Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Juan 4:1-54

4  Umi fariséo* ohendu hetaveha ohóvo Jesús disipulokuéra* ha avei haʼe ovautisaha* hetave héntepe Juángui  (péro añetehápe Jesús ndoporovautisái, síno idisipulokuéra).  Oikuaávo upéva, Jesús osẽ Judéagui ha oho jey Galiléape.  Péro upearã ohasa vaʼerã Samáriarupi.  Ha upéicha Jesús og̃uahẽ peteĩ siuda héravape Sicar, oĩva Samáriape. Ag̃ui upégui oĩ pe ñu Jacob omeʼẽ vaʼekue itaʼýra Josépe.  Upépe oĩ Jacob ykua. Jesús ikaneʼõ oguata puku rire, upémarõ oguapy pe póso mátape, asaje las dócerupi*.  Ha peteĩ kuña Samariagua ou onohẽ y, ha Jesús heʼi chupe: “Jaʼumína michĩmi nde y”.  (Idisipulokuéra oho kuri siudápe ojogua hag̃ua hiʼupy.)  Upémarõ pe kuña Samariagua heʼi chupe: “Nde ningo hudío, ¿mbaʼéichaiko upéicharõ rejeruréta chéve y, ko che samaritánava?”. (Umi hudiokuéra ningo ndojeheʼái umi samaritánore.) 10  Jesús ombohovái chupe: “Nde ndereikuaái pe rregálo Ñandejára omeʼẽva ni mávapa upe heʼíva ndéve: ‘Jaʼumína michĩmi nde y’. Reikuaárire, nde rejerure vaʼerãmoʼã chupe, ha haʼe omeʼẽ vaʼerãmoʼã ndéve y oporomoingovéva”. 11  Pe kuña heʼi chupe: “Karai, nde ndereguerekói ni válde renohẽ hag̃ua la y, ha ko póso ningo ipypuku hína. ¿Moõgui piko upéicharõ reguenohẽta pe y oporomoingovéva? 12  ¿Nde piko upéicharõ ndetuichave guaʼu ore ru ypykue Jacóbgui, oheja vaʼekue oréve ko ykua, ha haʼe voi itaʼýra ha hymbakuéra reheve hoyʼu vaʼekue chugui?”. 13  Jesús ombohovái chupe: “Opavave hoyʼúva ko ýgui, ijyʼuhéi jeýta. 14  Péro oimeraẽ hoyʼúva pe y che ameʼẽtavagui, arakaʼeve ndaijyʼuheimoʼãvéima. Pe y ameʼẽtava chupe, haʼetéta ipype peteĩ yvu omeʼẽva y oporomoingovéva opa ára g̃uarã”. 15  Pe kuña heʼi chupe: “Karai, emeʼẽna chéve pe y, anivéma hag̃ua cheyʼuhéi ni aju anohẽ y koʼágui”. 16  Jesús heʼi chupe: “Tereho ehenói ne ménape ha eju koʼápe”. 17  Pe kuña ombohovái: “Chéko nacheménai”. Ha Jesús heʼi: “Nandejapúi erévo nanemenaiha. 18  Cinco vésema remenda rupi, ha pe kuimbaʼe koʼág̃a oĩva nendive ndahaʼéi ne ména. Añete la ere vaʼekue”. 19  Pe kuña heʼi chupe: “Karai, ahechakuaa nde peteĩ profetaha*. 20  Ore rukuéra ypykue omombaʼeguasu vaʼekue Ñandejárape ko sérrope, péro peẽ hudiokuéra peje Jerusalénpe ojeadora vaʼerãha chupe”. 21  Jesús heʼi: “Añetehápe haʼe ndéve: Og̃uahẽta peteĩ óra natekotevẽmoʼãveimaha peju ko sérrope ni peho Jerusalénpe peadora hag̃ua Ñandejárape. 22  Peẽ ningo ndapeikuaái mávapepa peadora, ore hudío katu roikuaa mávapepa roadora, pe salvasión oúgui hudiokuéragui. 23  Upéicharamo jepe, og̃uahẽta hína pe tiémpo, ha koʼág̃ama voi oñepyrũ, umi oadoráva hekoitépe Ñandejárape omombaʼeguasutaha chupe espíritu sánto* poguýpe ha añeteguápe. Añetehápe Ñandejára voi oheka umichaguápe oadora hag̃ua chupe. 24  Ñandejára ningo peteĩ Espíritu, ha ojeadora vaʼerã chupe espíritu sánto poguýpe ha añeteguápe”. 25  Pe kuña heʼi Jesúspe: “Che aikuaa outaha pe Mesías*, oñehenóiva Cristo*. Haʼe ou vove, omombeʼúta oréve opaite mbaʼe”. 26  Jesús heʼi chupe: “Che hína upe kuimbaʼe”. 27  Upévo og̃uahẽ oúvo idisipulokuéra ha oponderajoa hikuái haʼe oñeʼẽ haguére peteĩ kuñándi. Upéicharõ jepe avave ndeʼíri chupe: “¿Mbaʼe piko reipota?”, térã: “¿Mbaʼére piko reñeʼẽ hendive?”. 28  Upémarõ pe kuña oheja ikambuchi, oike pe siudápe ha heʼi umi kuimbaʼépe: 29  “Pejumína pehecha, oĩ peteĩ kuimbaʼe omombeʼupaitéva chéve umi mbaʼe ajapo vaʼekue. ¿Kóva piko ndahaʼeichéne pe Cristo?”. 30  Haʼekuéra osẽ pe siudágui ha ou Jesús rendápe. 31  Upe aja idisipulokuéra heʼi jey jey chupe: “Mboʼehára*, ekarúna”. 32  Péro haʼe heʼi chupekuéra: “Oiméko che areko haʼu vaʼerã, peẽ peikuaaʼỹva”. 33  Idisipulokuéra katu oñepyrũ heʼi ojupe: “Avave ningo ndoguerúi chupe hoʼu vaʼerã, ¿ajépa?”. 34  Jesús heʼi chupekuéra: “Che rembiʼu hína kóva: Ajapo upe chembou vaʼekue rembipota, ha amog̃uahẽ huʼãme pe tembiapo omeʼẽ vaʼekue chéve ajapo hag̃ua. 35  Peẽ ningo peje ofaltaha gueteri cuatro mése kóga oñemonoʼõ hag̃ua. Péro che haʼe peẽme, pemañamína umi kogatýre, mbaʼéichapa otyarõmbáma oñemonoʼõ hag̃ua. 36  Pe omonoʼõvape oñemeʼẽma hembiapo repykue ha haʼe ombyaty pe kóga. Pe kóga hína umi ohupytýtava jeikove opaveʼỹva. Upévare pe oñemitỹva ha omonoʼõva ovyʼa oñondive. 37  Añete pe ñeʼẽ heʼíva ko mbaʼére: Peteĩva pe oñemitỹva ha ótro pe omonoʼõva. 38  Che pomondo pemonoʼõ hag̃ua peẽ napembaʼapói haguépe. Ótro ombaʼapo ha peẽme ideprovécho hembiapokuerakue”. 39  Heta hénte Samariagua oikóva upe siudápe ojerovia Jesús rehe, pe kuña heʼi haguére: “Omombeʼupaite chéve umi mbaʼe ajapo vaʼekue”. 40  Upévare umi kuimbaʼe Samariagua oúvo hendápe, ojerure chupe opyta hag̃ua hendivekuéra, ha haʼe opyta upépe dos día. 41  Ha upéicha hetave oĩ ogueroviáva, ohendu rupi haʼe omboʼéva, 42  ha heʼi hikuái pe kuñáme: “Koʼág̃a ndahaʼevéima nde eréguinte rogueroviáva, síno ore voi rohendúgui ha roikuaa ko kuimbaʼe añetehápe haʼeha pe osalvátava pe múndo*”. 43  Ohasa rire dos día, haʼe oho upégui Galiléape. 44  Jesús voi heʼi vaʼekue ndaiporiha proféta ojeguerohorýva ivállepe. 45  Péro og̃uahẽrõ guare Galiléape, umi hénte upepegua orresivi chupe. Haʼekuéra oho kuri avei Jerusalénpe pe areterã, ha ohecha opa umi mbaʼe haʼe ojapo vaʼekue pe arete aja, upévare orresivi chupe hikuái. 46  Upéi Jesús oho jey Caná oĩva Galiléape, ojapo haguépe víno ýgui. Upérõ oĩ peteĩ kuimbaʼe ombaʼapóva pe rréipe g̃uarã, ha itaʼýra hasyete Capernáumpe. 47  Oikuaávo Jesús ou hague Judéagui Galiléape, ko kuimbaʼe oho hendápe ha ojerure asy chupe ohomi hag̃ua omonguera itaʼýrape, omanombotáma rupi. 48  Péro Jesús heʼi: “Peẽ ndapegueroviamoʼãi voi ndapehecháiramo milágro ha techapyrã”. 49  Pe kuimbaʼe heʼi chupe: “Karai, jahána chendive ani hag̃ua omano che raʼymi”. 50  Jesús heʼi chupe: “Tereho katu, oime nde raʼy okueráma”. Pe kuimbaʼe oguerovia Jesús heʼi vaʼekue chupe ha osẽ oho. 51  Péro tapére hembiguaikuéra ohug̃uaitĩma chupe omombeʼu hag̃ua pe mitãʼi okueramaha. 52  Upévo haʼe oporandu chupekuéra mbaʼe órapa okuera raʼe. Haʼekuéra heʼi: “Kuehe asaje, la únarupi* opoi chugui pe akãnundu”. 53  Upévo pe túva oikuaa upe oraitépe Jesús heʼi hague: “Oime nde raʼy okueráma”. Upévare haʼe ha hogayguakuéra ojerovia Jesús rehe. 54  Kóva hína pe segundo milágro Jesús ojapóva oúvo Judéagui Galiléape.

Nóta

Ehecha “Fariséo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Ehecha “Vautísmo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “pe óra séxtarupi”.
Ehecha “Profesía”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Espíritu Sánto”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Mesías”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Cristo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “Rabí”.
Ehecha “Múndo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “pe óra séptima”.