Soʼu juyaka 1993, eejatü sainküinpünaa mmaka wanee outkajawaa miyoʼu natuma na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Aashajaasü süchiki tü nikirajakalü anain Maleiwa. Wainmainna na wayuu anakana akuwaʼipa sutuma noonooin sümaa tü nikirajakalü anain Maleiwa. Piʼreerü suluʼu videokot tüü, talatüin naaʼin na wawalayuukana otta aipüraliin maʼin naya. Paaʼinwashii naya sünain tü outkajawaa miyoʼu eejatkat sainküinpünaa mmaka.