Süpülapünaa naapajiraain nikii Jesuu, nuluwataain na nikirajüinkana sünain wanee kasa makat mayaa: «Tü waaʼinrakat jooluʼu, süpülajatü jaaʼinrüin waneepia süpüla sotüinjachin jaaʼin taya» (Lucas 22:19).

Tü Outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin Ouktüin Jesuu Waaʼu, aainjüneerü shia aaʼuriiroʼu 3. Aainjünüinjatü shia nikerotapa chi Kaʼikai. Anashi pürütkaale sümaa püpüshi eeinjanale noutkajaain na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Aküjüneerü pümüin sünain tia outkajawaakat, jamüin aneetkaʼa pukuwaʼipa müleka pütüjaale saaʼu tü naainjapuʼukat Jesuu jee tü kasa anasü eekat sutuma naapajiraain nikii.