Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Hon Wan Tɔɣɛ Sɛla

Hon Wan Tɔɣɛ Sɛla

●○○ PƆSEGA YETƆƔUM

Sokere: To eŋɛ la wani baŋɛ ti to namesegɔ la daɣɛ Naayinɛ tubedɔlegerɛ?

Gulesegɔ: Yam 1:13

Tɔ̃kɛ: Beni n sɔi ti to namesa?

○●○ YIA LEBE TA BISƐ

Sokere: Beni n sɔi ti to namesa?

Gulesegɔ: 1Yo 5:19

Tɔ̃kɛ: To san namesa la ani Naayinɛ la wani?

○○● YI’I LEBE TA BISƐ

Sokere: To san namesa la ani Naayinɛ la wani?

Gulesegɔ: Isa 63:9

Tɔ̃kɛ: Naayinɛ wan eŋɛ la wani yese to namesegɔ la basɛ?