Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Bheɔglɔ ɔ dhbho

Zoova a Bobhlaʋn an dhruigbooɛ ɛ kpɛ nɩan Ɲɔnsoagbu a Biiblʋ cɩaan e Ɲɔnsoadhbho ɔ klain e Bobhladhbho ɔ ŋmʋɛn ɛn, ɩmɩn an dɩ aa sɛɛ ɲɔn ɔn dhaa Bheɔglɔ ɔ dhbho ɛ tmʋn.

Jhibhodhɛ: Sɛɛ nɛn ɛn sia zɔn bho ɛntɛnɛtɩ kpe e jɛn aʋa jhea dhe dhruigbooɛ mʋn ɛn, ɩan nɩɩn bhɛɛ ɩn se dhɛ dhue nɩn.

 

-Kɔngɩn, dhɛ -man ˈbɔan in se -nɩn ˈdhe -manˈ ghlu ˈdhi

Bho mun e ɲan, bhɛɛ ye dhɩ nɩan e ɛ dhi jhe dhe ghlu nʋn dhi: