ÁINA, emañamína! Mbaʼe piko oikohína koʼápe? Oiménepa oñelastima vaiete raʼe ko mitãkuimbaʼe oĩva yvýpe. Emaʼẽmi, Pablo oĩ avei hendivekuéra! Rehechápa Timotéope avei? Hoʼa piko raʼe ventánagui pe mitãrusu?

Upeichaite oiko. Upe jave Pablo omeʼẽhína peteĩ diskúrso umi disipulokuérape oĩva Tróaspe. Haʼe oikuaa hasýpe ohecha jeytaha chupekuéra pórke osẽvaʼerã oho peteĩ várkope koʼẽmba rire. Ha upévare haʼe osegi oñeʼẽ chupekuéra pyharepyte peve.

Ko mitãkuimbaʼe, hérava Eutico, oguapýkuri pe ventánape, ha opyta oke. Upeichaháguinte hoʼa pe ventánagui tres pisohágui! Upévare jahecha umi hénte ojepyʼapyetereihína. Omopuʼãvo pe mitãkuimbaʼépe ohecha oikohague pe okyhyjevaʼekue hikuái. Omanóma katu!

Pablo, ohechávo omanoha pe mitãkuimbaʼe, oñeno hiʼári ha oñañuã. Upéi heʼi: ‘Ani pejepyʼapy. Haʼe oĩ porã!’. Ha upeichaite! Oiko peteĩ milágro! Pablo omoingove jey chupe! Ha enterove opyta ovyʼaiterei.

Upéi ojupipaite jey hikuái yvate ha osena oñondivepa. Pablo osegi oñeʼẽ koʼẽmba peve. Péro katuete ikatu jaʼe Eutico ndokeveimahague upe pyharépe! Ha upéi Pablo, Timoteo, ha umi omoirũva chupekuéra, ojupi pe várkope. Ndépa reikuaa moõpa oho hikuái?

Pablo omohuʼãma pe tercer viáhe ojapovaʼekue opredika hag̃ua ha koʼág̃a oho jeýma hógape. Ko viáhepe, Éfesopente voi Pablo opytákuri tres áño. Upévare, ko tercer viáhe ipukuve pe segundo ojapovaʼekuégui.

Osẽ rire Tróasgui, pe várko opyta sapyʼami Milétope. Éfeso namombyrýi Milétogui, ha upévare Pablo ohenoiuka umi ansiáno oĩva upe kongregasiónpe ou hag̃ua ha oñeʼẽ chupekuéra ipahaite. Upe rire, osẽvo pe várko, ndovyʼaieterei hikuái ohechávo Pablo ohomaha!

Hasy peve pe várko og̃uahẽ jey Cesaréape. Opyta aja Pablo peteĩ disípulo hérava Felipe rógape, peteĩ proféta hérava Ágabo heʼi Páblope ohotaha kárselpe og̃uahẽ vove Jerusalénpe. Ha upeichaite oiko. Ha upéi, oĩ rire kárselpe dos áño Cesaréape, oñemondo Rómape, pe mburuvicha guasu César ohusga hag̃ua chupe. Jahechamíta mbaʼépa oiko ohokuévo Rómape.