Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Hechos 14:1-28

14  Upéi, Icóniope haʼekuéra oike oñondive umi hudío sinagógape*, ha oñeʼẽ porãitereígui hikuái, hetaiterei hudío ha griégo oñepyrũ ojerovia.  Péro umi hudío ojeroviaʼỹva omboliga umi tetã ambueguápe* ndaijaʼéi hag̃ua umi ermánore ha opuʼã hag̃ua hesekuéra.  Upéicharamo jepe, are opyta hikuái oñeʼẽ pyʼaguasúpe Jehová* omeʼẽ rupi chupekuéra podér. Haʼekuéra omombeʼu Ñandejára imbaʼeporãitereiha*, ha haʼe ohechauka oguerohoryha upe ojapóva hikuái omeʼẽvo chupekuéra podér ojapo hag̃ua milágro ha techapyrã.  Péro umi hénte upe siudapegua ojoavypa, oĩ oñemoĩva umi hudío ykére, péro umi ótro odefende umi apóstolpe*.  Upéi katu umi tetã ambuegua, ha umi hudío, huvichakuéra reheve oñehaʼãmbaite otrata vai chupekuéra ha ojapi itápe.  Haʼekuéra oikuaávo upéva, okañy ha oho Licaonia, Listra, Derbe ha umi puévlo oĩvape ijerére,  ha upérupi oikuaauka meme pe marandu porã*.  Lístrape oĩ vaʼekue peteĩ kuimbaʼe iparalítikova onase guive.  Haʼe oguapy ojapysaka Pablo rehe, upévo Pablo omaña porã pe kuimbaʼére, ha ohechakuaávo ojeroviaha Ñandejárare ha ogueroviaha ikatutaha oñemonguera chupe, 10  heʼi hatã porã: “Epuʼã eñemboʼy”. Upepete haʼe opo opuʼã, ha oñepyrũ oguata. 11  Umi henteita ohechávo Pablo ojapóva, osapukái Licaonia ñeʼẽme: “¡Umi ñandejarakuéra oñembohete yvypóraicha ha oguejy ñane rendápe!”. 12  Bernabépe ohenói hikuái Zeus ha Páblope katu Hermes, haʼégui upe oñeʼẽvéva. 13  Pe siuda renondépe oĩ pe témplo oñemopuʼã vaʼekue Zéuspe, pe saserdóte upepegua ogueru tóro ha yvoty pe okẽme ha umi héntendi oikuaveʼẽse sakrifísio Pablo ha Bernabépe. 14  Ohendúvo upe oikóva, umi apóstol Bernabé ha Pablo omondoro ijao, odipara pe hénte apytépe, osapukái, 15  ha heʼi: “¿Maʼerã piko pejapo péicha? Ore ningo yvypórante avei, rohasa asýva peẽichaite. Roju romombeʼu peẽme pe marandu porã, pejedeháma hag̃ua koʼã mbaʼe ovaleʼỹvagui ha pejevy Ñandejára oikovéva rendápe. Haʼe ojapo vaʼekue yvága, yvy, mar ha opa mbaʼe oĩva pype. 16  Yma haʼe oheja vaʼekue umi tetãnguérape ojapo ojaposéva, 17  upéicharamo jepe, añetehápe umi mbaʼe porã ojapóvare oikuaauka peẽme mávapa haʼe, omboúvo ama yvágagui ha omeʼẽvo peẽme hetaiterei kóga. Haʼe hetaiterei tembiʼu omeʼẽ peẽme ha penembopyʼarory”. 18  Heʼíramo jepe koʼã mbaʼe, apenaite ojoko hikuái umi héntepe ani hag̃ua ojapo chupekuéra sakrifísio. 19  Upéi una partída hudío og̃uahẽ Antioquía ha Icóniogui, omboliga umi héntepe opuʼã hag̃ua Páblore, upévare ojapi vaipaite chupe hikuái itápe ha oimoʼãgui omanomaha ombotyryryhápe oguenohẽ pe siudágui. 20  Upe rire umi disípulo* ojerepávo hese, haʼe opuʼã ha oike pe siudápe. Koʼẽ rire oho Bernabéndi Derbe gotyo. 21  Upe siudápe haʼekuéra oikuaauka pe marandu porã ha oipytyvõ heta héntepe oiko hag̃ua chuguikuéra disípulo. Upéi oho jey Listra, Iconio ha Antioquíape, 22  upépe omombarete umi disípulope* ha omokyreʼỹ chupekuéra ojerovia mbarete hag̃ua, heʼívo: “Heta jahasa asy vaʼerã jaike hag̃ua Ñandejára Rréinope”. 23  Avei onombra hikuái ansiáno* káda kongregasiónpe*, upéi oñemboʼe ha oajuna rire, oheja chupekuéra Jehová pópe, haʼekuéra ojeroviágui hese. 24  Upe rire ohasa hikuái Pisídiarupi ha oike Panfíliape, 25  ha oikuaauka rire Ñandejára Ñeʼẽ Pérgape, oguejy Atáliape. 26  Upépe ojupi hikuái peteĩ várkope ha oho Antioquíape. Ko siudápe umi ermáno ojerure kuri Ñandejárape tohovasa* chupekuéra ojapo hag̃ua pe tembiapo, koʼág̃a omohuʼãmava hikuái. 27  Haʼekuéra og̃uahẽ rire, ombyaty hikuái pe kongregasión ha omombeʼu chupekuéra mbaʼéichapa Ñandejára ojevale hesekuéra ojapo hag̃ua heta mbaʼe, ha oavri hague pe okẽ ikatu hag̃uáicha umi tetã ambuegua ojerovia avei. 28  Upémarõ haʼekuéra opyta are umi disípulondi.

Nóta

Ehecha “Sinagóga”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “umi tetã ambuegua álma”. Ehecha “Álma”, Informasión Oĩvéva 7A-pe.
Ehecha Informasión Oĩvéva 1.
Térã: “ohechaukaha mbaʼeporã ijojahaʼỹva”. Ehecha “Mbaʼeporã Ijojahaʼỹva”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Apóstol”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Marandu Porã”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Griégope heʼi: “umi disípulo álma”.
Ehecha “Ansiáno”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Kongregasión”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “tovendesi”. Ehecha “Vendisión”, diksionário oĩva ko Bíbliape.