20:28, 31, 35

Umi ansiáno omongaru, oprotehe ha oñangareko pe ovecha atýre oikuaágui Jehová opaga hague Jesús ruguy porãite rupive káda uno umi ovecháre. Umi kristiáno ohayhu ha omombaʼeterei umi ermáno oñehaʼãmbaitévape Pábloicha, haʼe oñangareko vaʼekue Ñandejára ovecha atýre ohaʼarõʼỹre mbaʼeve.