Eeshii na nnojoliikana oʼuraajüin, «¿jaratka joo aapajüinjatüin wanüiki woʼuraajüle?», müshii naya. Eetaalashii joo na oʼuraajakanaya, nnojotpejeʼe aapünüin namüin tü nachuntakat naashin. Eejachinka wanee ateo, oʼuraajayaashi shiiʼiree naapajüin Maleiwa nünüiki. «Pejejaa tamüin motsomüinyaakaijeʼe», müshi nia nümüin Maleiwa. Shiasaʼa süchikijee tia nümaka: «Eetaayaai nusouktüin tamüin, koʼutüshi neʼe».

Saashin tü Wiwüliakat, naapüin Maleiwa sünüiki wayuu suʼuraajapa. Anuu wanee pütchi namüinjatü wanee wayuu namaiwajana: «Puchuntapa nümüin [Maleiwa], shiimain sümülialaajeerüin naaʼin paaliin; naapajapa pünüiki, asoukteechi pümüin» (Isaías 30:19, TNM). Anuu waneʼeya: «Kapülasü naaʼin nanüiki na lotokana akuwaʼipa noʼuluʼu» (Proverbios 15:8, TNM).

Wanaa sümaa nuchuntüin Jesuu kaaliinwaa nümüin chi Nüshikai, «shiimüin sünain nükaaliijain» nia (Hebreokana 5:7).

Kacheʼeshi Maleiwa namüin na oʼuraajakana nümüin. Achuntüshinka Jesuu nümüin «Maleiwa sünain niʼyalajüin sümaa emetuluin nünüiki shiiʼiree nükaaliijain nia suʼutpünaa tü müliaa niʼrüinjatkat naapapa nukuaippa sünain ouktaa. Je shiimüin sünain nükaaliijain» nia Maleiwa, nüsoʼireʼerüinjeseʼe naaʼin (Hebreokana 5:7). Süpüla pütüjaain naaʼu na wayuu aapajünakana anüiki nutuma Maleiwa, paashajeʼera Daniel 9:20, 21 otta müsia 2 Crónicas 7:1.

Eeshii na maapajuukana anüiki noʼuraajapa naashin, ¿jamüsü nnojotka saapajünüin nanüiki? Süpüla naapajüin Jeʼwaa * nünüiki wanee wayuu, acheküshi niainjachin nuʼuraajüin amüin nümüiwaʼa, nnojoishi nia oʼuraajüinjachin sümüin wanee kasa yalapünaa neʼe. Keeʼireesü naaʼin chi Maleiwakai wachuntüin nümüin «tü nüchekakat wapüleerua». Waainjüle tia, naapajeerü wanüiki (1 Juan 5:14). Wanee kasa waaʼinrajatka süpüla naapajüin Maleiwa wanüiki, shia weʼraajüinjatüin maʼin nukuwaʼipa otta woonooinjanain sümaa nünüiki.

Watta naalii na wayuu atüjaakana saaʼu shiimain naapajüin Maleiwa nanüiki na wayuu oʼuraajakana nümüin otta nükaaliinjain naya. Anuu nünüiki Isaac, wanee wayuu chejeʼewai Kenia: «Oʼuraajüshi taya süpüla tayaawatüinjatüin saaʼu tü sümakat tü Wiwüliakat. Shiasaʼa maʼaka jeʼra kaʼi süchikijee tia, akaaliinjünüshi taya süpüla tia jaʼijaakat tamüin». Wanee wayuu chejeʼewat Filipinas, Hilda sünülia, ooʼulaweeshaatasü saaʼin suulia akamüjaa. Suuʼulaküin wainmatua tia, isapejeʼe süchiki suuntüin shia. Niasaʼa chi suʼwayuusekai nüküjüin sümüin Hilda anain suchuntüle nümüin Maleiwa süpüla nükaaliinjain shia. Anuu sünüiki Hilda süchikijee suʼuraajüin: «Anajaasü taaʼin. Nnojoluitpa suchuntaain taaʼin akamüjaa. Anaitpa taya».

Puchuntüle kaaliinwaa nümüin Maleiwa wanaapünaa sümaa tü keeʼireekat naaʼin, ¿nükaaliinjeeiche pia?

^ par. 6 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.