Biiblʋ a bo nɩan dhe Exode ɛ jhri klae 3 ɛ jhɛɛa15 dhi ɛ toɛ ka Ɲɔnsoa ɔ za tɔn nin sɔɔn bhɛɛa ɔ yea ʋn zeie ɛ, mɛn kuu man dhɔɛgwlɩdeɛ I dhe kpɩikpʋɛn mʋn wɛe ye ɔɔ ɩkmansʋn jhe.

Exode 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.