Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Biblia Internétpe | ÑANDEJÁRA ÑEʼẼ MATEO - APOCALIPSIS

Juan 18:1-40

18  Heʼipa rire koʼã mbaʼe, Jesús oho idisipulokuérandi* peteĩ hardínpe opytáva jahasávo Cedrón Ñu, ha oike hikuái upe lugárpe.  Upépe heta vése Jesús oñembyatými vaʼekue idisipulokuérandi, upévare Judas, pe otraisionáva chupe, oikuaa avei upe lugár.  Upémarõ, Judas ogueraha hendive una partída soldádo, ha guardiakuéra omondóva umi saserdóte ruvicha* ha fariseokuéra*. Og̃uahẽ hikuái espáda ha garróte ipópe, ogueraha avei lámpara ha mbaʼerendy ohesape hag̃ua.  Jesús katu oikuaa opa mbaʼe ojehútava chupe, ohasa tenonde gotyo ha heʼi chupekuéra: “¿Mávape piko peheka?”.  Haʼekuéra ombohovái: “Jesús Nazaretguápe”. Haʼe heʼi: “Che hína”. Judas, upe otraisionáva chupe, oñemboʼy avei hendivekuéra.  Péro haʼe heʼívo chupekuéra: “Che hína”, haʼekuéra oguevi ha hoʼapa yvýpe.  Upévare haʼe oporandu jey: “¿Mávape piko peheka?”. Heʼi hikuái: “Jesús Nazaretguápe”.  Jesús ombohovái: “Che hína haʼémango peẽme. Oiméramo chéve la chereka, peheja koʼãvape toho”.  Péicha heʼi oñekumpli hag̃ua pe haʼe heʼi vaʼekue: “Umi remeʼẽ vaʼekue chéve, ni peteĩva noñehundíri chehegui”. 10  Upévo, Simón Pedro ohekýi ijespáda ha onambiʼo pe saserdóte guasu* rembiguáipe, ha oipeʼaite voi chugui pe inambi iderechapegua. Upe tembiguái héra vaʼekue Malco. 11  Jesús katu heʼi Pédrope: “Eñongatu jey nde espáda iváinape. ¿Namboyʼumoʼãi piko pe kópa* che Ru omeʼẽ vaʼekue chéve?”. 12  Upémarõ umi soldádo, pe komandánte militár ha umi guárdia omondóva umi hudío, ojagarra ha oipokua Jesúspe. 13  Ha ogueraha raẽ chupe hikuái Anás rendápe, haʼe rupi Caifás suégro. Caifás hína saserdóte guasu upe áñope. 14  Caifás voi heʼi kuri umi hudíope iporãveha peteĩ kuimbaʼe omano hesehapekuéra, oñehundipa rangue pe tetã. 15  Upérõ Simón Pedro, ha ótro disípulo osegi ohóvo Jesúspe. Upe disípulo oikuaa pe saserdóte guasúpe, upévare oike Jesús ndive pe saserdóte guasu korapýpe. 16  Pedro katu opytánte oñemboʼy okápe pe okẽ renondépe. Upéi osẽ jey pe ótro disípulo oikuaáva pe saserdóte guasúpe, oñeʼẽ pe okẽre oñangarekóva ndive, ha omoinge avei Pédrope. 17  Pe sirviénta heʼi Pédrope: “Ndéngo ko kuimbaʼe disípulo avei, ¿ajépa?”. Haʼe heʼi: “Nahániri”. 18  Upérõ roʼy, upévare umi tembiguái ha guardiakuéra ojatapy pe korapýpe ha oñemboʼy ojepeʼe upépe. Pedro avei ojepeʼe hendivekuéra. 19  Pe saserdóte ruvicha katu oporandu Jesúspe idisipulokuérare ha umi mbaʼe haʼe omboʼévare. 20  Jesús ombohovái: “Che añeʼẽ vaʼekue opavave rovake. Akóinte aporomboʼe sinagogahárupi* ha pe témplope oñembyatyhápe opa umi hudío; ha mbaʼevete ndaʼéi ñemiháme. 21  ¿Mbaʼére piko rembaʼeporandu chéve? Eporandúna umi cherendu vaʼekuépe. Koʼãva oikuaa mbaʼépa la haʼe vaʼekue”. 22  Heʼi rire koʼã mbaʼe, peteĩ guárdia oĩ vaʼekue ijypýpe ohovapete Jesúspe ha heʼi: “¿Péicha piko rembohováita pe saserdóte ruvichápe?”. 23  Jesús ombohovái: “Oimérõ haʼe ivaíva, eréna chéve mbaʼépepa ajavy. Péro pe haʼe vaʼekue iporãramo, ¿mbaʼére piko chenupã?”. 24  Upévo Anás oipokua chupe ha omondo Caifás, pe saserdóte guasu rendápe. 25  Upérõ katu Simón Pedro oñemboʼy ojepeʼe hína, ha heʼi chupe hikuái: “Ndéngo pe kuimbaʼe disípulo avei, ¿ajépa?”. Haʼe onega ha heʼi: “Nahániri”. 26  Upévo pe saserdóte guasu rembiguái, pe kuimbaʼe Pedro onambiʼo vaʼekue hentekuéra osẽ heʼi: “Che rohecha kuri reĩrõ guare hendive pe hardínpe, ¿ajépa?”. 27  Péro Pedro onega jey ha upepete peteĩ gállo osapukái. 28  Upéi pyharevete ogueraha hikuái Jesúspe Caifás rógagui pe governadór rógape. Péro ikatu hag̃uáicha hoʼu pe Páskua*, haʼekuéra ndoikéi pe governadór rógape ani hag̃ua oñemongyʼa. 29  Upémarõ Pilato osẽ okápe hendapekuéra ha heʼi: “¿Mbaʼe ivaívapa peẽ peje ojapoha ko kuimbaʼe?”. 30  Haʼekuéra ombohovái: “Ko kuimbaʼe ndahaʼéirire peteĩ mbaʼe vai apoha, ndoroguerúi vaʼerãmoʼã ne rendápe”. 31  Upémarõ Pilato heʼi chupekuéra: “Peguerahána chupe ha peẽ voi pehusga pende Léi* heʼiháicha”. Umi hudío heʼi: “Ore ndovaléi rojuka avavépe”. 32  Péva oiko oñekumpli hag̃ua Jesús heʼi vaʼekue, omombeʼúramo guare mbaʼéichapa omanóta. 33  Upémarõ Pilato oike jey pe governadór rógape, ohenói Jesúspe ha heʼi chupe: “¿Nde piko hína hudiokuéra Rréi?”. 34  Jesús ombohovái: “¿Ndejehegui reínte piko ere upéva, térãpa oĩ oñeʼẽva ndéve cherehe?”. 35  Pilato heʼi: “Chéngo ndahaʼéi hudío, ¿ajépa? Umi ne retãygua ha umi saserdóte ruvichakuéra voi ndegueru che rendápe. ¿Mbaʼe piko la rejapo vaʼekue?”. 36  Jesús ombohovái: “Che Rréino ndahaʼéi ko mundopegua*. Che Rréino haʼérire ko mundopegua che rembiguaikuéra oñorairõ vaʼerãmoʼã ani hag̃ua umi hudío chejagarra. Péro haʼéma haguéicha, che Rréino ndahaʼéi ko mundopegua”. 37  Upémarõ Pilato heʼi: “¿Nde piko upéicharõ Rréi?”. Jesús ombohovái: “Ndéma ere che haʼeha Rréi. Chéngo upearã voi anase ha upearã aju ko múndope, aikuaauka hag̃ua pe añetegua. Opavave oĩva pe añetegua ykére ohendu che ñeʼẽ”. 38  Pilato heʼi: “¿Mbaʼe piko pe añetegua?”. Ha heʼi rire upéva osẽ jey umi hudío rendápe ha heʼi: “Che ndajuhúi mbaʼeve ivaíva ko kuimbaʼére. 39  Avei peẽ pejepokuaa pejerure chéve Páskua jave apoi hag̃ua peteĩ présogui. ¿Peipotápa upéicharõ apoi peẽme hudiokuéra Rréigui?”. 40  Upévo haʼekuéra osapukaipa jey ha heʼi: “¡Ani repoi ko kuimbaʼégui, epoi Barrabásgui!”. Ha Barrabás haʼe vaʼekue peteĩ mondaha.

Nóta

Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Ehecha “Saserdóte Ruvichakuéra”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Fariséo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Saserdóte Guasu”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Kópa heʼise Ñandejára ohejataha ojejuka Jesúspe ojeʼégui hese otakyha Ñandejárare.
Ehecha “Sinagóga”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Páskua”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Léi”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Múndo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.