Dayenli li binli nni, ti taagi ki tiendi Jesu kuuma tiadima i kaani boncianla. Ti ŋoa Jesu wani oba n den yedi o ŋoadikaaba: “Yin yaa tiendi yeni, ki tiadi n po.” (Luki 22:19) Yaa binli ŋoa, Jesu kuuma tiadima daali tie:

Sibidi, citaa 31, 2018.

Ti yii yinba leni yi diegu niba kuli n cua Jesu kuuma tiadima. Nani ti taana kuli, yuakuli baa fidi cua laa taanli po. U miabu leni i panpaani ki ye ba.