Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

 TO BƆNA WUU KRISTAKƆMA

Yehowa Wan Ti’isɛ La Wani?

Yehowa Wan Ti’isɛ La Wani?

To san maasena ti to kɔ’ɛ puti’irɛ tum tuunɛ, tunkãtɛ bii tunpika woo, la nari ti to ni soke tomea yeti, ‘Yehowa wan ti’isɛ la wani?’ La boi bini ti to kan ta’’an baŋɛ sɛla woo n boi Yehowa puti’irɛ poan ge a pa’alɛ tɔ yɛla zo’e zo’e a Yetɔɣum la poan n wan kumesɛ tɔ ti to tuna “sɛla woo n ane soŋa.” (2Ti 3:16, 17; Arom 11:33, 34) Yezu yuun kɔ’ɔn ti’isa la Yehowa puti’irɛ n boti sɛla a vom poan. (Yon 4:34) To boti ti to tɔɣesa Yezu la, to wan eŋɛ ania ita sɛla ti Yehowa bɔta se’em ma’a ti to kɔ’ɛ to puti’irɛ ti to tum tuunɛ.​—Yon 8:28, 29; Epe 5:15-17.

BISƐ VIDIYO LA ZUO N DE KƆ’ƆN TI’ISA YEHOWA PUTI’IRƐ N BOTI SƐLA (MLM 19:18) GE NYAA LEBESE SOKERE ANA WA:

  • Beni n sɔi ti la nara ti to tara Baabule naresum yɛla tuna tuuma to vom poan?

  • Bem Baabule naresum yɛla n wan soŋɛ tɔ ti to mina yuun soma?

  • Bem Baabule naresum yɛla n wan soŋɛ tɔ ti to ta’an yɛɛra lɔɣɔrɔ ge maala tomea soŋa?

  • Bɔnkani poan ti la nara ti to dekɛ Baabule naresum yɛla tum tuuma to vom poan?

  • To wan eŋɛ la wani ta’an baŋɛ Yehowa puti’irɛ?

N san kɔ’ɛ puti’irɛ ti n tum tuunɛ, bala pa’alɛ ti mam la Yehowa teŋasuka ani la wani?