Marandu porã imboriahúvape g̃uarã

LA Biblia heʼi: “Imboriahúvagui [Ñandejára] ndahesarái” (Salmo 9:19 [9:18, NM]). Avei heʼi ñande Apohare ‘ipojera ha imbaʼeporãme omohyg̃uatãha opa mbaʼe oikovévape’ (Salmo 145:16). Koʼã mbaʼe ndahaʼéi kuénto rei. Ñandejára ipuʼakapáva ojapokuaa oñekotevẽva ponove oĩ ohasa asýva imboriahu rupi. Mbaʼépa oñekotevẽ upearã?

Peteĩ economísta Africaygua heʼi umi tetã imboriahúvape oisãmbyhyvaʼerãha peteĩ “mburuvicha imbaʼeporãva”. Haʼe ohechakuaa upe oisãmbyhýva ipuʼakavaʼerãha umi provlémare ha ipyʼaite guive ojaposevaʼerã upéva. Avei oisãmbyhyvaʼerã ko yvy tuichakuére, jaikuaágui oparupiete oĩha tetã nopenáiva umi imboriahúvare. Ko mburuvicha avei oipytyvõvaʼerã yvypórape okambia hag̃ua, ponove oiko opensa ijehénte ha ombohasa asy hapichápe. Oĩnepa koichagua mburuvicha?

Oúrõ guare ko yvy ape ári Jesús ogueru marandu neporãva imboriahúvape g̃uarã. Haʼe voi heʼi: ‘Jehová espíritu oĩ chendive, haʼe cheporavo amombeʼu hag̃ua marandu porã imboriahúvape’ (Lucas 4:16-18, NM).

Mbaʼépa upe marandu porã?

Ñandejára omoĩma Itaʼýrape Mburuvicháramo, ha upéva peteĩ marandu neporãmba jepéva. Jesús ningo pe mburuvicha ikatupyryvéva heta mbaʼére: 1) ojeporavo oisãmbyhy hag̃ua ko yvy tuichakue, 2) oiporiahuvereko imboriahúvape ha omboʼe hemimboʼekuérape oñangareko hag̃ua hesekuéra, ha 3) oipytyvõkuaa yvypórape okambia hag̃ua. Ñahesaʼỹijomi koʼã mbaʼe.

1. Jesús oisãmbyhýta ko yvy tuichakue La Biblia heʼi Jesúspe oñemoĩ hague ‘mburuvicháramo, opa tetã, trívu ha ñeʼẽ oĩ hag̃ua ipoguýpe’ (Daniel 7:14, ÑÑB). Epensamíntena umi mbaʼe porã ojehupytýtava peteĩnte oisãmbyhýrõ opa yvypórape. Ndaiporimoʼãvéima opuʼãva oñoakãre oñemombaʼeségui umi mbaʼe oĩvare ko yvy ári. Opa umíva oñembojaʼóta hekopete. Mbaʼérepa jaʼekuaa koʼã mbaʼe oikotaha katuete? Jesús voi heʼi: ‘Opa mbaʼe oĩva yvága ha yvýpe oñemoĩ che poguýpe’ (Mateo 28:18, NM).

2. Oiporiahuvereko imboriahúvape Oĩ aja ko yvy ári Jesús ombyasyeterei ohechávo ohasa asyha umi imboriahúva. Jahechami mbaʼéichapa otrata peteĩ kuñáme ogastapavaʼekue orekomíva okueraségui peteĩ mbaʼasýgui. Haʼe 12 áñorema oiko huguyháre ha upe tiémpope pe Léi heʼi umi péicha hasýva ikyʼaha, ha oimeraẽ opokóva hesekuéra ikyʼaha avei. Upéicharõ jepe haʼe oñembopyʼaguasu, oike henteita apytépe ha opoko Jesús aóre. Péro Jesús nomongavajúi chupe, oiporiahuvereko guei upe kuñáme ha heʼi: ‘Che rajy, rejerovia rupi ningo rekuera ko mbaʼasy nembohasa asyetévagui. Tereho katu pyʼaguapýpe’ (Marcos 5:25-34, NM).

Umi mbaʼe Jesús omboʼevaʼekue opokoiterei ñanderehe ha ñanemomýi ñanembaʼeporã hag̃ua. Ñanemanduʼami mbaʼéichapa ombohovaivaʼekue peteĩ kuimbaʼépe, oporandúrõ guare chupe mbaʼépa jajapovaʼerã Ñandejára ñandeguerohory hag̃ua. Haʼe oikuaa ohayhuvaʼerãha hapichápe, upéicharõ jepe oporandu Jesúspe: “Máva piko che rapicha?”.

Ombohovái hag̃ua, Jesús omombeʼu peteĩ kuimbaʼe Samariaygua ojapovaʼekue. Haʼe heʼi: ‘Peteĩ kuimbaʼe ovahea ohóvo Jerusaléngui, Jericó gotyo. Ha upeichahágui osẽ  chupe una partída mondaha, omoperõ chupe, oinupã vaipaite ha oheja heʼõngue lénto’. Peteĩ saserdóte ovahea avei upérupi, ha ohechávo pe kuimbaʼépe opia chugui. Peteĩ levíta avei ohechávo chupe ojere chugui. Upéi peteĩ kuimbaʼe Samariaygua ohechávo pe kuimbaʼépe oiporiahuvereko chupe. Oñemboja hendápe, oipohãno, ogueraha peteĩ posádape, ha opaga pe posáda járape oñatende hag̃ua ko kuimbaʼére. Omombeʼupa rire ko káso Jesús oporandu: ‘Mávapa koʼã mbohapy kuimbaʼe apytépe ohechauka ohayhuha hapichápe?’. Ha pe kuimbaʼe ombaʼeporanduvaʼekue heʼi: ‘“Pe oiporiahuverekovaʼekue chupe”. Upémaramo Jesús heʼi: “Tereho ejapo nde avei upéicha”’ (Lucas 10:25-37, NM).

Ostudia rupi Jesús omboʼevaʼekue, umi testígo de Jehová okambia opensa lája ha oñehaʼã oipytyvõ hapichápe. Pór ehémplo peteĩ kuñakarai Letoniaygua ohai ilívrope umi kuña ojegueraháva kársel soviéticape ohasavaʼekue. Haʼe omombeʼu: ‘Ambaʼapo aja áño 1960 rupi kársel de Pótmape, cherasyete kuri ha umi kuña testígo oñatende porãiterei cherehe. Umi Testigo de Jehová katuete oipytyvõ hapichápe, ha nomañái mbaʼe rrelihiongua ni mbaʼe tetãyguápa’.

Ijetuʼuetérõ guare la situasión Ecuadórpe, heta testígo táva Anconpegua ojehecha vai ha ou isogueterei. Upémarõ ambue testígo ikongregasiongua ohecha mbaʼépa ikatu ojapo. Haʼekuéra oikuaa umi peskadór og̃uahẽha koʼẽ mboyve rupi opoi rire, upévare oñemoĩ oprepara tembiʼu ovende hag̃ua (ehecha pe taʼanga). Oñepyrũ oñekosina pyharepyte rupi oĩmbáma hag̃ua umi peskadór og̃uahẽha óra. Opavave oipytyvõ, umi mitã jepe. Ha upe viru oñembyatýva oñemeʼẽ umi família oikotevẽvape.

Koʼã ehémplo ohechauka Jesús omboʼe ha ojapóva oipytyvõkuaa enterovépe imbaʼeporã hag̃ua umi oikotevẽvandi.

3. Jesús oipytyvõkuaa yvypórape okambia hag̃ua La Biblia heʼi yvypóra iñimperfektoha, upévare opensa ijehénte. Upévape oñehenói pekádo. Apóstol Pablo heʼivaʼekue: ‘Ajaposéramo jepe iporãva ivaívamante ajuhu che raperãme’. Ha ñembyasýpe heʼi: ‘Mávapa chepeʼáne pekádo poguýgui? Aagradese Ñandejárape Jesucristo rupive!’ (Romanos 7:21-25). Apóstol Pablo heʼi Ñandejára ombou hague Itaʼýrape oipeʼa hag̃ua pekádo poguýgui opa yvypóra iñeʼẽrendúvape, péicha ndajaikomoʼãvéima ñapensa ñandejehénte. Mbaʼéichapa oikóta upéva?

Ovautisa rire Jesúspe, Juan heʼi hese: ‘Péina, Ñandejára Ovecharaʼy, oipeʼáva yvyporakuéra pekádo!’ (Juan 1:29, NM). Javyʼaiterei jaikuaávo ko yvy henyhẽtaha yvypóra imbaʼeporãva ha nomotenondéiva chupe ou porãvante (Isaías 11:9). Jesús rupive jahupytýta koʼã mbaʼe ha upéicha ndaiporimoʼãvéima imboriahúva.

Ñandejára Ñeʼẽ avei heʼi: “Ha peteĩteĩva oguapýta iparralty ha hiʼígo rakã guýpe ha ndaiporimoʼãvéima omongyhyjéva chupekuéra” (Miqueas 4:4, ÑÑB). Ajépa ñandepyʼaroryetéta jahecha vove oikoha ko promésa porãite! Koʼẽrõitéma jaikóta pyʼaguapýpe, ñambaʼapo porãta ha avavetéma ndohasaʼasymoʼãi imboriahúgui, ha péicha oñemombaʼeguasúta Jehovápe.