Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

ƝƲNDHEIFUOI- Ɔˈ -DEIN-: CƖAANDHƖ Aˈ IDEEDƖ- August 2017

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ