Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Biiblʋ a bo

Biiblʋ a bo ɲɔn ɔn poa dhein bho ɩn dhe dhi ɲɔn ɔn za srɩn ɛn, bhɛɛ yɩ mʋn dhuo wɛe ye ɲʋn e dhɩ ɩan dɩ tmʋan dhe Biiblʋ a bo jhibho.

 

-Kɔngɩn, dhɛ -man ˈbɔan in se -nɩn ˈdhe -manˈ ghlu ˈdhi

Bho mun e ɲan, bhɛɛ ye dhɩ nɩan e ɛ dhi jhe dhe ghlu nʋn dhi: