Biiblʋ a bo toɛ ɩn dhe dhi dhɩ zroɛ e ɩan gbɔ zaa e dhɩ a ghlu nɩan, pʋɩ dhein bho.