Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

ƝƲNDHEIFUOI- Ɔˈ -DEIN-: CƖAANDHƖ Aˈ IDEEDƖ- -Ɲɔnkpadhebhaˈ 2017

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ