Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Ɛ Sokere Ana Wa Lebesego

Ɛ Sokere Ana Wa Lebesego
  1. To wan eŋɛ la wani pa’alɛ ti to nɔŋɛ Naayinɛ? (Tɛɛ. 13:3, 4; 1 Yo. 5:3)

  2. Beni n sɔi ti la nara ti to nɔŋɛ to mabiisi? (1 Yo. 4:11, 20, 21)

  3. To wan eŋɛ la wani pa’alɛ ti to tari nɔŋerɛ bɔ’ɔra to tadaana? (Mal. 19:18; Ep. 5:29)

  4. To wan tɔɣesa Yehowa nɔŋerɛ la wani? (1 Pe. 4:8; Kol. 3:13)

  5. Ho wan eŋɛ la wani ta’an pɛɣera Yehowa? (Ym. 104:33; 146:2, 5)

  6. To nɔŋɛ Yehowa la to suure za’a vuurɛ? (Yɛh. 34:14; Am 5:15; Arom 12:11)