¿Nümaʼanajeejatche Maleiwa süpüshuaʼa tü iküleesiakalüirua?

Wanaa sümaa paapajüin tü notiisiakat, eesü paapajüle süchiki tü kasa mojusü naaʼinrakat eekai nunoujüin. Nnojotpejeʼe nümaʼanajeejatüin Maleiwa süpüshuaʼa tü iküleesiakalüirua (Mateo 7:15). Emeejünüshii neʼe na wayuukana nutuma chi Yolujaakai. (Paashajeʼera 1 Juan 5:19.)

Nütüjaapejeʼe aaʼu Maleiwa eein na wayuu anoujeekana sünain tü shiimainkat otta na aaʼinreekana tü kasa anasükat (Juan 4:23). Makalaka nuunejaain naya süpüla nekirajaain sünain tia sükajee tü Wiwüliakat. (Paashajeʼera 1 Timoteo 2:3-5.)

¿Kasa ayaawatünaka anainjee na anoujüshii shiimainshiikana?

Paaʼinwajiraashii nutuma Jeʼwaa na anoujüshiikana, jaʼitairü jetsüin tü iküleesiairua kaluʼujeejanaka naya. Nikirajüin naya sünain tü shiimainkat otta süpüla aijiraainjanain naya (Miqueas 4:2, 3). Makalaka eein süpüla piyaawatüin naaʼu na suluʼukana tü iküleesia shiimainkat sükajee aijiraain maʼin naya. (Paashajeʼera Juan 13:35.)

Paaʼinwajiraasü nutuma Jeʼwaa wayuu maʼleekalia sükajee tü iküleesia shiimainkat (Salmo 133:1)

Na anoujüshii shiimainshiikana, nanouja maʼin anainrü tü sümakat tü Wiwüliakat otta naaʼinrüin tü sümakat (2 Timoteo 3:16). Kojutüsü namüin tü nünüliakat Maleiwa (Salmo 83:18). Aküjüshii joo naya süchiki anainjatüin sukuwaʼipa wayuu sutuma Nuluwataaya Maleiwa (Daniel 2:44). Naaʼinrüin waneepia tü anasükat sümüin wayuu maʼaka naainjüin Jesuu (Mateo 5:16). Jee müsia atüjaana aaʼu nayain na anoujüshii shiimainshiikana süka nekirajüin wayuu shipialuʼu. (Paashajeʼera Mateo 24:14; Aluwataaushikana 5:42 otta 20:20.)