Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Hechos 23:1-35

23  Pablo omaña porã pe Sanedrín rehe ha heʼi: “Che ermanokuéra, che ningo koʼag̃aite peve aiko Ñandejára renondépe hekopete ha konsiénsia* potĩ reheve”.  Upévo pe saserdóte guasu* Ananías heʼi umi oĩvape ijypýpe oinupã hag̃ua chupe ijurúrupi.  Pablo katu heʼi chupe: “Ñandejára ndekastigáta nde tekove rovamokõi*. Reguapy chehusga hag̃ua pe Léi* heʼiháicha, ha nde voi remboyke pe Léi chenupãukávo”.  Umi oñemboʼýva upépe heʼi: “¿Mbaʼéicha piko péicha ndejuruguasúta Ñandejára saserdóte guasúpe?”.  Upémarõ Pablo heʼi: “Che ermanokuéra, chéngo ndaikuaái kuri haʼeha saserdóte guasu. Ñandejára Ñeʼẽme heʼi voi: ‘Ani reñeʼẽ vai peteĩ mburuvicha nde retãyguáre’”.  Pablo ohechávo peteĩ pártepe oĩha umi saduséo* ha pe ótrope katu umi fariséo*, oñepyrũ heʼi hatã pe Sanedrínpe: “Che ermanokuéra, che ningo fariséo ha che tuvakuéra fariséo avei, ha ajehusga aguerovia rupi umi omanóva oñemoingove jeytaha”.  Heʼi rupi upéva, umi fariséo ha saduseokuéra oñepyrũ ojodiskuti ha ojoavypa.  Saduseokuéra ningo heʼi ndaiporiha ñemoingove jey ni ánhel ni espíritu, péro umi fariséo oguerovia koʼã mbaʼe.  Upévo oiko tuicha guyryry, ha opuʼã umi mboʼehára leipegua* omoirũva fariseokuérape ha oñepyrũ ojodiskuti vaipa heʼívo: “Ko kuimbaʼe ndojapói mbaʼeve ivaíva, péro oimérõ peteĩ espíritu térã ánhel oñeʼẽ chupe...”. 10  Upe sarambi tuichavévo, pe komandánte okyhyjéma odeskuartisárõ g̃uarã hikuái Páblope, upévare heʼi umi soldádope toguejy oguenohẽ hag̃ua chupe upégui ha togueraha jey kuartél soldadokuéra oĩháme. 11  Upe pyharépe ñande Ruvicha oñemboʼy Pablo ykére ha heʼi chupe: “¡Aníke rekyhyje! Reñeʼẽ haguéicha hekoitépe cherehe Jerusalénpe, péicha avei reñeʼẽta Rómape”. 12  Koʼẽ rire umi hudío oñemoĩ peteĩ ñeʼẽme ha ohura* ndokarúi ni ndoyʼumoʼãiha ojuka peve Páblope. 13  Umi kuimbaʼe ohura vaʼekue oĩ cuarenta rasárupi. 14  Oho voi hikuái umi saserdóte ruvicha* ha karai guasukuéra rendápe, ha heʼi: “Ore rohura ni mbaʼevéicharõ ndorokarumoʼãiha rojuka peve Páblope. 15  Upévare, peẽ ha umi Sanedrinpegua peje pe komandántepe togueru jey pene rendápe Páblope, oĩgui ótra kósa peporandusevéva guaʼu chupe. Ore katu ropeskáta hese rojuka hag̃ua og̃uahẽ mboyve”. 16  Péro Pablo sovríno ohendu ojepeskataha hese, upévare oho pe kuartél soldadokuéra oĩháme ha omombeʼu Páblope. 17  Upémarõ Pablo ohenói peteĩ ofisiál ehersitopeguápe ha heʼi chupe: “Eguerahami ko mitãrusu pe komandánte rendápe, oĩ peteĩ mbaʼe omombeʼu vaʼerã chupe”. 18  Upévo ogueraha chupe pe komandánte rendápe ha heʼi: “Pe préso hérava Pablo cherenói ha ojerure chéve agueru hag̃ua ko mitãrusu ne rendápe, orekógui peteĩ mbaʼe omombeʼu vaʼerã ndéve”. 19  Pe komandánte ojagarra pe mitãrusúpe ipógui, ogueraha haʼeñoháme ha oporandu chupe: “¿Mbaʼéiko la remombeʼu vaʼerã chéve?”. 20  Haʼe heʼi: “Umi hudío oñemoĩ peteĩ ñeʼẽme ha ojeruréta ndéve koʼẽrõ regueraha hag̃ua Páblope Sanedrínpe, oĩgui guaʼu ótra kósa oporandusevéva chupe. 21  Aníke repena hesekuéra, cháke oĩ cuarenta kuimbaʼe rasárupi opeskáva hese ha ohura voi hikuái ndokarúi ni ndoyʼumoʼãveimaha ojuka peve chupe. Koʼág̃a haʼekuéra ohaʼarõma hína remeʼẽ permíso ojegueraha hag̃ua chupe”. 22  Upémarõ pe komandánte heʼi porã pe mitãrusúpe: “Ani remombeʼu avavetépe ko ere vaʼekue chéve”, ha oheja oho. 23  Upéi ohenoika mokõi ofisiál ehersitopegua ha heʼi chupekuéra: “Peprepara doscientos soldádo, setenta kavaju arigua ha doscientos soldádo orekóva lánsa, oho hag̃ua Cesaréape ko pyharépe las nuéverupi*. 24  Pegueraha avei kavaju, Pablo ojupi hag̃ua hiʼári, ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ porã pe governadór Félix rendápe”. 25  Ha ohai peteĩ kárta heʼíva: 26  “Che, Claudio Lisias ahai ndéve ko kárta, Karai Governadór Félix: ¡Salúdo ndéve g̃uarã! 27  Umi hudío ojagarra ko kuimbaʼépe, péro ojukáta javete chupe, che aju che soldadokuéra reheve ha asalva chupe aikuaágui rromanoha. 28  Ha agueraha Sanedrínpe, aikuaase rupi mbaʼérepa oakusa chupe hikuái. 29  Ajuhu ojeʼeha hese omboykeha Ileikuéra, péro ndojapói mbaʼeve ojejuka térã oñemoinge hag̃ua chupe kárselpe. 30  Péro oñemombeʼúgui chéve oĩha opeskáva hese ojukaségui chupe, pyaʼe porã amondo ne rendápe, ha amanda umi oakusávape chupe toho tomombeʼu ndéve la ikáso”. 31  Upémarõ umi soldádo ojapo pe komandánte heʼíva ha ogueraha Páblope pyharekue Antípatrispe. 32  Koʼẽ rire, umi kavaju ariguántema oho hendive, umi ótro soldádo katu ojevy jey kuartélpe. 33  Umi kavaju arigua og̃uahẽ Cesaréape, omeʼẽ pe kárta governadórpe ha heʼi avei ogueruha Páblope hendivekuéra. 34  Haʼe olee pe kárta, oporandu mbaʼe valleguápa* Pablo, ha ojeʼe chupe Ciliciaguaha. 35  Upéi heʼi: “Ág̃a ou vove umi oñemoĩva nderehe ahendúta la nde káso”. Ha oheja chupe préso Herodes palásiope.

Nóta

Ehecha “Konsiénsia”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Saserdóte Guasu”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “paréd oñemomorotĩva”.
Ehecha “Léi”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Saduséo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Fariséo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Mboʼehára Leipegua”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Péva heʼise haʼekuéra oguerovia hague oñemaldesitaha chupekuéra nokumplíriramo pe ohura vaʼekue.
Ehecha “Saserdóte Ruvichakuéra”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “pe óra tercera”. Pe óra oñekonta kuarahy oike rire.
Griégope heʼi: “mbaʼe provinsiaguápa”.