OSẼ rire upe kotýgui, Jesús ha ijapostolkuéra oho hardín de Getsemanípe. Haʼekuéra heta vésema ou koʼápe. Koʼág̃a Jesús heʼi chupekuéra ani hag̃ua oke ha toñemboʼe hikuái. Oho mombyrymi upégui ha ojayvy oñemboʼe hag̃ua.

Upe rire Jesús ojevy oĩhápe ijapostolkuéra. Mbaʼépa nde ere ojapohahína hikuái? Okehína! Tres vése Jesús heʼi chupekuéra ani hag̃ua oke, péro ojevy jave otopa chupekuéra okehápe. ‘Mbaʼéicha piko ikatu peke péicha jave?’, heʼi Jesús ojevývo ipahaitépe. ‘Og̃uahẽma pe óra añemeʼẽ hag̃ua che enemigokuérape.’

Upe jave oñehendu henteita ryapu. Emañami! Umi kuimbaʼekuéra ou espáda ha garróte reheve! Ha ogueru hikuái tatarendy ojehesape hag̃ua. Oñemoag̃uívo hikuái, peteĩ kuimbaʼe osẽ ijapyteguikuéra ha ou Jesús rendápe. Ohetũ chupe, rehechaháicha koʼápe. Pe kuimbaʼe Judas Iscariote! Mbaʼérepa ohetũ Jesúspe?

Jesús oporandu: ‘Judas, chetraisiona piko peteĩ ñehetũme?’. Upéicha, pe ñehetũ haʼe peteĩ señál. Upévare umi kuimbaʼe oĩva Judas ndive oikuaa mávapa Jesús, pe haʼekuéra ohekáva. Upévare, Jesús enemigokuéra oñemotenonde ojagarra hag̃ua chupe. Péro Pedro ndohejamoʼãi ojegueraha Jesúspe oñorairõʼỹre. Oguenohẽ pe espáda ogueruvaʼekue ha ohaʼã pe kuimbaʼe ijypýpe oĩvape. Pe espáda ojavy iñakã péro oikytĩ chugui peteĩ inambi. Péro Jesús opoko pe kuimbaʼe nambíre ha omonguera.

Jesús heʼi Pédrope: ‘Emoĩ jey nde espáda hendaguépe. Nereimoʼãi piko ikatuha ajerure che Túvape hetaiterei ánhel chesalva hag̃ua?’. Upéicha, ikatu ojerure! Péro Jesús ndojeruréi Ñandejárape ombou hag̃ua umi ánhelpe, pórke haʼe oikuaa og̃uahẽmaha pe tiémpo ojagarra hag̃ua chupe iñenemigokuéra. Haʼe oheja chupekuéra ojapo upéva. Jahechami koʼág̃a mbaʼépa ojehu Jesúspe.