Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Luke Gɔŋɔ La Pɔsega Yetɔɣum

Luke Gɔŋɔ La Pɔsega Yetɔɣum

Luke gɔŋɔ la, tɔɣeri la Yezu vom yɛla la a na’am tuuma.