Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc (“Watchtower”) pʋɩ ˈˈkpae ˈˈdhe ɛmɛn- -ɛn ˈˈdu ɩanˈ dɩ. -Bho ɲʋn se ˈo dhɛ -dhee -ˈnɛɛn ˈtmʋʋn- ɛn, -ˈmɛn dhɩ aˈ klɛɛ nɩan da ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛ, ɛ nɩn Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc ɛˈ ˈˈjɛ ɛˈ dhɩ.

ˈDhɔɔdhɩ aˈ jhibhonan-

Adobe -e Adobe logo -e Acrobat -e Acrobat logo nɩɛn- Adobe Systems Incorporated ɛˈ ˈdhɔɔdhɩ aˈ jhibhonan-. iTunes -e iPod nɩɛn- Apple Inc ɛˈ ˈdhɔɔdhɩ aˈ jhibhonan-. ˈDhɔɔdhɩ aˈ jhibhonan- anˈ klɛɛ sia ˈo ɛ, ɲʋn -ʋa- ˈɲnɩn ɲɔn ɔn muan ˈcre- dhueˈ ˈdhue ɛ, ʋbʋ- -ˈbhle -ˈmɩn.

Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn anˈ dhbhonʋʋɛn- ɛnˈ ˈtee -e ɛɛˈ ˈsɛɛ- -e

Dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn, ɩmɩn- yeˈ -ʋn je bho po -bho -man sa ˈbɔn yeˈ dhɛ nʋn ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe. -Bho jhi da ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛ, -ˈmɛn dhɩ aˈ klɛɛ dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn an ˈtmʋan, -ˈŋwɔɔn- ɩanˈ dɩ ˈmɛn. -Bho se dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn ˈŋwɔɔn- ˈˈdhe -bho ɛ nɩn- dhueˈ -ɛɛˈ dɩ se ˈŋwɔɔn- ˈdhe ɩn ˈˈklun -ke ɛ, -ˈmɛn -manˈ jhi da ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe -dhe.

Ɩanˈ dhbhonʋʋnsʋn- -wɛ -ˈsrɛ ˈˈɩ -ɛ? -ˈBhɛɛˈ yeˈ ˈsɛɩ- ɲʋn dea ˈtee ˈˈkpe -e ˈsɛɩ- nɩan ˈo ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe -e bhlaadhɩ aˈ ghlu -e fete -e ˈcreedhɩ -e video (“Dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi”) ˈjhe, yɩˈ ˈmʋn ˈˈdhuo- ˈˈdhe yɩˈ jri ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe -manˈ ˈjɛ ɛˈ dɩ, ɛɛˈ nɩn- -e pledɩ ˈdhe-, ghluˈˈkpededhɩ- nɩan da ˈzɔn -e -ˈnɩɩn nɩan ˈe dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee ˈdhi ɩanˈ dɩ. -ˈMɛn -manˈ:

  • Za da -deɩn- nɩn ˈˈkpe Dhɛ -dhe -wɛeˈ -manˈ poɛ ˈo ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe -dhe (ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- ˈˈo ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn-, ɲʋn dhɩ ˈˈjhri i -gble -deɩn-, ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -da ɲʋn an ˈjheea);

  • Po -e dhɩ ɲʋn poa ˈˈkpae ˈbho -deɩn- nɩn ˈˈkpe ˈˈkpae -dhe dheeˈka ˈbho -deɩn- -ˈnɩɩn ˈˈkpe;

  • Nʋn -e ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈan -ˈnɩɩn -dhe, -manˈ nʋn -e ɩanˈ dheeˈ -dhe ˈˈdhe dhɛ ˈˈo dhɛ nɩan da ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛˈ nɩn- -e ˈdhɔɔdhɛ- -e ˈghwɛi iˈbɔndhɛ ˈdhe- (-bho -ˈseɛ dhɛ ˈdhi ˈjhee- dhi mɔn ˈdhe- ɛ), dhbhonʋʋndhɩ- ˈˈo dhbhonʋʋndhɩ- nɩan da -deɩn- nɩn ˈˈkpe aˈ ɲʋn ˈˈjhri i -gbleɛ- ɛˈ dɩ nɩn- ˈe ˈmɛn -ke;

  • Jhi -e da ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe -dhe kodɩ -e dhbhonʋʋndhɩ- -e dhɩ ˈmʋn ˈˈdhuɛ- -e ɩanˈ ˈˈdhruigboo- -srɛ ɛˈ dhɛ -nʋɛn- -e ɩanˈ ɲʋn ˈˈjhri i -gble dɩ;

  • Nʋn -e dhɩ sea ˈo -jeˈˈ nɩn- ˈdhe- ˈbho -deɩn- nɩn ˈˈkpe: Ɲʋn -an ˈbɔan -ʋʋ yeaˈ dhbho nʋn ˈbho -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛ, -manˈ saan ʋbʋ sɩnˈ in -dhe ˈˈdhe -manˈ kaan ʋbʋ jeˈ -dhe;

  • Nʋn -e dhɛ ˈˈo dhɛ -ɛ yeaˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈkɔɔ-, ɛ yɩˈ ˈgɔ ˈˈbun ˈˈdu ˈˈdhe -ɛ yeaˈ ɲʋn -an ˈbɔan -ʋʋ yeaˈ ˈo ɛ ˈˈkpe jhi jeˈ -kaan ˈdhe-. Dhɛ ˈˈo dhɛ -ɛ -nɩn ˈtee ɛˈ kpa -je dhueˈ, -ɛ nɩan ˈˈjhria ˈˈdhe -ɛ nɩan dhɛsaʋn- -ke ɛ, -manˈ nʋɛnˈ -dhe ˈbho ɩn ˈˈkpe;

  • Jhii ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn in -dhe -wɛeˈ -manˈ po -e -manˈ dhɩ aˈ ghwee ˈdhe-.

Dhbhonʋɛn- ɛnˈˈ tee aˈ ŋwɔn -bhlaa

Dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee Watchtower toa ˈo ɛ, -bho sɩ ŋwɔn ˈjhe ɛ, Watchtower ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye dhɩ aˈ klɛɛ ɛ ˈbhɛɛa i-jhii -wɛeˈ yeˈ ɛɛˈ dhɛ tu ˈˈpɛɛ-, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ˈo ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn anˈ ˈˈkpe -muɛn- ɛnˈ je ɛˈ ˈˈŋwɛn kaanˈ nɩn-, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ka nʋn -manˈ jhi ˈo -dhe dheeˈka, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -manˈ IP ɛˈ drɛsɩ -ɛɛ kpa -ʋn ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ˈˈdhuo- ɛ ˈye -manˈ ɔɔdinatɛɛ ˈˈŋwɛn ˈgba -wɛeˈ -saˈ ˈbho mun dheeˈka, ɛ ˈye ˈˈgbu -ʋan- -ˈˈɲɩan -ʋn ɛntɛɛnɛtɩ -glʋˈ zea- ʋʋ ˈye -manˈ ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe -muɛn- i-ɲnaan ˈˈdhe ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye -ʋn ˈˈkunan -poo.

Dhɩ aˈ ˈˈɩzian-

Watchtower ˈbhɛɛˈ nɔnˈˈ ˈˈo nɔnˈˈ ɛ ˈye dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn ˈˈɩzian-. Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- anˈ dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee ɲʋn an yea ˈˈɩzian-, -zɔn -ɔ ˈdhi ɲʋn pʋɩ ˈˈkpae ˈbho- ɲʋn ˈye ɩanˈ ˈˈjhriɛ- ˈˈduɛ- -dee. -Kɔn ˈgɩn -ŋmʋn da jheejhee -wɛeˈ dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee ɲɔn ɔn ˈˈdua ˈˈjhriɛ-, yeɛˈ jhibho-.

ˈTee -e ˈPeejhei- -e

ˈTee ɲɔn ɔn ˈˈdua ˈˈjhriɛ ˈdhe New York ˈdhe Meikɩ -bhlʋaˈ, ɩmɩn- ɲʋn -ŋmʋn jha -wɛeˈ ɲʋn ˈcre dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn, -bho dɩ nɩn- ˈo ɛ, ɲʋn ˈse ˈtee -dhee -ˈnɛɛn ɛnˈ dɩ ˈˈdui-. -Bho ɲʋn ˈye dhɛ ˈˈo dhɛ ɛˈ dɩ ˈtmʋn ˈdhe dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn anˈ dɩ ˈdhi ˈbho ˈpeejheʋn- ˈˈjhibha ˈˈɩ ɛ, ɛ ˈye ˈe New York ɛˈ ˈpeejhegbu- dhueˈ -ʋn nɩan ɛɛˈ ka ˈdhi nɩn-

Dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee aˈ dhɛ ˈˈbun -zaa

Ɛ tɔˈdɩ- ˈdhe dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn ˈˈklun ɛn, ˈpeejhegbu- dhueˈ -ʋn nɩan ɛɛˈ ka ˈbhɛɛˈ ʋn ˈye ka nʋn dhueˈ -nɩn ˈe -ɛ yeˈ ˈˈjha i-gbaa, ʋn ˈse ˈŋwɔɔn-, -ɛ se ŋwɔn ˈjheka- nɩn- ˈˈdhe -ɛ -nɩn ˈbhlʋa aˈ ˈtee aˈ kpa -je dhueˈ. -Bho ʋn ˈtmʋn ɛɛˈ dhɛ tu mɔn ˈdhe- ɛ, -jɩn sia ˈo ˈye ˈˈjhriɛ- ˈˈduɛ-. ˈDhe dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn ˈˈklun ɛn, -bho ɲɔn mun -wɛeˈ ɔ se dhueˈ ŋwɔn ˈjhe ˈˈdhe Watchtower seɔ dhɛ -nʋʋn -ke ɛ, ɛ se ɛɛˈ dɩ -wɛeˈ ɲʋn ˈye ka nʋn Watchtower -zaa ˈtee nɩn sʋn ˈzɔn.

ˈˈDuudɩ- aˈ klɛɛ

Dhbhonʋɛn- ɛnˈ ˈtee nɩn ɛn, ɛ ˈˈduudɩ- aˈ klɛɛ nɩan ˈo mɔn -e Watchtower ˈɲnɩn ˈdhe dhɩ -man muan nʋn- ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛ, ˈdhe ɩanˈ dɩ ˈdhi. ˈˈDhe dɩ aˈ klɛɛ -nɩn ɲʋn ˈˈdua tɛnˈˈ ˈdhe ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn anˈ dhbhonʋɛn- ɛnˈ dɩ ɛ, ɛ gbɩ ˈˈjha i.