Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Jesús ohechauka pe tape, omboʼe pe añetegua, omeʼẽ jeikove

 KAPÍTULO 61

Jesús omonguera peteĩ mitãrusu endemoniádope

Jesús omonguera peteĩ mitãrusu endemoniádope

MATEO 17:14-20 MARCOS 9:14-29 LUCAS 9:37-43

  • UMI DISÍPULOPE OFALTAVE FE OMONGUERA HAG̃UA PETEĨ ENDEMONIÁDOPE

Jesús, Pedro, Santiago ha Juan oguejy oúvo pe sérrogui, ha ohecha peteĩ lugárpe ijatyha heta hénte. ¿Mbaʼépa oiko upépe? Umi mboʼehára leipegua ojerepa Jesús disipulokuérare ha oñemoĩ odiskuti chupekuéra. Umi hénte ohechávo Jesús ouha, unos kuánto odipara ohug̃uaitĩ chupe. Haʼe oporandu: “¿Mbaʼérehepa pejodiskuti che disipulokuérandi?” (Marcos 9:16).

Umi henteita apytégui osẽ peteĩ karai, oñesũ Jesús renondépe ha heʼi: “Mboʼehára, agueru ne rendápe che raʼýpe, oreko ningo peteĩ demónio omoñeʼẽngúva chupe. Upe demónio ojagarra jepi oipete chupe yvýre, ha haʼe hendyryjuipa, omopururũmba hãi, ha ikangypa. Haʼéma nde disipulokuérape omosẽ hag̃ua pe demóniope, péro ndaikatúi ojapo hikuái” (Marcos 9:17, 18).

Amalisia umi mboʼehára leipegua otaky ha oñembohory umi disípulore ndaikatúi haguére omonguera pe mitãrusúpe. Péro Jesús, orresponde rangue pe karai ojedesesperávape, heʼi umi héntepe: “Peẽ tekove jeroviaʼỹ ha rekoaña, ¿arakaʼe peve piko aiméta penendive ha agueropuʼakáta upe pejapóva?”. Jesús heʼi upéva omongavaju hag̃ua umi mboʼehára leipeguápe omoprovléma haguére idisipulokuérape. Upéi heʼi: “Pegueru chéve koʼápe pe mitãrusu” (Mateo 17:17).

Pe mitãrusu og̃uahẽvo ohóvo Jesús rendápe, pe demónio oipete chupe yvýre ha omboatáke vaipa chupe. Pe mitãrusu ojapajeréi pe yvýre ha hendyryjuipa. Jesús oporandu itúvape: “¿Arakaʼe guive piko péicha oiko hese?”. Pe karai heʼi: “Michĩete guive, heta vésema pe demónio oity chupe tatápe ha ýpe ohundi hag̃ua chupe. Péro ikatúramo, oreporiahuverekóna ha orepytyvõmi” (Marcos 9:21, 22).

 Pe karai ningo ojedesespera, pórke ni umi disípulo ndaikatúi ojapo mbaʼeve. Jesús katu omokyreʼỹ chupe heʼívo: “¿Mbaʼére piko ere: ‘Ikatúramo’? Rejeroviáramo, opa mbaʼe ikatu oiko”. Upémarõ pe mitãrusu túva hatã heʼi: “¡Ajerovia ningo! ¡Chepytyvõna amombareteve hag̃ua che jerovia!” (Marcos 9:23, 24).

Jesús ohecha umi henteita apúrope ouha hendapekuéra. Ha enterove rovake ojaʼo pe demóniope heʼívo: “Nde demónio ñeʼẽngu ha ohenduʼỹva, che haʼe ndéve: Esẽ pe mitãgui ha anive reike hese”. Upépe pe demónio ombosapukái pe mitãrusúpe ha omboatáke vaipa jey chupe. Upéi osẽ chugui ha haʼe opyta omanorõguáicha. Umi hénte ohechávo upéva, heʼi: “¡Péva omanóma!” (Marcos 9:25, 26). Péro Jesús ojagarrávo chupe ipógui, pe mitãrusu opuʼã “ha upepete [...] okuera” (Mateo 17:18). Ndareíri umi hénte ohecharamoiterei umi mbaʼe Jesús ojapóva.

Jesús omondórõ guare umi disípulope opredika hag̃ua, omeʼẽ chupekuéra autorida ikatu hag̃uáicha omosẽ umi demónio. Upévare koʼág̃a oporandu chupe hikuái haʼeñoháme: “¿Mbaʼére piko ore ndaikatúi romosẽ pe demónio?”. Jesús ohechauka ofaltaveha chupekuéra fe, ha heʼi: “Koʼãichaguápe, ñemboʼépe añoite ikatu oñemosẽ” (Marcos 9:28, 29). Umi disípulo tekotevẽ kuri ojeroviave Ñandejárare ha ojerure vaʼerã chupe podér ikatu hag̃uáicha omosẽ upeichagua demónio.

Upéi Jesús heʼi avei: “Añetehápe haʼe peẽme: Pende jerovia tuicháramo peteĩ mostása raʼỹicha, pejéta ko sérrope: ‘Tereho koʼágui amoite’, ha ohóta, ha ndaiporimoʼãi mbaʼeve ikatuʼỹtava pejapo” (Mateo 17:20). ¡Ajépa hetaite mbaʼe ikatu jahupyty ñande fe rupive!

Sapyʼánte ñambohovái heta provléma ñandestorváva jaservi porã hag̃ua Jehovápe, ha umíva ojogua umi sérro tuichávape. Upéicharõ jepe, jajeroviáramo ñande pyʼaite guive ikatúta jagueropuʼaka umi provléma tuichaicháva.