Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Tisienpüroʼu 2017

Karaloʼutakat tüü ekirajaaneerü anain eneeroʼu  29 sünainmüin peʼureeroʼu 25, 2018.

«Tatüjaa aaʼuchi sümaa nüsoʼiraweechin aaʼin»

¿Jamüsü watüjaaka maʼin saaʼu nasoʼiraajeenain aaʼin mapeena na outushiikana?

«Anoujashi nünain Maleiwa sümaa kaʼatapalain taya»

¿Jamüsü choʼujaaka maʼin wanoujain sünain süsoʼiraainjatüin naaʼin na outushiikana?

Jia kachonshiikana, jükaaliinja jüchonnii süpüla kekiinjanain naya süpüla oʼtteʼennaa

Aashajaainjana na kachonshiikana namaa nachonnii müleka naapeere naaʼin nümüin Jeʼwaa jee woutiiseere naya. ¿Kasa naaʼinrajatka na kachonshiikana süpüla nakaaliinjain nachonnii süpüla katsüin nanoula jee noʼttaain?

Jimaʼalii jee majayünnüü, jaaʼinra tü kasa juunteetkalü atuma oʼtteʼennaa

Mayaainjeʼe eein tü kasa paaʼinraajatkat woutiisale pia nnojo mmoluin pia seema woutiisaa.

ACHIKII

Tapütüin kasa süpüshuaʼa süpüla toʼunüin nüchiirua Kürisüto

16 nuuyase Félix Fajardo wanaa sümaa nüneeküin oʼunaa süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto. 70 juya süchikijee, nnojotsü mojuin naaʼin saaʼu nuushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto, jaʼitaichi jalamüin oʼunüin nia nüchiirua.

Süsakiraka anain wayuu

¿Jamüsüche sünüiki tü Wiwüliakat namüin na anoujashiikana süchiki tü DIU münakat?