Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Biblia Internétpe | ÑANDEJÁRA ÑEʼẼ MATEO - APOCALIPSIS

Lucas 9:1-62

9  Upéi Jesús ohenói umi doce apóstolpe* ha omeʼẽ chupekuéra podér ha autorida omosẽ hag̃ua opaichagua demónio* ha omonguera hag̃ua hasývape.  Ha omondo chupekuéra opredika hag̃ua Ñandejára Rréino ha oporomonguera hag̃ua.  Ha heʼi chupekuéra: “Ani pegueraha mbaʼeve pehokuévo g̃uarã, tahaʼe vastón, vosa, pan, pláta, ni mokõi ao.  Mamo pehohápe, peg̃uahẽvo peteĩ ógape, pepyta upépe pesẽ jey peve upégui.  Ha oĩháme napenderresiviséiva, pesẽvo upe siudágui peityvyro pende pýgui pe yvytimbo pehechauka hag̃ua haʼekuéra ojavyha”.  Upémaramo oho hikuái okorre entéro umi puévlorupi, oikuaauka umi marandu porã* ha oporomonguera oparupiete.  Upérõ rréi Herodes ohendu opa umi mbaʼe oikóva ha ojepyʼapyeterei oĩgui heʼíva Juánpe oñemopuʼã jey hague omanóva apytégui.  Oĩ avei heʼíva Elías ou jey hague ha ótro katu heʼi opuʼã hague peteĩ proféta* yma guare.  Herodes heʼi: “Che ningo añakãʼo kuri Juánpe. ¿Máva piko upéicharõ upe ojapóva koʼã mbaʼe oñemombeʼúva chéve?”. Ha upévare oñehaʼã ohecha chupe. 10  Umi apóstol ou jeývo, omombeʼu Jesúspe umi mbaʼe ojapo vaʼekue hikuái. Upéi haʼe oho hendivekuéra peteĩ siuda héravape Betsaida ikatutahápe oĩ haʼekuéra año. 11  Péro umi hénte ohendúvo upéva oho hapykuéri. Jesús torypápe oñatende hesekuéra, oñeʼẽ Ñandejára Rréinore ha omonguera umi hasývape. 12  Upéi kaʼaruetéma ha umi doce apóstol oñemboja Jesús rendápe ha heʼi: “Eréna umi héntepe toho umi puévlo ha ijerére ojeporeka hag̃ua hembiʼurãre ha lugár oke hag̃ua, koʼápe ningo ndaipóri mbaʼeve”. 13  Haʼe katu heʼi: “Pemeʼẽna peẽ chupekuéra hoʼu vaʼerã”. Haʼekuéra heʼi: “Oréngo cinco pan ha mokõi piránte roguereko. ¿Reipota piko roho rojogua tembiʼu koʼã henteitápe g̃uarã?”. 14  Upépe oĩ cinco mil kuimbaʼérupi. Péro haʼe heʼi idisipulokuérape*: “Peje chupekuéra toguapy ha toñemohenda cincuéntarupi káda grúpope”. 15  Haʼekuéra ojapo upéicha ha omboguapy enterovépe. 16  Upéi, Jesús ojagarra umi cinco pan ha mokõi pira. Omaña yvága gotyo ha oñemboʼe*. Upe rire ombojaʼo, ha ombohasa idisipulokuérape omeʼẽ hag̃ua umi héntepe. 17  Upévo enterovénte hoʼu hyg̃uatãha meve ha upéi haʼekuéra ombyaty umi hembýva doce kanásto renyhẽ. 18  Upe riréma, Jesús oñemboʼe aja haʼeño, ou hendápe idisipulokuéra ha haʼe oporandu chupekuéra: “¿Mbaʼépa heʼi umi hénte, mávapa hína che?”. 19  Haʼekuéra ombohovái: “Oĩ heʼíva Juan el Bautista, ótro katu Elías, ha ótro heʼi opuʼã hague peteĩ proféta yma guare”. 20  Upévo haʼe heʼi chupekuéra: “¿Péro peẽpa mbaʼe peje, mávapa hína che?”. Pedro ombohovái: “Nde hína Cristo*, Ñandejára remimbou”. 21  Upévo Jesús heʼi porã chupekuéra ani hag̃ua ni mbaʼevéicharõ oiko omombeʼu upéva avavépe. 22  Péro heʼi: “Pe Yvypóra Raʼy* heta ohasa asy vaʼerã, ha umi karai guasu, saserdóte ruvicha* ha mboʼeharakuéra leipegua* omboykéta chupe. Ha ojejukáta ha tres día haguépe oñemopuʼã jeýta”. 23  Upéi heʼi enterovépe: “Oĩramo chemoirũséva toñembyesarái ijehegui, tohupi ijapére ijyvyra pohýi* ára ha ára, ha tachemoirũ meme. 24  Oimeraẽ osalvaséva hekove* omanóta, ha oimeraẽ omanóva* haʼe haguére che disípulo, ojesalváta. 25  Añetehápe, ¿mbaʼépe piko ideprovécho peteĩ kuimbaʼépe orekopáramo ko múndope* oĩva ha upéi oiko hese peteĩ mbaʼe vai térã omano? 26  Oimeraẽ oguerotĩva che ñeʼẽ ha otĩva heʼi hag̃ua haʼeha che disípulo, pe Yvypóra Raʼy avei otĩta heseve og̃uahẽ vove hekomimbipa reheve, pe Túva ha umi ánhel marangatu rekomimbipa reheve. 27  Péro añetehápe haʼe peẽme: Koʼág̃a oĩ hína pende apytépe umi nomanomoʼãiva ohecha mboyve Ñandejára Rréino”. 28  Ha upéicha, heʼi rire koʼã mbaʼe ocho día* haguépe ogueraha hendive Pedro, Juan ha Santiágope, ha ojupi sérrope oñemboʼe hag̃ua. 29  Oñemboʼe aja, hova oñekambiapa ha ijao morotĩ sakã ha omimbipa. 30  Ha, ¡péina!, oĩ avei mokõi kuimbaʼe oñemongetáva hendive, umíva hína Moisés ha Elías. 31  Haʼekuéra omimbipa avei ha oñeʼẽ umi mbaʼe Jesús ohasátavare Jerusalénpe ha mbaʼéichapa ohóta ko múndogui. 32  Pedro ha iñirũnguéra okejoa hína. Péro opáy porãvo ohecha mbaʼeichaitépa omimbipa Jesús ha umi mokõi kuimbaʼe oñemboʼýva hendive. 33  Koʼã mokõi kuimbaʼe ohóvo Jesús rendágui Pedro heʼi chupe: “Mboʼehára iporãite ningo ñaime koʼápe; romopuʼãta mbohapy óga kárpa*, peteĩ nembaʼerã, peteĩ Moiséspe g̃uarã ha peteĩ Elíaspe g̃uarã”. Upéva heʼi oñemeʼẽʼỹre enkuénta. 34  Péro heʼi aja koʼã mbaʼe peteĩ arai oñepyrũ ojahoʼi chupekuéra. Upévo haʼekuéra tuichaiterei oñemondýi. 35  Ha pe araígui oñehendu peteĩ oñeʼẽva ha heʼi: “Kóva hína che Raʼy aiporavo vaʼekue, pehendúke chupe”. 36  Ohendúvo hikuái upéva ohecha Jesúspe añóntema. Péro upe tiémpope haʼekuéra okirirĩ ha nomombeʼúi avavetépe umi mbaʼe ohecha vaʼekue. 37  Koʼẽ rire, oguejy hikuái pe sérrogui ha heta hénte ou hendápe. 38  Ha upe hénte atýgui peteĩ kuimbaʼe osapukái: “Mboʼehára, ajerure ndéve ejumínte hag̃ua ehecha che raʼy peteĩmíme. 39  Peteĩ demónio ojagarra chupe ha peichaháguinte haʼe osapukái vaipa, omboatáke ha omohendyryjuipa chupe. Ha hasýpe opoi chugui heta oñemboharái rire hese. 40  Ajerure asy kuri nde disipulokuérape omosẽ hag̃ua pe demóniope, péro haʼekuéra ndaikatúi”. 41  Upévo Jesús heʼi: “Peẽ tekove* jeroviaʼỹ ha rekoaña, ¿arakaʼe peve piko aiméta penendive ha agueropuʼakáta upe pejapóva? Egueru koʼápe la nde raʼy”. 42  Péro og̃uahẽvo hendápe pe demónio oipete pe mitãrusúpe yvýre ha omboatáke vaipa chupe. Jesús katu ojaʼo pe demóniope, omonguera pe mitãrusúpe ha upéi omeʼẽ itúvape. 43  Upévo opavavénte ohecharamo Ñandejára podér tuichaitéva. Ha umi hénte ohecharamojoa opa mbaʼe Jesús ojapóva, upémarõ haʼe heʼi idisipulokuérape: 44  “Pehendu porãke ha penemanduʼa koʼã mbaʼére, pe Yvypóra Raʼy katuete oñemeʼẽta umi kuimbaʼe pópe”. 45  Haʼekuéra katu nontendéi mbaʼépa heʼise upéva. Añetehápe oñemokañy chuguikuéra ani hag̃ua ontende. Ha okyhyje hikuái oporandu hag̃ua Jesúspe. 46  Upéi oñepyrũ ojodiskuti hikuái mávapa tuichave ijapytepekuéra. 47  Jesús oikuaa mbaʼépa opensa hikuái, upévare ogueru peteĩ mitãʼi omoĩ ijykére. 48  Ha heʼi: “Oimeraẽ orresivíva ko mitãme che rérape, cherresivi avei chéve. Ha oimeraẽ cherresivíva, orresivi avei pe chembou vaʼekuépe. Pe oñemomichĩvéva pende apytépe, upéva hína pe tuichavéva”. 49  Juan ombohovái: “Mboʼehára, rohecha kuri peteĩ kuimbaʼe oiporúva nde réra omosẽ hag̃ua umi demónio, ha rojokosemoʼã chupe nañanemoirũi haguére”. 50  Péro Jesús heʼi chupe: “Ani pejokosétei chupe, pe noñemoĩriva penderehe oĩ penendive”. 51  Upérõ og̃uahẽmbotáma pe día Jesús ojehupi hag̃ua yvate, upévare haʼe ojedesidi ohotaha Jerusalénpe. 52  Upémarõ omondo henonderã idisipulokuéra oprepara hag̃ua chupe oikotevẽva. Haʼekuéra oho oike peteĩ puévlo oĩva Samáriape. 53  Péro umi upepegua ndorresivíri chupe haʼe odesidígui oho Jerusalénpe. 54  Ohechávo upéva Santiago ha Juan heʼi: “Ore Ruvicha, ¿reipotápa rojerure yvágagui hoʼa hag̃ua tata ha tohundi koʼãvape?”. 55  Péro haʼe ojere omongavaju chupekuéra. 56  Upémarõ oho hikuái ótro puévlope. 57  Haʼekuéra oho aja pe tapére, peteĩ kuimbaʼe heʼi chupe: “Romoirũta mamo rehohápe”. 58  Jesús heʼi: “Umi aguara oreko haity ha guyrakuéra yvagapegua oreko hupa. Pe Yvypóra Raʼy katu ndorekói ni moõpa oñenóta oke”. 59  Upéi Jesús heʼi ótrope: “Eju chemoirũ”. Ha pe kuimbaʼe heʼi: “Cherejána taha raẽ tañotỹmi che túvape”. 60  Péro haʼe heʼi: “Eheja umi omanóva toñotỹ omanóvape, ha nde tereho emombeʼu opárupi Ñandejára Rréino”. 61  Ha ótro katu heʼi: “Romoirũta che Ruvicha; péro cherejána taha raẽ tajedespedi che rogayguakuéragui”. 62  Jesús heʼi chupe: “Pe arádo ojagarráva ha upéi omañáva umi mbaʼe ohejávare hapykue gotyo, ndaikatumoʼãi oike Ñandejára Rréinope”.

Nóta

Ehecha “Apóstol”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Demónio”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Marandu Porã”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Profesía”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Griégope heʼi: “ovendesi umíva”. Ehecha “Vendisión”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Cristo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Yvypóra Raʼy”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Saserdóte Ruvichakuéra”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Mboʼehára Leipegua”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Yvyra Pohýi”, Informasión Oĩvéva 6-pe.
Griégope heʼi: “hiʼálma”. Ehecha “Álma”, Informasión Oĩvéva 7A-pe.
Griégope heʼi: “ohundíva hiʼálma”.
Ehecha “Múndo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “ocho díarupi”.
Oiméne ojejapo mymba pirégui.
Griégope heʼi: “generación”. Ehecha “Umi Hénte Oikóva ko Tiémpope”, diksionário oĩva ko Bíbliape.