Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Jesús ohechauka pe tape, omboʼe pe añetegua, omeʼẽ jeikove

 KAPÍTULO 129

Pilato heʼi: “¡Péina! ¡Ko kuimbaʼe!”

Pilato heʼi: “¡Péina! ¡Ko kuimbaʼe!”

MATEO 27:15-17, 20-30 MARCOS 15:6-19 LUCAS 23:18-25 JUAN 18:39–19:5

  • PILATO OÑEHAʼÃMBAITE OPOI JESÚSGUI

  • UMI HUDÍO OJERURE OJEPOI HAG̃UA BARRABÁSGUI

  • OÑEMBOHORY HIKUÁI JESÚSRE HA OÑEMALTRATA CHUPE

Pilato heʼi umi oipotávape ojejuka Jesúspe: “[Che] ndajuhúi ojapo hague umi mbaʼe vai pejéva hese. Ha Herodes ndojuhúi avei” (Lucas 23:14, 15). Péro koʼág̃a oñehaʼã jey opoi chugui, ha heʼi: “Peẽ pejepokuaa pejerure chéve Páskua jave apoi hag̃ua peteĩ présogui. ¿Peipotápa upéicharõ apoi peẽme hudiokuéra Rréigui?” (Juan 18:39).

Pilato oikuaa porã oĩha préso peteĩ kuimbaʼe hérava Barrabás, ha ikonosídova opuʼã haguére pe goviérno kóntrape, imonda ha oporojuka haguére. Upémarõ Pilato oporandu umi héntepe: “¿Mávaguipa peipota apoi? ¿Barrabás térãpa Jesúsgui, oñehenóiva Cristo?”. Umi saserdóte prinsipál omboliga umi héntepe oñemoĩ hag̃ua Jesús kóntrape, upévare haʼekuéra ojerure ojepoi hag̃ua Barrabásgui. Pilato oporandu jey: “¿Mávapa koʼã mokõigui peipota apoi?”. Umi hénte osapukái: “Barrabás” (Mateo 27:17, 21).

Pilato ombyasy ohendúvo upéva, ha oporandu: “¿Ha mbaʼe piko upéicharõ ajapóta Jesúsgui, oñehenóiva Cristo?”. Umi hénte osapukái hatãvéntema: “¡Ejuka chupe!” (Mateo 27:22). Haʼekuéra ningo oñemotĩ vaieterei ojerurévo ojejuka hag̃ua peteĩ kuimbaʼe inoséntepe. Pilato heʼi chupekuéra: “¿Mbaʼe ivaíva piko ojapo ko kuimbaʼe? Che ndajuhúi haʼe ojapoha mbaʼeve ojejuka hag̃ua chupe. Upévare ainupãkáta chupe harreadórpe ha upéi apoíta chugui” (Lucas 23:22).

Pilato ningo oñehaʼãmbaite opoi hag̃ua Jesúsgui. Upéicharõ jepe, umi hénte ipochy ha hatã hatãve osapukái: “¡Ejuka chupe!” (Mateo 27:23). Umi líder rrelihióso ombohuguyraku umi héntepe, upévare haʼekuéra oipota katuete ojejuka Jesúspe. Hiʼarive Jesús ndahaʼéi ni peteĩ delinkuénte ni asesíno. Haʼe ningo ndojapói mbaʼevete ivaíva, ha oiméne ñanemanduʼa cinco día atrás ojerresivi hague chupe Jerusalénpe Rréiramo. Oiméramo umi idisípulo oĩ upérupi, okirirĩmba ani hag̃ua ojepilla chupekuéra.

Pilato ohechakuaa nokonsegimoʼãiha umi héntendi opoi hag̃ua Jesúsgui. Haʼekuéra ipochy pochyve voi. Upémarõ ojagarra y ha ojepohéi umi hénte rovake, ha heʼi: “Ko kuimbaʼe ruguy oñeñohẽramo, ndahaʼemoʼãi che káusare. Pejecha peẽ”. Upéicharõ jepe, umi hénte noñekalmái. Upéva rangue heʼi hikuái: “Ore ha ore raʼykuéra akã ári tou huguykue” (Mateo 27:24, 25).

Pe governadór omeʼẽseve gústo umi héntepe ojapo rangue pe oĩ porãva. Upémarõ opoika  Barrabásgui haʼekuéra ojerure haguéicha. Upéi omboika Jesúspe ha oinupãuka chupe.

Heta ojetortura rire Jesúspe, umi soldádo omoinge jey chupe pe governadór palásiope. Upépe oñembyatypa umi soldádo ha entéronte omaltrata chupe. Ojapo hikuái peteĩ koróna ñuatĩgui ha omoinge iñakãre oñemotĩ hag̃ua chupe. Umi soldádo omoĩ Jesús po deréchape peteĩ yvyra, ha omonde hese peteĩ ao puku pytãhũva, pe oipuruvaichagua umi rréi. Oñembohory hese hikuái ha heʼi: “¡Mbaʼéichapa, hudiokuéra Rréi!” (Mateo 27:28, 29). Upéi haʼekuéra oñemoĩ ondyvu hese ha ohovapete chupe. Ojagarra hikuái pe yvyra omoĩ vaʼekue ipópe, ha oinupã chupe iñakãme pype. Koʼýte ningo oike iñakã pirére umi ñuatĩ orekóva pe “koróna”.

Jesús katu oaguantapa umi mbaʼe vaiete ojejapóva hese ha oñehaʼãmbaite imbarete. Pilato omombaʼeterei upéva ha oñehaʼã jey opoi hag̃ua Jesúsgui. Heʼi umi héntepe: “Pemañami! Agueru peẽme okápe peikuaa hag̃ua ndajuhuiha hese mbaʼeve ivaíva”. Ikatu oime Pilato opensa raʼe umi hénte ombyasytaha Jesúspe ohechávo imoretonpa ha huguypa hína. Upévare omoĩ chupe umi hénte osapukaipáva renondépe, ha heʼi: “¡Péina! ¡Ko kuimbaʼe!” (Juan 19:4, 5).

Jesús itrankílo ha oaguanta oñemaltrata vaipáramo jepe chupe, ha Pilato ohechakuaa upéva. Pilato ohechauka pe oñeʼẽ lájare ohecharamoitereiha mbaʼéichapa Jesús ombohovái upe situasión, ha ohechauka avei ombyasyha la ojejapóva hese.