Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dhɩ dhee sia zɔn dhe dhruigbooɛ mʋn ɛn

Dhɩ dhee sia zɔn dhe dhruigbooɛ mʋn ɛn

Bho dhruigbooɛ ɛ zɔn dhue zi ɛ, bhɛɛ ye dhɩ dhee sia zɔn ijhe dhe bhɛɛ ke yɩ mʋn dhuo.

 

ƖANˈ ˈJHEA
glɛɩ
Ɩan kpɛ ɛ zɔn dee sʋn

Day 1

Day 3