Tü sümakat tü Wiwüliakat

Eeshii na wayuu makana nnojoluin watüjaain saaʼu jaraliin na ashajakana tü Wiwüliakat. Akatsaʼa süküjain wamüin tü Wiwüliakat nanülia na ashajakana shia. Eesü sümüle tü Wiwüliakat mayaa: «Anuu nünüiki Nehemías», «tü niʼrakat Isaías» otta «tü nünüikikat Jeʼwaa nümüin Joel» (Nehemías 1:1; Isaías 1:1; Joel 1:1).

Naashin na ashajakana tü Wiwüliakat, shia nashajakat tü münakat namüin nutuma Jeʼwaa, chi waneeshikai jee chi shiimainshikai sünain Maleiwain otta nia oʼuniraka tü nakuwaʼipakat. Na ashajakana tü pütchikat süka Hebreo, alatüsü suulia 300 naküjain tü pütchi makat: «Anuu tü nümakat Jeʼwaa» (Amós 1:3; Miqueas 2:3; Nahúm 1:12). Eeshii na aküjünakana amüin tü pütchikat natuma na aapieekana (Zacarías 1:7, 9).

Ashajünüsü tü Wiwüliakat natuma 40 wayuu soʼutpünaa 1.600 juya. Naʼakajee naya wayuukana eeshi na ashajakana kojuyasü karaloʼuta. Eesü 66 karaloʼuta suluʼu tü Wiwüliakat. Saʼakajee tiairua eesü 39 karaloʼutairua ashajünaka süka Hebreo, tü Antiguo Testamento münakat otta 27 karaloʼutairua ashajünaka süka Griego, tü Nuevo Testamento münakat.