Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Biblia Internétpe | ÑANDEJÁRA ÑEʼẼ MATEO - APOCALIPSIS

Mateo 8:1-34

8  Jesús oguejy rire pe sérrogui heta hénte omoirũ chupe.  Ha ¡péina!, peteĩ lepróso ou omombaʼe* chupe ha heʼi: “Karai, nde reipotáramo ningo ikatu chemonguera”.  Upémaramo Jesús opoko hese ha heʼi: “Si, romonguerase”. Ha pepete okuera ilépragui.  Upéi Jesús heʼi chupe: “Ani remombeʼu avavépe. Ha tereho ejechauka pe saserdótepe*, ha Moisés Léi* heʼiháicha, eikuaveʼẽ peteĩ jopói rekuera haguére. Péicha rehechaukáta chupekuéra rekuera hague”.  Upe rire, oikévo Capernáumpe, ou hendápe peteĩ ofisiál ehersitopegua ha ojerure asy chupe:  “Karai, che rembiguái ningo oime ógape oñeno hasyete, ndaikatúi oguata”.  Jesús heʼi: “Ag̃aite aháta amonguera chupe”.  Ha pe ofisiál ehersitopegua heʼi: “Karai, che namereséi nde reg̃uahẽ che rógape. Péro eréntena okuera hag̃ua che rembiguái, ha haʼe okuerátama.  Chéngo areko omandavéva chehegui, ha añemoĩ ipoguýpe ha areko avei soldádo oĩva che poguýpe. Ha haʼéramo peteĩme: ‘¡Tereho!’, oho; ha haʼéramo ótrope: ‘¡Eju!’, ou, ha che rembiguáipe haʼéramo: ‘¡Ejapo péva!’, ojapo”. 10  Jesús oponderaiterei ohendúvo upéva, ha ojere heʼi umi hénte oúvape hendive: “Ndatopáiva gueteri Israélpe peteĩ peichaite peve ojeroviáva. 11  Añetehápe haʼe peẽme, oúta heta hénte kuarahyresẽ ha kuarahyreikéguio, oguapy hag̃ua mesápe Abrahán, Isaac, ha Jacob ndive pe Rréino yvagapeguápe. 12  Umi oĩ vaʼerãmoʼã pe Rréinope katu oñemosẽta ha opytáta pytũmbýpe. Upépe haʼekuéra hasẽ soro ha ipyahẽta ñembyasýgui”. 13  Upévo Jesús heʼi pe ofisiál ehersitopeguápe: “Tereho, ha toiko pe nde rehaʼarõva”. Ha upe javete hembiguái okuera. 14  Upéi Jesús oho Pedro rógape, ha og̃uahẽvo otopa Pedro suégra hasy, oñeno ha iñakãnundu. 15  Upémarõ Jesús opoko ipóre ha opa chugui pe akãnundu, ha pe kuñakarai opuʼã oñatende hese. 16  Ha pe kaʼarupytũ umi hénte ogueru Jesús rendápe heta endemoniádo; ha haʼe una vénte oñeʼẽ umi demóniope* ha osẽma voi chuguikuéra. Avei omonguera opavave hasývape. 17  Péicha oñekumpli ojeʼe vaʼekue proféta* Isaías rupive: “Haʼe oguerahapa ñane mbaʼasy ha oipeʼapa umi mbaʼe ñanembohasa asýva”. 18  Ohechávo Jesús umi henteita, heʼi idisipulokuérape* ohasa hag̃ua pe ótro ládo. 19  Ha peteĩ mboʼehára leipegua* oñemboja ha heʼi chupe: “Mboʼehára, romoirũta mamo rehohápe”. 20  Jesús ombohovái chupe: “Umi aguara oreko haity ha guyrakuéra yvagapegua oreko hupa. Pe Yvypóra Raʼy* katu ndorekói ni moõpa oñenóta oke”. 21  Upéi, ótro idisípulo osẽ heʼi: “Che Ruvicha, cherejána taha raẽ tañotỹmi che túvape”. 22  Jesús heʼi chupe: “Chemoirũ meme katu ha eheja umi omanóva toñotỹ omanóvape”. 23  Upe rire Jesús ojupi peteĩ kanóape idisipulokuéra ndive. 24  Peichaháguinte oipeju sapyʼa peteĩ yvytu hatãitereíva pe márpe, ha umi oláda ojahoʼipa pe kanóa, upe aja katu Jesús oke hína. 25  Upémarõ idisipulokuéra ou omombáy chupe ha heʼi: “¡Oresalvamína ore Ruvicha, romanombátamako!”. 26  Haʼe heʼi chupekuéra: “¿Mbaʼére piko pekyhyje ha pejeroviaʼiete?”. Upépe opuʼã, ojaʼo pe yvytu ha márpe, ha umíva opytaite. 27  Haʼekuéra ijurujái opytávo, ha heʼi: “¿Máva mbaʼe piko ko kuimbaʼe? Yvytu ha márpe jepe omanda ha iñeʼẽrendu chupe”. 28  Upéi og̃uahẽ hikuái pe ótro ládo umi Gadaragua retãme. Upépe ohug̃uaitĩ chupe mokõi kuimbaʼe oñendemoniáva, osẽva sementériogui. Umi kuimbaʼe imbareteterei ha oporomongyhyjepa, upévare avave noñanimái ohasa upérupi. 29  Ha oñepyrũ osapukái hikuái: “Nde Ñandejára Raʼy, ¿maʼerã guaʼu piko reju? ¿Reju piko reñemboharái hag̃ua orerehe, og̃uahẽ mboyve pe ára Ñandejára omoĩ vaʼekue?”. 30  Ha mombyry upégui oĩ una partída kure okarúva hína. 31  Umi demónio ojerure asy chupe: “Oremosẽtaramo, oremondóna roike hag̃ua umi kure retepýpe”. 32  Jesús heʼi chupekuéra: “¡Tapeho!”. Upémaramo umi demónio osẽ ha oho oike umi kure retepýpe. Ha umi kure atýra oĩ haguéicha ojepoi yvatégui pe márpe, ha omanombaite. 33  Umi kurére oñangarekóva katu odipara oho pe puévlope ha omombeʼupaite upe oiko vaʼekue, ha avei mbaʼépa oiko umi endemoniádogui. 34  Upévo, enterove umi hénte oho Jesús rendápe ha ojerure jey jey chupe oho hag̃ua upe tetãgui.

Nóta

Térã: “oñesũ”. Yma péicha ojehechauka oñemombaʼeha peteĩ tapichápe.
Ehecha “Saserdóte”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Léi”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “umi espíritupe”. Ehecha “Demónio”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Profesía”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Ehecha “Mboʼehára Leipegua”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Yvypóra Raʼy”, diksionário oĩva ko Bíbliape.