¿IJETUʼÚPA sapyʼánte ndéve rejapo hag̃ua Jehová oipotáva?... Pe Mboʼehára Guasu ndeʼíri vaʼekue siémpre ifasiltaha. Pe pyhare omano mboyve heʼi idisipulokuérape: “Ko múndo ndaijaʼéiramo penderehe, peẽ peikuaa cherehe raẽ ndaijaʼéi hague hikuái” (Juan 15:18).

Pedro ojerovia vaʼekue ijehe ha heʼi arakaʼeve ndohejamoʼãiha Jesúspe. Péro Jesús heʼi Pédrope onegataha chupe upe pyharépe tres vése, ha upeichaite oiko (Mateo 26:31-35, 69-75). ¿Mbaʼéicha rupi oiko raʼe péicha Pedro rehe?... Okyhyje rupi, ha umi ótro apóstol ipyʼaju vaʼekue avei.

¿Mbaʼérepa okyhyje hikuái?... Ndojapói rupi peteĩ mbaʼe iñimportánteva. Jaikuaáramo mbaʼépa upéva, ñanepytyvõta jajapo hag̃ua Jehová oipotáva oĩramo jepe oñemoĩva ñanderehe. Primero jahechamíta mbaʼépa oiko rakaʼe pe último pyhare Jesús oĩrõ guare ijapostolkuéra ndive.

Ñepyrũrã ofesteha hikuái pe Páskua, peteĩ séna ojapóva umi hudío una ves káda áño imanduʼa hag̃ua Jehová onohẽ hague chupekuéra Egíptogui. Upe rire Jesús ofesteha ñepyrũ hendivekuéra ambue mbaʼe iñimportánteva. Ótro kapítulope jahecháta mbaʼéichapa upéva ñanepytyvõ jagueromanduʼa hag̃ua Jesúspe. Osenamba rire hikuái Jesús omokyreʼỹ chupekuéra. Upéi oho hikuái peteĩ lugár oñembyatyhápe jepi voi hérava hardín de Getsemaní.

 Og̃uahẽ rire upépe, Jesús oñemohaʼeño oñemboʼe hag̃ua. Heʼi avei Pedro, Santiago ha Juánpe oñemboʼe hag̃ua, péro haʼekuéra opyta oke. Oúvo idisipulokuéra rendápe otopa hesekuéra okejoa. Upéi dos vése oho jey ha ou jeýrõ g̃uarã otopa jeýma Pedro ha umi ótro apóstolpe okeha hína (Mateo 26:36-47). ¿Ndépa reikuaa mbaʼérepa oñemboʼe vaʼerã kuri hikuái oke rangue?... Jahecháta jahávo mbaʼérepa.

¿Mbaʼérepa ndovaléi kuri oke Pedro, Santiago ha Juan?

Pe pyhare Jesús ojapórõ guare pe Páskua, Judas Iscariote oĩ avei upépe. Oiméne nemanduʼa Judas imonda hague ha ndahaʼéi upévante, upéi otraisiona avei Jesúspe. Haʼe oikuaa moõitépa oñembyaty jepi Jesús ijapostolkuéra ndive ha ogueraha upépe umi soldádope ojagarra hag̃ua pe Mboʼehára Guasúpe. Jesús ohechávo chupekuéra oporandu: “¿Mávape piko peheka?”.

Umi soldádo ombohovái: “Jesús Nazaretguápe”. Haʼe ndokyhyjéi ha heʼi: “Che hína”. Umi soldádo oñemondýi ohechávo mbaʼeichaitépa ipyʼaguasu, ha upévare oguevi hikuái ha hoʼapa yvýpe. Upéi Jesús heʼi chupekuéra: ‘Oiméramo chéve la chereka, peheja toho che apostolkuéra’ (Juan 18:1-9).

Umi soldádo ojagarra Jesúspe ha oipokua chupe. Umi apóstol katu oñemondýi ha odiparapa upégui. Péro Pedro ha Juan oikuaase mbaʼépa oikóta, ha upévare osegi chupe mombyrymi guive. Upe rire, Jesúspe ojegueraha pe saserdóte guasu Caifás rógape. Juan oikuaa Caifáspe, upévare pe mitãkuña oñatendéva portónpe oheja Juan ha Pédrope oike pe korapýpe.

Umi saserdóte oñembyatypa Caifás rógape ohecha hag̃ua mbaʼépa ojapóta Jesúsgui. Haʼekuéra ojukasénte voi chupe. Upévare ogueru hikuái unos kuánto tapicha heʼi hag̃ua heta japu  Jesús kóntrape. Avei oñepyrũ ombyepoti ha ohovapete chupe. Oiko aja koʼã mbaʼe Pedro upérupinte oĩ.

Upe rire, pe mitãkuña oheja vaʼekue Pedro ha Juánpe oike, omaña Pédrore ha heʼi chupe: ‘¡Nde avei reime kuri Jesús ndive!’. Péro Pedro heʼi ni ndoikuaaiha Jesúspe. Upéi ambue mitãkuña osẽ heʼi avei: ‘Ko kuimbaʼe oĩ kuri Jesús ndive’. Pedro katu onega jey. Upe riremínte umi oñemboʼýva upérupi heʼi avei Pédrope: “Añetehápe nde heseguakuérante voi”. Péro haʼe heʼi jey: “¡Ndaikuaái pe kuimbaʼépe!”. Upépe tres veseháma onega Jesúspe, ha ohura voi siertoha la heʼíva. Heʼipa jave upéva Jesús omaña hese (Mateo 26:57-75; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-27).

¿Mbaʼérepa Pedro okyhyje ha onega Jesúspe?

¿Reikuaápa mbaʼérepa Pedro ijapu?... Okyhyjégui. Péro ¿mbaʼérepa okyhyje? ¿Mbaʼe piko ojapo vaʼerã kuri ipyʼaguasu hag̃ua? Epensamína: ¿mbaʼe ojapo Jesús pono okyhyje?... Oñemboʼe Jehovápe ha haʼe oipytyvõ chupe ipyʼaguasu hag̃ua. Oiméne  nemanduʼa avei Jesús heʼi hague tres vése Pédrope opáy ha oñatende hag̃ua. Péro ¿mbaʼépa ojapo haʼe?...

Opyta oke ha noñemboʼéi ni noñatendéi. Upévare ojejagarrárõ guare Jesúspe haʼe ndoikuaái mbaʼépa ojapóta. Pedro oñemondýi ohechávo mbaʼéichapa oñembyepoti Jesúspe ha ojejukase chupe. Péro upe mboyvemínte, ¿mbaʼépa heʼi Jesús ijapostolkuérape ojapotaha umi hénte mundopegua?... Heʼi kuri ndaijaʼemoʼãiha hesekuéra ndaijaʼéi haguéicha hese.

¿Mbaʼéicha javépa ikatu oiko nderehe Pédrore oiko haguéicha?

Ñanderehe ningo ikatu avei oiko Pédrore oiko haguéicha. Ñamoĩ  chupe reimeha eskuélape, ha ne kompañerokuéra oñeʼẽ vai umi ndofesteháivare kumpleáño ha Navidad. Upeichaháguinte peteĩva osẽ heʼi ndéve: “¿Siérto piko nde nderefestehái kumpleáño?”. Térã ikatu heʼi ndéve hikuái: “¡Anichénengo ni Navidad nderefestehái!”. ¿Rekyhyjénepa ere hag̃ua pe añetegua?... ¿Ndejapusénepa ojapo haguéicha Pedro?...

Pedro oñeñandu vaieterei onega haguére Jesúspe, upévare osẽ okápe ha hasẽ. Haʼe ombyasy la ojapóva ha upéi osegi iñeʼẽrendu Jesúspe (Lucas 22:32). Upéicharõ, ¿mbaʼépa ikatu ñanepytyvõ pono jakyhyje Pedro okyhyje haguéicha?... Nemanduʼápa haʼe noñemboʼéi ni noñatendéi hague. Upévare, ¿mbaʼépa jajapo meme vaʼerã?...

Ñañemboʼe vaʼerã Jehovápe ha jajerure chupe tañanepytyvõ. Jesús oñemboʼérõ guare, ¿mbaʼépa ojapo Jehová hesehápe?... Ombou peteĩ ánhel omombarete hag̃ua chupe (Lucas 22:43). ¿Ikatúpa ñanepytyvõ ñandéve umi ánhel?... La Biblia heʼi: ‘Ñandejára ánhel oñangareko umi ojeroviávare hese, ha oguenohẽ chupekuéra mbaʼe vaígui’ (Salmo 34:7, ÑÑB). Péro Jehová ñanepytyvõ hag̃ua ndahaʼéi ñañemboʼénte vaʼerã. ¿Mbaʼépa ikatu jajapove?... Jesús heʼi vaʼekue ijapostolkuérape opáy ha oñatende hag̃ua. ¿Mbaʼéichapa ñande ikatu jajapo upéva?...

Jajapo vaʼerã umi mbaʼe ñaaprendéva rreunionhápe ha jaleéva la Bíbliape. Avei ñañemboʼe meme vaʼerã Jehovápe ha jajerure chupe tañanepytyvõ ñaneñeʼẽrendu hag̃ua. Jehová ningo katuete ñanepytyvõta pono jakyhyje. Péicha pyʼaguasu ha vyʼápe ñañeʼẽta ñande rapichakuérape Jehová ha Jesús rehe.

Koʼã téxto ñanepytyvõta pono jakyhyje jajapo hag̃ua Jehová oipotáva: Proverbios 29:25; Jeremías 26:12-15, 20-24 ha Juan 12:42, 43.