Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jeupawaiwan Waminchipelø

Namtrik

Tiuswan mør manakatik øsik tsuntrun

Pølpasrik

Pølpasrik

Tiuspe namune kan møskai lataik untarapik køn (1 Pedro 5:​6, 7)

Nøpe namui Møskain køn kakentø namun untaktøka marik køn. Kan untakipe møskainma nui urekwan purø køtrø isupik køn, incha nø nømun tap amtrai kusrenanøpik køn trektøwai Tiusma misakmeran purø køtrø isuwaik køn inchawai nøpe kusrenanan misakmeran latrø tap øsik waramtik køntrai.

Tiuspe isa kusrenanmøn, nøpe namun sølkantø kusrenanan, nam kasrak warøntrai incha Tius kusrenaniløpe namun tapelan muniran purukun.

Nam Tiuswan mørene, namun purø misra trektøwai purukuntrun.

Trektøwai Tiuspe namune eshkan manakatik øsik warøntrai trantrun.

 Tiuswan mørøpeløpe øsik warøntrun (Isaías 55:⁠3)