Yin bua bangi bontoala Biibili nni ki pugini? Lanwani, yi baa fidi ba ban cua bangi-yi Biibili yeni ke panpaani ki ye? Diani-mani yi yeli, yi gaani leni adelesi nakanba ki soani.