Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jeupawaiwan Waminchipelø

namtrik

Tiuswan mør manakatik øsik tsuntrun

 KUSRENANTRAP 4

¿Kuaimantsikwan møren chi purayaik kø?

¿Kuaimantsikwan møren chi purayaik kø?

Tiuswan mørmuape Adánwan Evan kuamik puik køn (Génesis 3:6, 23)

Eva ulwan møra tusryuiwan maik køn incha Adánwan mantrai srøtrik køn incha nøkucha maik køn.

Nøm øyek maripe purø trømpøik kalø kuik køn incha Tiuspe Adánwan Evan Edényukutri wepusrik køn.

Nømpe urekwanpa purø mur kuik pura ampik køn. Tsøntatø tsøntatø køllirap mentik køn øyamai kuamik puik køn. Nøm kuawape kansrømai ammuik køn, chumaikucha. Øyektø patsik køn.

 Kuapeløpe usrøtøwai misran, chikucha marmøn (Génesis 3:19)

Nampe Adán Evawainukkutri amtrua pøntrer inchawai namunkucha kuamik nepun. Kuapelø mørmuwai, ashmøwai, chikucha marmelø waran. Kuapelø kip lataitø waran (Juan 11:11-14).

Jeupape misakmeran kuamøntrai isupik køn. Inchen kuapeløpe katøyu øsirantrun øyamai øsirapeløpe Tiuswan mørape manaken kuamøntrun, manakatik øsik waramik køntrun.