Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Biblia Internétpe | ÑANDEJÁRA ÑEʼẼ MATEO - APOCALIPSIS

Juan 5:1-47

5  Upe rire, og̃uahẽvo hudiokuéra arete, Jesús ojupi Jerusalénpe.  Ha Jerusalénpe, ovechakuéra rokẽ ypýpe oĩ peteĩ y renda oñehenóiva evréo ñeʼẽme Betzata, ha ojere hese cinco ogaguy.  Upérupi oĩ hetaiterei hasýva, ohechaʼỹva, oguataʼỹva ha ijypíva. 4 * ——  Ha oĩ avei upépe peteĩ kuimbaʼe ojapómava treinta y ocho áño hasy hague.  Ohechávo pe kuimbaʼépe oñeno hína, ha opillávo areterei guivéma hasy hague, Jesús oporandu chupe: “¿Rekuerasépa?”.  Pe hasýva ombohovái: “Karai, ndarekói ningo avave chepytyvõmi vaʼerã aike hag̃ua pe y oñemonguʼe jave, ha che aha aja, ótro itenondéma cherehe”.  Jesús katu heʼi chupe: “Epuʼã, ejagarra nde rupa ha tereho”.  Upepete pe kuimbaʼe okuera, ojagarra hupa ha oho. Upérõ sábado* kuri. 10  Upévare umi hudío heʼi pe okuera vaʼekuépe: “Koestedía ningo sábado, ha ndovaléi regueraha nde rupa”. 11  Péro haʼe ombohovái: “Pe kuimbaʼe chemonguera vaʼekue voi heʼi chéve: ‘Ejagarra nde rupa ha tereho’”. 12  Haʼekuéra oporandu chupe: “¿Máva piko upe heʼi vaʼekue ndéve: ‘Ejagarra nde rupa ha tereho’?”. 13  Upérõ oĩ kuri hetaiterei hénte upe lugárpe ha Jesús ohóma upégui, upévare pe kuimbaʼe ndoikuaái mávapa upe omonguera vaʼekue chupe. 14  Upe rire Jesús otopa hese témplope ha heʼi chupe: “Rekueráma ningo, eñehaʼã anive repeka ani hag̃ua ojehu ndéve peteĩ mbaʼe ivaivéva”. 15  Upévo pe kuimbaʼe oho heʼi umi hudíope Jesús omonguera hague chupe. 16  Upémarõ umi hudío oñepyrũ opersegi Jesúspe, ojapo haguére koʼã mbaʼe sabadokue. 17  Péro haʼe ombohovái chupekuéra: “Che Ru ombaʼapo koʼág̃a peve ha che avei ambaʼapo gueteri hína”. 18  Upévo umi hudío koʼytevéntema oñehaʼã ojuka chupe, ndahaʼéi voi ndorrespetái haguére pe sábado, síno avei heʼígui Ñandejára haʼeha Itúva ha péicha oñembojoja Ñandejárare. 19  Upévare Jesús heʼi chupekuéra: “Añetehápe haʼe peẽme: Pe Taʼýra ndaikatúi ojapo ni peteĩ mbaʼe ijehegui reínte, haʼe ohecha Itúva ojapóva, ha upéva añoite ojapo. Oimeraẽ mbaʼe Haʼe ojapóva, upeichaite avei ojapo pe Taʼýra. 20  Pe Túva ohayhu Itaʼýrape ha ohechauka chupe opa mbaʼe ojapóva, ha ohechaukáta avei chupe tembiapo tuichavéva koʼãvagui, ikatu hag̃uáicha peẽ pendejurujaipa pepytávo. 21  Pe Túva omopuʼãháicha umi omanóvape ha omoingove chupekuéra, upéicha avei pe Taʼýra omoingove umi haʼe omoingovesévape. 22  Pe Túva ndohusgái avavépe, síno oheja pe Taʼýra kárgope oporohusga hag̃ua, 23  opavave omombaʼe hag̃ua pe Taʼýrape, omombaʼeháicha pe Túvape. Upe nomombaʼéiva pe Taʼýrape, nomombaʼéi avei pe Túvape, upe ombou vaʼekue chupe. 24  Añetehápe haʼe peẽme: Upe ohendúva che ñeʼẽ ha ogueroviáva pe chembou vaʼekuépe, ohupyty jeikove opaveʼỹva, ha ndojehusgái chupe. Upéva rangue haʼete oñemoingove jeýva chupe omanóva apytégui. 25  ”Añetehápe haʼe peẽme: Og̃uahẽta hína pe óra ha koʼág̃ama voi oñepyrũ, umi omano vaʼekue ohendutaha Ñandejára Raʼy ñeʼẽ, ha umi openáva hese oikovéta. 26  Pe Túva oreko podér oporomoingove hag̃ua, ha omeʼẽ pe Taʼýrape podér oporomoingove hag̃ua avei. 27  Ha omeʼẽ chupe autorida oporohusga hag̃ua haʼégui Yvypóra Raʼy*. 28  Ani pehecharamo ko mbaʼe, og̃uahẽtagui pe óra opavave umi oĩva pe sepultúrape* ohendutaha iñeʼẽ 29  ha osẽta. Umi ojapo vaʼekue iporãva oñemoingove jeýta oikove hag̃ua, umi ojapo vaʼekue ivaíva katu oñemoingove jeýta ojehusga hag̃ua. 30  Che ndaikatúi ajapo ni peteĩ mbaʼe chejehegui reínte. Ahusga umi héntepe pe Túva heʼiháicha chéve. Che ahusga chupekuéra hekópe ndajapóigui che rembipota, ajapo guei pe Túva chembou vaʼekue rembipota. 31  ”Che añeʼẽramo chejehénte umi héntepe, haʼekuéra ndogueroviamoʼãi upe haʼéva. 32  Oĩ ótro oñeʼẽva cherehe ha che aikuaa añeteha haʼe heʼíva cherehe. 33  Peẽ pemondo kuimbaʼe Juan rendápe ha haʼe oñeʼẽ vaʼekue pe añeteguáre. 34  Añetehápe, che naikotevẽi ni peteĩ kuimbaʼe oñeʼẽ cherehe, péro amombeʼu koʼã mbaʼe peẽ pejesalva hag̃ua. 35  Upe kuimbaʼe haʼe vaʼekue peteĩ lámpara ojajái ha ohesapéva, ha peẽ pevyʼa vaʼekue sapyʼami haʼe ohesapehápe. 36  Juan heʼi vaʼekue umi héntepe pe Túva chembou hague, péro che ajapóvo umi tembiapo che Ru omeʼẽ vaʼekue chéve, ahechauka porãve Haʼe chembou hague. 37  Avei pe Túva chembou vaʼekue voi heʼi che haʼeha Itaʼýra. Peẽ napehendúiva iñeʼẽ ni ndapehecháiva chupe arakaʼeve, 38  ha ndapeguerekói iñeʼẽ pende pyʼapýpe ndapegueroviáigui pe haʼe ombou vaʼekuépe. 39  ”Peẽ pehesaʼỹijo Ñandejára Ñeʼẽ peimoʼãgui umíva rupive pehupytytaha jeikove opaveʼỹva, ha umíva voi oñeʼẽ cherehe. 40  Upéicharamo jepe ndapejuséi che rendápe peikove hag̃ua. 41  Che naikotevẽi kuimbaʼekuéra chembotuicha, 42  péro che aikuaa porã ndapehayhuiha Ñandejárape. 43  Che aju che Túva rérape, péro peẽ ndacherresivíri, ótro oúramo ijehegui reínte katu perresivíta chupe. 44  ¿Mbaʼéicha voi piko pegueroviáta, ko peẽ peipotánteva kuimbaʼekuéra penembotuicha, ha napeñehaʼãi peĩ porã Ñandejára ndive haʼe pendeguerohory hag̃ua? 45  Ani peimoʼã añeʼẽ vaitaha penderehe pe Túva renondépe, oĩ voi peteĩ oñeʼẽ vaíva penderehe, upéva hína Moisés peẽ pejeroviaha. 46  Añetehápe, pegueroviárire Moiséspe, pejerovia vaʼerãmoʼã avei cherehe, haʼe oñeʼẽgui cherehe umi kuatiañeʼẽ ohai vaʼekuépe. 47  Péro ndapegueroviáiramo haʼe ohai vaʼekue, ¿mbaʼéicha pegueroviáta che haʼéva?”.

Nóta

Oĩ traduksión omoĩva ko versíkulo, péro heta manuskríto griégo yma guare iñimportánteva nomoĩri.
Ehecha “Sábado”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Yvypóra Raʼy”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “sepultúra ojejapóva ojegueromanduʼa hag̃ua pe omanóvape”.