Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Kletiɛn ɛn kmʋn e ɔɔ bobhladhbho. Dhruigbooɛ ɛ sɛɛ

Dhe Kletiɛn ɛn kmʋn e ɔɔ bobhladhbho ɛɛ dhruigbooɛ ɛ sɛɛ dhi ɛ, Biiblʋ a fɔ ɲʋn yea zro e dhɩ ɲʋn yea jhe dhe Zoova a Bobhlaʋn ŋmʋɛn mʋn dhɔɔ o dhɔɔ ɔ, ɩmɩn nɩn e.

 

ƖANˈ ˈJHEA
glɛɩ
Ɩan kpɛ ɛ zɔn dee sʋn

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO

ˈDao- 2018

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO

-Jilecʋ- 2018

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO

KLETIƐN ƐNˈ ˈKMƲN -E ƆƆˈ -BOBHLADHBHO