Tü sümakat tü Wiwüliakat

Saashin tü Wiwüliakat «kasalajaneerü nütüma chi Maleiwakai naainjala chi wayuu eekai nümaʼüjaain sümaa wayuu nnojotkat nuʼwayuusein» (Hebreokana 13:4). Tü pütchikat griego «aʼluwajirawaa akuwaʼipa» (pornéia) sünainpünaasü nümaʼüjiraain nukuwaʼipa wanee wayuu sümaa wanee jierü sümaa nnojoluin kasaalüin nia sümaa. Nnojotsü anain nümüin Maleiwa nüinkaale wanee wayuu sümaa wanee jierü sümaa nnojoluin kasaalüin nia sümaa. Jaʼitainna «kasaaleena waya mapa», namüin.

Naashin Maleiwa, müliale wanee wayuu shiiʼiree wanee jierü, kasaalüinjachi nia sümaa süpüla nüinkaainjachin sümaa. Aipürai maʼin wayuu Maleiwa, müshiijeseʼe nukumajüin waya süpüla aijiraainjanain waya. Nütüjaa aaʼu Maleiwa jamüin nnojotka anain nüinkaale wanee wayuu sümaa wanee jierü süpülapünaa kasaalüin nia (1 Juan 4:8).