¿Orekópa Ñandejára podér omoingove jey hag̃ua umi omanovaʼekuépe? Si, oreko. Ñandejára Ipoderosoiterei ha ni mbaʼevéicharõ pe ñemano ni ambue mbaʼe ndaipuʼakamoʼãi hese (1 Corintios 15:26; Éxodo 6:3.) Ñandejára ningo ikatu omoingove jey umi omanovaʼekuépe ha Haʼe opromete ojapotaha upéva imúndo pyahúpe. * ¿Ikatúpa jajerovia ipromésare? Itaʼýra Jesucristo heʼivaʼekue ohechauka ikatuha. (Elee Mateo 22:31, 32.)

Umi saduséo ndogueroviái oñemoingove jeytaha umi omanovaʼekuépe, upévare Jesús heʼi chupekuéra: “Ndapegueroviaséiramo umi omanóva oñemoingove jeytaha, ¿ndapeleéi mbaʼe piko Ñandejára heʼivaʼekue peẽme: ‘Che hína Abrahán, Isaac, ha Jacob Jára’? Haʼe ningo Ñandejára umi oikovévape g̃uarã, ndahaʼéi umi omanovaʼekuépe g̃uarã”. Ko téxtope Jesús oñeʼẽ Jehová heʼivaʼekuére Moiséspe, oñemongetárõ guare hendive peteĩ jukeri máta hendýva ypýpe, áño 1514 rupi, Jesús ou mboyve (Éxodo 3:1-6). Jesúspe g̃uarã, Jehová heʼívo “Che hína Abrahán, Isaac ha Jacob Jára” ohechauka katuete oñemoingove jeytaha umi omanovaʼekuépe. ¿Mbaʼérepa jaʼe upéva?

Jehová oñemongetárõ guare Moisés ndive, aretereíma omano hague Abrahán, Isaac ha Jacob. Upérõ ojapóma 329 áño Abrahán omano hague; Isaac 224 ha Jacob katu 197. Avei Jehová ndeʼíri “Che haʼevaʼekue Ijarakuéra”, síno “Che hína Abrahán, Isaac, ha Jacob Jára”, oikoverõguáicha koʼã kuimbaʼe. ¿Mbaʼérepa?

Jesús omyesakã Jehová haʼeha “Ñandejára umi oikovévape g̃uarã, ndahaʼéi umi omanovaʼekuépe g̃uarã”. ¡Epensamíntena mbaʼépa heʼise upéva! Jehová noprometéirire omoingove jeytaha umi omanovaʼekuépe, Abrahán, Isaac ha Jacob omanovaʼerãmoʼã opa árare ha Jehová haʼéta upéicharõ umi omanovaʼekue Jára. Upéva ohechaukáta ndoguerekoiha podér oipeʼa hag̃ua isiervokuérape ñemano poguýgui, ha pe ñemano imbareteveha chugui.

Upéicharõ, ¿oñemoingove jeýtapa Abrahán, Isaac, Jacob ha enterove Ñandejára siérvo omanovaʼekuépe? Jesús ombohovái upéva heʼívo: “Chupe g̃uarã enterove haʼekuéra oikove gueteri” (Lucas 20:38, NM). Jehová oikuaa katuete omoingove jeytaha umi isiérvo omanovaʼekuépe, upévare imanduʼa hesekuéra oikoverõguáicha (Romanos 4:16, 17). Haʼe ndahesaráiri chuguikuéra ha og̃uahẽta pe ára omoingove jey hag̃ua chupekuéra.

Jehová ipoderosove pe ñemanógui

¿Rehechase jeýpa umi rehayhuetéva omanovaʼekuépe? Aníkena nderesarái Jehová ipoderosoveha pe ñemanógui. Ndaipóri mbaʼeve ojokovaʼerã chupe okumpli hag̃ua ipromésa. ¿Reikuaasevépa mbaʼeichaguápa Ñandejára ha mbaʼéichapa omoingove jeýta umi omanovaʼekuépe? Upéicha ikatúta reñemoag̃uive Jehováre, “haʼe ningo Ñandejára umi oikovévape g̃uarã”.

Ko méspe ikatu relee la Bíbliape

Mateo kapítulo 22-28 guive Marcos kapítulo 1-8 peve

^ párr. 3 Pe lívro Mbaʼépa añetehápe omboʼe la Biblia?, ojapóva testígo de Jehová, kapítulo 7-pe omyesakãve mbaʼéichapa Ñandejára omoingove jeýta umi omanovaʼekuépe.