1. Be po ke U Tienu ñoanianu tie tiladi leni ti?

Bibili n togedi ke li miali ña U Tienu kani yeni, cedi ke ti kubi ti yula lede?—PISOMA 36:10.

Wani n tagi ti yeni, U Tienu yanfuoma kpedi ki cie ti yaa yua. O tie ti ba yua n bua-ti, ki go bua tipo yaala n ŋani. Waa bua bi ninsaaliba n yie o, ki tiendi bani n bua yaala ba. (Mi Kpanjama 20:24) Nani lantie tiladi bi bidanba n waani bi bila yaala n tiegi yeni, li tie tiladi U Tienu moko n waani-ti yaala n tiegi. (Isayi 48:17, 18) U Tienu puni-ti Bibili yeni ki ba todi ti tin bandi yaala n tiegi.—Cogi mani Timoti Tilieli 3:16.

Jeova ñoanianu todi-ti, ti moala yema n yaa ŋani. Bi go waani-ti, tin ba fidi tieni yaala ki ba yaa miali n ka gbeni. U Tienu n tagi yaala kuli ŋani, li go tie tin tuo wan yedi yaala.—Cogi mani Pisoma 19:8, 12; Mi Doagidima 4:11.

2. Bibili todi ti lede?

Bibili nni ti ba le a yanjaga leni yaa maama n ba todi-ti tin bandi U Tienu yanbuama ti tuona tiama nni. Ñoanianu ye ke o maama kuli waani cain tin ba tieni yaala. (Mi Tiadima 22:8) Ama tinba n ba tia ki bandi tin ba tuo o ñoanianu leni o yanjaga yeni maanma. (Mi Kpanjama 2:10-12) Bibili waani ke mi yema tie U Tienu paabu. Ti yaa bandi lani ti baa guudi ti yula ti tuonli po, ti diogu nni, leni ti sancenli nni.—Cogi mani Pisoma 100:3.

3. U Tienu ñoanianu kuli siiga, ole po n cie?

Jesu yedi ke U Tienu ñoanianu bonbi lie n cie yaaba n sieni kuli. O yendo waani yaala yaa po ke U Tienu tagi bi nisaaliba. O bua bani n bandi o, ki bua o, ki go tuo o leni bi pala kuli. Ti jaga nni li ŋani tin tiadi laa ñoanianu po. (Mi Kpanjama 3:6) Yaaba n tuodi  lani leni bi pala kuli baadi U Tienu danligu leni li pamancianli. Bi go ba ti ba yaa miali n kan gbeni.—Cogi mani Matiyu 22:36-38.

O bonlielo todi-ti ti yema leni nitoba n yaa mani. (Kolinta Yaaba Tikpiali 13:3-7) Laa ñoanianu ŋoadima todi-ti, tin yaa ŋoa U Tienu fuuli ti tuona nni leni ti lieba nni.—Cogi mani Matiyu 7:12; 22:39, 40.

4. U Tienu ñoanianu ŋoadima pia tipo be ñoade?

Bibili ñoanianu todi ke u diegu niba buama pugudi. (Efesa Yaaba 4:32; Kolosa Yaaba 3:12,14) Wani yedi ke li ñiigili tie li miali banlu kuli po yeni, li ba kubi u diegu niba ki foagidi ba leni paka tiama.—Cogi mani Mi Cilima 2:24.

Bibili ñoanianu todi-ti i ligi leni li tuonli lingima sanu, bi go foagidi-ti leni li pabienli. A tuona liiga yaaba bua yaa niba n tuuni ŋama ki go tie papiendanba nani Bibili n tundi-ti maanma yeni. (Mi Kpanjama 10:4, 26; Ebilunba 13:18) U Tienu maama yedi ke tin liini yaala n ba dagidi-ti ti yema nni ke li tie tiladi. Tin go lingi U Tienu danligu ki cie i ligi leni bonla kuli.—Cogi mani Matiyu 6:24, 25, 33; Timoti Tikpiali 6:8-10.

Bibili ñoanianu ba fidi ki todi-ti ti laafialo po. (Mi Kpanjama 14:30; 22:24, 25) Ti yaa tuodi U Tienu n waani ke tin da guo mi daama, ti ba guudi ti yula leni i yianbiadi leni ibilisi. (Mi Kpanjama 23:20) Jeova naa yedi ke tin da ño mi daama ba, waa bua tin ño i pendi. U Tienu ñoanianu naa todi ti tin gobidi ti yula bebe ka ba, o go gobidi ti yantiana moko. (Pisoma 119:97-100) Kilisiti niba n tuo Jeova ñoanianu yeni laa tie ke li pia bipo ti ñoadi bebe ka ba. Bi bua ki yaa kpiagidi Jeova.—Cogi mani Matiyu 5:14-16.