Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Tara Sukpe’ene!

Tara Sukpe’ene!

YOOMA 138:3

 BULIKA

 • 9:30 Yuuma

 • 9:40 Yuunɛ 73 La Zusega

 • 9:50 Yehowa N Bo’ori To Sukpe’ene

 • 10:05 Yetɔɣum N Toŋe Taaba: Tara Sukpe’ene Wuu . . . 

  • Enok

  • Moses

  • Yehosapat

  • Peter

 • 11:05 Yuunɛ 69 La Mɔɔlegɔ

 • 11:15 Tara Sukpe’ene Na’am Mɔɔlegɔ Tuuma La Poan

 • 11:30 Kã’a La Ko’om Musega

 • 12:00 Yuunɛ 48

 WUNTƐƐŊA

 • 1:10 Yuuma

 • 1:20 Yuunɛ 63 La Zusega

 • 1:30 Baabule Yetɔɣedaa Bɔ’a: Kɔ’ɔn Ze’ele Bo Yelemɛŋɛrɛ Pu’usegɔ La

 • 2:00 Pigera Zontua La Yelekpina

 • 2:30 Yuunɛ 76 La Mɔɔlegɔ

 • 2:40 Yetɔɣum N Toŋe Taaba: Tɔɣesa Krista Sukpe’ene La Se’em Ma’a Ti Ho Tu’usɛ Yeletooro

  • Deodoma Poan

  • Sukuu Poan

  • Tuuma Ze’an

  • To Gingilega Poan

 • 3:40 “Ho Wan Nyɛ Yɔɔrɛ Soŋa Soŋa” Ho Ŋmibega La Poan

 • 4:15 Yuunɛ 119 La Zusega