Tü sümakat tü Wiwüliakat

Yaawashii na anoujashii nüneekakana Maleiwa süpüla chainjanain naya iipünaa. Outapa naya, asoʼiraajeerü naaʼin süpüla chain naya iipünaa nümaa Maleiwa (1 Pedro 1:3, 4). Süpüla saapünüinjatüin namüin tü kataakalü oʼuu chaa iipünaa, ayatüinjatü katsüin nanoula jee wulein nakuwaʼipa noʼuluʼu Maleiwa (Éfeso 5:5; Filipos 3:12-14).

¿Kasa naaʼinrüinjatka chaa iipünaa?

Aluwataainjana jee sacerdooteinjana naya nümaa Jesuu soʼu 1.000 juya (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 5:9, 10; 20:5, 6). Aluwataainjana naya suluʼu Nuluwataaya Maleiwa («jeketü sirumatuʼu», münüshii naya sutuma tü Wiwüliakat). Aluwataainjana naya naaʼu na wayuu yaainjanakana kepiain saaʼu tü mmakat (na «jeketü mma» sümakana amüin tü Wiwüliakat). Aneerü maʼin wakuwaʼipa natuma otta loteerü wakuwaʼipa maʼaka nüküjain shia paala Maleiwa (Isaías 65:17; 2 Pedro 3:13).

¿Jeʼrainjana na aluwataainjanakana chaa iipünaa?

Saashin tü Wiwüliakat 144.000 na wayuu chainjanakana oʼunuin iipünaamüin (Alateetkat Mapeena 7:4). Anuu nünüiki chi aluwataaushikai Juan: «Teʼrataalaka joo chi Anneetchonkai [Jesucristo] shaʼwatüin chaʼaya saaʼu tü wutai kanüliakat Sión sümaa wayuu watta saalii, maa aka 144.000 wayuu» (Alateetkat Mapeena 14:1-3; Juan 1:29; 1 Pedro 1:19). Tü wutai kanüliakat Sión, shia tü laülawaa naapakat Maleiwa nümüin Jesuu otta namüin na 144.000 wayuuinnua aluwataainjanakana iipünaa (Salmo 2:6; Hebreokana 12:22).

«Palitchonkana anneerü», münüshii na 144. 000 «nüneekakana» Maleiwa süpüla naluwataainjanain nümaa Kürisüto chaa iipünaa (Alateetkat Mapeena 17:14; Lucas 12:32). Tü wayaawatakat sünainjee tia, shia palitchon na nüneekakana Maleiwa süpüla aluwatawaa chaa iipünaa noulia na wane naʼanneetsekana Jesuu (Juan 10:16).

Pütchi nnojotka shiimain nachiki na chainjanakana iipünaa

Nanoujaka anain na waneinnua: Chainjana iipünaamüin napüshuaʼa na anamiakana.

Tü shiimainkat: Naashin Maleiwa, na wayuu anamiakana yaainjana kepiain yaa saaʼu tü Mmakat (Salmo 37:11, 29, 34).

  • Anuu nünüiki Jesuu: «Nnojoishi eeichin wane wayuu eekai nuʼunüin chamüin iipünaamüin nümaʼanamüin Maleiwa» (Juan 3:13). Tü nüküjeekalü achiki Jesuu shia nnojoluin noʼunuin iipünaamüin na wayuu anamia outakana nüpülapünaa, maʼaka naaʼin Abraham, Moisés, Job otta David (Aluwataaushikana 2:29, 34). Asoʼiraainjatü naaʼin naya wayuukana yaa saaʼu tü Mmakat (Job 14:13-15).

  • Asoʼiraainjatü naaʼin palajana na chainjanakana kepiain chaa iipünaa (Alateetkat Mapeena 20:5, 6). Makalaka eeinjanain waneinnua wayuu asoʼiraainjanaka aaʼin süpüla kepiainjanain naya yaa saaʼu tü Mmakat.

  • Saashin tü Wiwüliakat, «müiria nnojolüin ouktaa» suluʼu Nuluwataaya Maleiwa (Alateetkat Mapeena 21:3, 4). Ekeraajeerü tia pütchikat yaa Mmapaʼa, süka jamüin, nnojoyülüin eein outaa chaa iipünaa.

Nanoujaka anain na waneinnua: Eesü süpüla nüneeküin wanee wayuu chainjachire nia kepiain chaa iipünaa jee yaainjachire nia kepiain yaa saaʼu tü Mmakat.

Tü shiimainkat: Nia Maleiwa aneekaka jaralinjachin naapüin amüin «tü kasa anasü nünaajakat, tü eenajünakat apüla [nia] nütüma chaa iipünaamüin» (Filipos 3:14). Nnojoishii wayain aneeküin süka waaʼin wamüiwaʼa chainjanale waya oʼunuin chaa iipünaamüin (Mateo 20:20-23).

Nanoujaka anain na waneinnua: Na yaainjanakana kepiain saaʼu tü Mmakat, naya na nnojoliikana anain süpüla oʼunaa chaa iipünaamüin.

Tü shiimainkat: «Tü tapueulosekat», «na taneekakana», «na taapakana amüin taʼanasiain», müshi Maleiwa namüin na kepiainjanakana yaa saaʼu tü Mmakat (Isaías 65:21-23). Ekeraajeerü tü keeʼireetüjütkalia naaʼin Maleiwa paala süpüleerua tü wayuukalüirua: kepiainjanain naya waneepia yaa saaʼu tü Mmakat paʼaraiisüpa shia (Génesis 1:28; Salmo 115:16; Isaías 45:18).

Nanoujaka anain na waneinnua: Shiyaawase neʼe wanee kasa tü nuumero 144.000 ashajünakat suluʼu Apocalipsis.

Tü shiimainkat: Mayaainjeʼe eein nuumero shiyaawaseka wanee kasa suluʼu tü karaloʼutakat Apocalipsis, eesü waneirua nnojotkat shiyaawasein wanee kasa. Wanee sukuwaʼipa shia tü nanüliakat «na polookana piammüin Aluwataaushi eʼitaanakana nütüma chi Anneetchonkai» (Alateetkat Mapeena 21:14). Anuu waneirua wetsiikulo eeʼiyataka nnojoluin shiyaawasein wanee kasa tü nuumerokat 144.000.

Ashajünüsü suluʼu Alateetkat Mapeena (Apocalipsis) 7:4 jeʼrashiin na aneekünakana süpüla kepiaa chaa iipünaa. Saashin tia wetsiikulokot eʼitaanüsü «nejeetse chi Maleiwakai shiʼipoʼunain 144.000 wayuu» otta süküjaleʼinya nachiki na waneinnua oʼttaainjanakana nutuma Maleiwa. «Watta maʼi saalii». «Isasü achikii nayaawajünüin süka wainmashaatain maʼi naya», müsü shia (Alateetkat Mapeena 7:9,10). Shiyaawasere wanee kasa tü nuumerokat 144.000 jee saashajaale neʼe süchiki kojuyasü wayuu, nnojotsüjeʼe aküjünüin nachiki na wattakana naalii wayuu oʼttaainjanakana. *

Akaʼaya na 144.000 wayuuinnua aküjünüsü nayain «aneekünüin palajana saʼakajee wayuu» (Alateetkat Mapeena 14:4, TNM). Wanaa sümaa «palajana» sümüin tü pütchikat, shia saashajaaka achiki palitchoin na aneekünakana saʼakajee tü wayuukalüirua süpüshuaʼa. Aluwataainjana naya nümaa Kürisüto iipünaajee saaʼu watta maʼin saalii wayuu kepiainjatka yaa saaʼu tü Mmakat (Alateetkat Mapeena 5:10).

^ püt. 21 Anuu nünüiki chi ekirajüikai Robert Thomas süchiki tü nuumero 144.000 ashajünaka suluʼu Apocalipsis 7:4: «Aküjünüsü yala jeʼrashiin maʼin na wayuu aashajaanakana achiki, aluʼuinjaʼa suluʼu Apocalipsis 7:9 nnojotsü aküjünüin jeʼrashiin maʼin na wayuu aashajaanakana achiki. ‹Shiyaawase neʼe wanee kasa›, wamüle, meeria neʼe wanüiki süchiki tü waneirua nuumero ashajünakat suluʼu tia karaloʼutakat» (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary [Pütchi aküjünaka süchiki Alateetkat Mapeena 1-7], süpana 474).