Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

ˈˈSrandɩ-

ˈˈSrandɩ-

Ɲɔn ɔnˈ ˈˈjɛ ɛˈ ˈˈBundɩ-

Ɲɔn ɔnˈ ˈˈjɛ ɛˈ ˈˈbundɩ- nɩan ˈnɔn ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛ, ˈdhe Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. -e ɛɛˈ -glibha- aˈ kpɛ -ˈnɩɩn -nɩn ɛɛ nʋan dhbho aˈ ˈsʋ ˈkwa ɩan ˈkpa -wɛeˈ dhbho -ɔɔˈ dɩ ʋʋ ˈtmʋan ɲɔn -ˈnɔn -da ɔɔ ˈcreea ɔɔˈ dɩ ɛ, ʋʋ ˈyeɔ nʋn. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ɛˈ ˈtmʋʋn- ɲɔn -dhee -ˈnɔɔn- ɲɔn ɔnˈ ˈˈbundɩ. -Bho ɛ ˈye ɛɛˈ dhɛ tu nʋn ɛn, -ˈmɛn ɛ nɩn dhɛ ɲɔn -ˈnɔn deea i ɛˈ dɩ. ˈBho -ˈmɛn ˈdhe ɛ, ɛɛ zea ɲɔn -ˈnɔn -glʋˈ ˈmɛn -kajɔɔnka. -Bho ʋa sa dɩ -ˈnɩn ˈˈkpaeˈ po ɛ, ʋa ˈjheɛ ˈtee -ˈnɩɩn ŋwɔn ɲʋn -saˈ ɲɔn -ˈnɔn bho pa ˈˈdhe ɲʋn -sɔˈ ˈˈjhri. Ɲɔn ɔnˈ ˈˈbundɩ- ɔ toa ˈo ɛ, ɩn ˈse -pleɛ- dhi ˈˈdhe ɲʋn ˈsɩ ˈˈɩzian- in -ke.

Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ ˈˈDrɛsɩ-

Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ drɛsɩ -man toa ˈo -da -man kaian -manˈ kɔntɩ ˈˈɩ da ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- nɩn ˈˈkpe ɛ, ɩmɩn- ɲʋn ˈye i -jhii -wɛeˈ ɲʋn nɩn- yeˈ ghlu bho poo- -manˈ kɔntɩ ɛˈ dɩ. -Bho -ˈˈmae- -manˈ dhbho -nʋn -ɲnɩn -e -manˈ kodɩ bho -wɛeˈ -man sa ˈbɔn ɲʋn ˈye -ʋn sʋn bho po yɩˈ ˈjhe ɛ, ɲɔn ɔn muɛn -ʋn ghlu -jha ˈbho -manˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ drɛsɩ toa ˈo -ˈnɩn ˈˈkpe.

Cookies

Cookies -a poɛ ɲɔn -ɔn muan ˈo jw.org ˈˈkpe sʋn bho -wɛeˈ dhɩ -ɩanˈ dɩ ɔ kman, ɩanˈ ˈˈman. Ɛɛˈ kpɔ dhueˈ ka: ghlu ɲɔn za ˈo ˈbho jw.org ˈˈkpe ɛ, ʋan siɛ ˈe cookie ˈdhi -wɛeˈ -bho ɔ jhi ˈo ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩnˈ dhe ɛ, ɔɔ jhɛɛ ghlu -ˈnʋn. Ɲɔn ɔnˈ ˈˈbundɩ aˈ -sie- ˈe cookies ˈdhi.

Po ˈo JavaScript

JavaScript jw.org ɛ jhii dhi -wɛeˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- an nʋn dhbho -kajɔɔnka. JavaScript -ɛɛ nʋɛn -wɛeˈ -bho ɲɔn ɔn sa dhɛ iˈbɔn ˈbho jw.org ˈˈkpe ɔɔ ˈjheɛ ˈˈdoo-. jw.org ɛˈ nʋn JavaScript -wɛeˈ ɛɛˈ po dhbhonʋʋndhɛ- -e dhɩ -dhee -ˈnɩɩn ɲɔn ˈsea ˈjhbha ˈbho ɔɔˈ ɔdinatɛɛ ˈˈkpe.

Bho jw.org ˈye dhbho nʋn -kajɔɔnka, -ˈmɛn ɲʋn ˈye ˈo JavaScript po ˈdhe ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ ˈˈkpemundhɛ- ˈdhi. Ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpemundhɩ- aˈ -da -duuˈˈ ˈbhɛɛˈ ɩn ˈyeɛ nʋn ɲʋn ˈye ˈo JavaScript po ˈˈdhe ɲʋn ˈyeɛ ˈo -za ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- -ˈnɩɩn ˈˈkpe. -Bho yeˈ -ka ɲɔn ɔn nʋan ˈo JavaScript ɛˈ ˈbho -po sʋn ˈdhe ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- -ˈnɩɩn ˈˈkpe jhibho- ɛ, -ˈmɛn -ŋmʋn ˈe dhɛ -ɛɛ -ˈtmʋan -manˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ ˈˈkpemundhɛ- ɛˈ dɩ ˈdhi.

Bho dhɛ nɩn- ˈo ˈjɛɛn- -wɛeˈ -aa sa ˈbɔn -a yeˈ -aaˈ ˈˈsrandɩ- ˈˈɩzian-, dhɩ -aa muan ˈˈɩzian-, ɩan muɛn ˈcreɛ- da dhɛ ɛˈ ˈˈjhriɛ- nɛn ˈˈkpe -wɛeˈ -manˈ ˈˈbundɩ- nɩan ˈe -a ˈkwa -e dhɛ -aa nʋn ɩn ɛn, yɩˈ jhibho-.