhe a kpa ɔɔ dhɛcɩaʋn an dhue. Bho ɛɛ zɔn tu kpe ke ɛ, ɛ nɩn ka ɲɔn ɔn dea aʋ dhbho klaa kwa a.