Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

 ZASEŊƆ 4

Ani N De Yezu Krista?

Ani N De Yezu Krista?

1. Yezu vom pɔsɛ la wani?

Bem hala n yun basɛ ti Yezu leŋa ka tɔna?​—MATU 11:29; MARK 10:13-16.

Yezu naanɛ yun ka ani wuu asaala, a yun dela malaka saazuo sa ge ti ba nyaa dɔɣɛ en teŋgɔŋɔ wa zuo. (Yon 8:23) Eŋa ti Naayinɛ naam yia ge me soŋɛ ti ba naam sɛla woo. Eŋa ma’a ti Yehowa mea naam en bala n sɔi ti ba yi’ira en Naayinɛ “Dayɔyeŋa” la. (Yon 1:14) Yezu n yun de Naayinɛ Kpana, bala ba yi’ire en ti “Yelehom.”​—Kaalɛ Magaha 8:22, 23, 30; Kolose 1:15, 16.

2. Beni n sɔi ti Yezu yun wa’an teŋgɔŋɔ wa zuo na?

Naayinɛ yun dekɛ a Dayɔa wa vom ze’ele la saazuo eŋa Maria, n yun yese Yuda teŋa ge ka mina buraa la, puuren ti a dɔɣɛ en teŋgɔŋɔ wa zuo. Dene zuo Yezu sɔ daɣɛ nɛresaala. (Luke 1:30-35) Yezu yun wa’an teŋgɔŋɔ wa zuo na (1) ti a pa’alɛ to Naayinɛ yelemɛŋɛrɛ, (2) ti a eŋɛ makesonɛ bo to ti to tuna Naayinɛ puti’irɛ n boti se’em to san puɣum bɔna yeletooro poan la (3) a dekɛ a nyɔvore n ani kasi la ki “to’e nɛreba.”​—Kaalɛ Matu 20:28.

3. Beni n sɔi ti to ɛɛra lua?

Lua dela hon yɔ sɛla ti ho faaɛ nɛra kum poan basɛ. (Yɛhega 21:29, 30) Naayinɛ yun ka boti ti asaala bia kiira bii kuregera. To eŋɛ la wani mina bala? Naayinɛ yun yele Adam ti a naam yia la yeti, a san eŋɛ sɛla ti Baabule la yeti la dela “be’em” la a wan ki. Bala Adam yun san ka tum ni be’em a kan ki ni. (Pin’ileŋɔ 2:16, 17; 5:5) Baabule la yeti, kum doose la Adam taɛ to za’a waabi. Bala, Adam n basɛ ti be’em yɔɔrɛ n de kum la “taɛ” to. To eere la  mina n wan nyaŋɛ yɔ faaɛ to yese kum sebo ti Adam dekɛ taɛ to la.​—Kaalɛ Arom 5:12; 6:23.

Ani n yun wan nyaŋɛ yɔ faaɛ to yese kum poan? To san ki, to ni yɔ la tomea be’em. Nɛra ka boi n wan ta’an yɔ faaɛ a tadaana yese be’em poan.​—Kaalɛ Yooma 49:7-9.

4. Beni n sɔi ti Yezu yun ki?

Yezu yun ani la kasi. A yun ka tabelɛ eŋɛ be’em—bala a yun daɣɛ ti a ki faaɛ a mea be’em. Yezu yun tuɣum ki la nɛreba be’em zuo. Naayinɛ yun tum la a Dayɔa ti a wa’ana ki bo asaaleba pa’alɛ a nɔŋerɛ n ka tari makerɛ se’em. Yezu yun eŋɛ pa’alɛ ti a nɔŋɛ to mɛ la eŋa n sakɛ a Sɔ nɔɔrɛ ge ki tomam be’em zuo la.​—Kaalɛ Yon 3:16; Arom 5:18, 19.

Bisɛ Beni N Sɔi Ti Yezu Yuun Ki? vidiyo la

5. Yezu iti la bem nananawa?

Yezu n yun boi teŋgɔŋɔ wa zuo la, a yun tibɛ bã’ãdoma mɛ, isige nɛreba kum poan ge yese basɛba dɛŋa poan. A yun pa’alɛ eŋa n wan eŋɛ sɛla beere sa’am bo sɛba n nani en la. (Matu 15:30, 31; Yon 5:28) Yezu n yun ki la, Naayinɛ yun isige en mɛ ti a nyaa dɛna vo’osum. (1 Peter 3:18) Yezu yun nyaa zi’ire la Naayinɛ zuɔ nu’o gura, ti Yehowa bo en paŋa ti a dɛna Naba bisa teŋgɔŋɔ wa. (Hebru 10:12, 13) Nananawa Yezu n de Naba saazuo sa ge ti a podɔleba me mɔɔla yelesoma la teŋa woo.​—Kaalɛ Daniel 7:13, 14; Matu 24:14.

La kan yue, Yezu n de Naba la, wan dekɛ a paŋa la yese namesegɔ woo la sɛba n ta’asɛ de la basɛ. Sɛba za’a n tari sakerɛ Yezu poan la ge nana en la wan nyɛ vom sumɔ paradiisi poan teŋgɔŋɔ wa zuo.​—Kaalɛ Yooma 37:9-11.