Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Jesús ohechauka pe tape, omboʼe pe añetegua, omeʼẽ jeikove

 KAPÍTULO 134

¡Jesús oikove jeýma!

¡Jesús oikove jeýma!

MATEO 28:3-15 MARCOS 16:5-8 LUCAS 24:4-12 JUAN 20:2-18

  • JESÚS OIKOVE JEY

  • UMI MBAʼE OIKÓVA JESÚS OÑEÑOTỸ HAGUÉPE

  • OJEAPARESE UNOS KUÁNTO KUÑÁME

Umi kuña oho vaʼekue Jesús sepultúrape, tuichaiterei oñemondýi ohechávo upépe ndaiporiha Jesús retekue. María Magdalena odipara oho “Simón Pedro rendápe ha upépe oĩ avei pe disípulo Jesús ohayhúva”, apóstol Juan (Juan 20:2). Péro umi kuña opytáva pe lugár oñeñotỹ haguépe Jesúspe, ohecha peteĩ ánhelpe, ha pe sepultúra ryepýpe oĩ avei ótro ánhel “ijao morotĩ pukúva” (Marcos 16:5).

Peteĩva umi ánhel heʼi chupekuéra: “Ani pekyhyjétei, che aikuaa pehekaha Jesúspe, upe oñemosaingo vaʼekue yvyráre. Haʼe ndaipóri koʼápe, oñemopuʼãma chupe, haʼe heʼi haguéicha. Pejúnte pemaña pe lugár oñemoĩ hague. Ha tapeho pyaʼe porã pemombeʼu idisipulokuérape oñemopuʼã jey hague chupe omanóva apytégui. Ha ¡péina!, haʼe ohóma hína pene renonderã Galiléape” (Mateo 28:5-7). “Umi kuña ningo tuichaiterei oñemondýi ha oryryipa, upévare odipara osẽvo pe sepultúragui” ha oho omombeʼu umi disípulope (Marcos 16:8).

María otopa Pedro ha Juánre, ha heʼi chupekuéra: “Oime ojegueraha ñande Ruvichápe pe sepultúragui, ha ndoroikuaái moõpa ojeheja chupe” (Juan 20:2). Upémarõ Pedro ha Juan odipara oho pe sepultúrape. Juan ipyaʼeve, upévare haʼe raẽve og̃uahẽ upépe. Péro haʼe omaña pe oka guivénte ha ohecha pe téla ojelia hague Jesúspe.

Og̃uahẽvo Pedro, ojasuru pe sepultúrape ha ohecha umi téla ojelia hague Jesúspe ha pe oñemoĩ vaʼekue iñakãre. Upéi oike avei Juan, ha upépe ae orovia María heʼi vaʼekue chupekuéra. Haʼekuéra nontendéi Jesús oikove jeymaha, jepe haʼe heʼíma kuri chupekuéra upéva oikotaha (Mateo 16:21). Upéi oho jey hikuái hogakuérape. Péro María, oĩ jeýmava pe sepultúrape hendivekuéra, opytánte.

 Upe aja, umi ótro kuña oho umi disípulo rendápe omombeʼu hag̃ua chupekuéra Jesús orresusita hague. Péro Jesús oñug̃uaitĩ hendivekuéra ha heʼi: “¡Mbaʼéichapa penekoʼẽ!”. Upévo haʼekuéra “oñemboja hendápe, oñakarama ipýre ha omombaʼe chupe”. Jesús katu heʼi chupekuéra: “¡Ani pekyhyje! Tapeho pemombeʼu che ermanokuérape, ha toho hikuái Galiléape cherecha hag̃ua” (Mateo 28:9, 10).

Upe mboyve, oikórõ guare pe terremóto ha ojeaparese umi ánhel, umi soldádo oĩ vaʼekue pe sepultúrape “oryrýi osusũ ha opyta ku omanorõguáicha”. Ojerrekupera rire hikuái, “oho pe siudápe ha omombeʼu umi saserdóte ruvichakuérape opa mbaʼe oiko vaʼekue”. Upémarõ umi saserdóte oñembyaty umi karai guasukuérandi, ha oñemoĩ de akuérdo omeʼẽ hag̃ua heta porã pláta umi soldádope, ani hag̃ua omombeʼu la oikóva, ha heʼi hag̃ua: “Idisipulokuéra ou omonda hetekue pyhare roke aja” (Mateo 28:4, 11, 13).

Umi soldádo rrománope ikatu ojejuka okéramo iguárdia aja. Upévare umi saserdóte opromete chupekuéra: “Peichahágui pe governadór oikuaáramo, anínte pejepyʼapy mbaʼevére. Pehejánte ore kárgope, ore roñeʼẽta hendive” (Mateo 28:14). Umi soldádo ojagarra pe pláta ha ojapo umi saserdóte heʼíva. Upéicha rupi heta hudío orovia Jesús retekue oñemondánte hague.

María Magdalena katu osegi gueteri oñembyasy pe sepultúra entrádape. Péro ojayvývo omaña hag̃ua upe gotyo, ohecha mokõi ánhel ijao morotĩva, oguapýva hína Jesús retekue oĩ haguépe, peteĩva iñakã gotyo ha pe ótro ipy gotyo. Haʼekuéra oporandu Maríape: “¿Mbaʼére piko nerasẽ?”. Haʼe heʼi: “Ogueraha ningo hikuái che Ruvichápe ha ndaikuaái moõpa oheja”. Heʼi rire upéva, María ojere ha ohecha ótra persónape oñemboʼyha upépe. Pe kuimbaʼe oporandu avei chupe: “¿Mbaʼére piko nerasẽ? ¿Mávape reheka hína?”. María oimoʼã haʼeha pe hardinéro, upévare heʼi: “Karai, oimérõ nde regueraha raʼe, eréna chéve moõpa reheja, aha hag̃ua agueraha” (Juan 20:13-15).

María ndopillái oñeʼẽha hína Jesúsndi. Péro upéi heʼívo chupe “¡María!”, ensegída orrekonose haʼeha Jesús oñeʼẽ lájare chupe. María ovyʼaiterei ha osẽ heʼi: “¡Rabboni! (heʼiséva: ‘¡Mboʼehára!’)”. María oimoʼã Jesús ikatuha ensegída oho yvágape, upévare oñakarama hese. Jesús katu heʼi chupe: “Anive reñesaingo cherehe, che ndajupimoʼãi gueteri pe Túva rendápe. Tereho katu che ermanokuéra oĩháme ha ere chupekuéra: ‘Ajupi hína che Ru ha che Jára rendápe; haʼéva avei pende Ru ha pende Jára’” (Juan 20:16, 17).

María odipara oho umi apóstol ha ambue disipulokuéra ijatyhápe, ha heʼi chupekuéra: “¡Ahecha ñande Ruvichápe!”. Haʼekuéra ohendúma avei kuri umi ótra omombeʼúrõ guare upéva (Juan 20:18). Péro ndogueroviaséi chupekuéra (Lucas 24:11).