«Chi eekai nürütkaain nünainmüin Maleiwa, acheküshi nunoujainjachin sünain eein nia sümaa nuwalaajüin na achajaakana maʼin nüchiki» (HEB. 11:6, TNM).

JAYEECHI: 85, 134

1, 2. (1) ¿Jameerü sukuwaʼipa wanoula aire Jeʼwaa wapüla? (2) ¿Kasa wekirajaainjatka anain jooluʼu?

NÜKÜJÜIN Jeʼwaa anakuwaʼipaliinjanain nutuma na waneepiakana nümaa. Shia wanee kasa naaʼinraka Jeʼwaa süpüla niiʼiyatüin sünain alin waya nüpüla. «Aishi wapüla chi Maleiwakai süka alin waya nüpüla palajana» (1 Juan 4:19). Shiʼipaʼaya sumuloʼulaain tü naalinkat Jeʼwaa wapüla, akatsüinraasü wanoula nünain otta weʼitaain waaʼin sünain naapeerüin kasa anasü namüin na aikana nüpüla (paashajeʼera Hebreokana 11:6, TNM).

2 Atüjashi Jeʼwaa aapaa kasa anasü sümüin wayuu. Sünainpünaasü tia tü nukuwaʼipakat jee tü kasa naaʼinrakat. Nnojorüle weʼitaain waaʼin sünain nuwalaajeenain Jeʼwaa na achajaakana maʼin nüchiki, nnojoleerü anain tü wanoulakat nünain. ¿Jamüsü maka wanüiki? Sutuma tü wanoulakat, wayaawatüin saaʼu «sünain shiimüin tü kasa meʼrujukat» (Heb. 11:1). Tü kanoulaakat, shia weʼitaale maʼin waaʼin sünain nuwalaajeenain Jeʼwaa na waneepiakana nümaa. ¿Jamüsü anaka watüjaale saaʼu naapeerüin Jeʼwaa kasa anasü wamüin? ¿Kasa naapaka Jeʼwaa sümaiwa namüin na aʼyataapuʼukana nümüin otta kasa naapaka  namüin na aʼyataakana nümüin maaʼulu? Wekirajaa sünain tia.

NUWALAAJEENA NAYA JEʼWAA

3. ¿Kasa naaʼinreetka Jeʼwaa wapüleerua saashin Malaquías 3:10?

3 Nüküjüin Jeʼwaa naapüinjatüin kasa anasü namüin na waneepiakana nümaa. Jee keeʼireesü naaʼin waʼyataain nümüin süka süpüshuaʼa waaʼin otta weʼitaain waaʼin sünain naapeerüin kasa anasü wamüin. Müshi Jeʼwaa: «Juuʼulaka maa taaʼin, jiʼreetka sünain tojutaleerüin tü sirumatuʼukat süpüla taapüinjatüin kasa anasü jümüin nnojorüleepa kasain choʼujaain jümüin» (Mal. 3: 10TNM). Weeʼiyateerü sünain kojutüin wamüin tü nümakat Jeʼwaa suluʼu wetsiikulokot tüü müleka waaʼinrüle shia.

4. ¿Jamüsü weʼitaainjatka waaʼin sünain shikeraajeerüin tü nümakat Jesuu suluʼu Mateo 6:33?

4 Nüküjüin Jesuu namüin na nikirajüinkana, nükaaliinjeenain naya Jeʼwaa müleka palajanale natuma tü Nuluwataayakat (paashajeʼera Mateo 6: 33, TNM). Makaʼa nünüiki Jesuu namüin na nikirajüinkana shia süka nütüjaain aaʼu nikeraajüin Jeʼwaa waneepia tü nümakat (Isa. 55:11). Müleka weʼitaale waaʼin nünain Jeʼwaa, shiimainshaata maʼin nikeraajeerüin tü nümakat wamüin, müshi nia: «Nnojoleechi taya oʼunüin jümaʼanajee. Nnojoleena tapütüin jia jümüiwa» (Heb. 13:5). Sutuma tü nümakat Jeʼwaa sünain wetsiikulokot tüü, weʼitaain maʼin waaʼin sünain shikeraajeerüin tü nümakat Jesuu suluʼu Mateo 6:33.

Nüküjüin Jesuu namüin na nikirajüinkana walaajeenain naya saaʼujee tü naaʼinrakat. (Paashajeʼera tü pütchikat 5).

5. ¿Jamüsü sütütülaaka waaʼin sutuma tü nümakat Jesuu shiʼipajee tü nüsakitkalü anain Pedro?

5 Soʼu wanee kaʼi asakinnüshi Jesuu nutuma Pedro, müshi nia: «Wapütüin süpüshua tü kasa eejatkat wamaʼana süpüla yaainjanain waya pümaa. ¿Kasakalaka nuwalaajeenain aka waya Maleiwa?» (Mat. 19:27). Nnojoishi  achiaanüin Pedro nutuma Jesuu saaʼujee nüsakirüin nia sünain tia. Soʼu tia, nüküjüin Jesuu namüin na nikirajüinkana walaajeenain naya nutuma Maleiwa saaʼu napütüin wainma kasa süpüleerua naʼyataain nümüin Maleiwa. Aluwataainjana wanaa nümaa Jesuu chaa iipünaa na aluwataaushiikana otta waneeinnua anoujashii waneepiakana nümaa Maleiwa. Nüküjapejeʼe Jesuu namüin naapüin Jeʼwaa kasa anasü namüin soʼu tia, müshi nia: «Chi wayuu eekai nüpütüin nipia, nuwalayuu, nüshi, nii, nüchonnii, je naʼapainse shiale süpüleerua aküjaa tachiki, alanaʼaleejeeria tü aapüneetkat nümüin maa aka polootua shikii suulia tü kasa nüpütakat. [Jee kateerü noʼu waneepia]» (Mat. 19: 29). Wapüshuaʼa wayakana oushikajaakana süchiirua nukuwaʼipa Jesuu, weʼrüin shikeraajüin tia pütchikat, süka jamüin, eein wawalayuu eekai müin aka naaʼin wanee washi wamüin, eekai müin aka saaʼin wei, wawalayuu jee wachonnii. Kojutüshaanasü maʼin tia wamüin suulialeʼeya süpüshuaʼa tü kasa wapütakat süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa.

«TÜ KACHUEERA AJAPULUʼUJIAKAT ANUA»

6. ¿Jamüshii walaajeenaka nutuma Jeʼwaa na aʼyataakana nümüin?

6 Watta saalii tü kasa anasü naapakat wamüin Maleiwa maaʼulu jee watteerü saalii tü kasa naapeetkat wamüin mapeenaya (1 Tim. 4:8, TNM). Naapüin Jeʼwaa nünüiki namüin na waneepiakana nümaa sünain anakuwaʼipaleenain naya nutuma. Süka watüjaain saaʼu tia, wachechereerü waaʼin suʼunnaa müliaa. Wanoujashaatale sünain nuwalaajeenain waya Jeʼwaa sutuma wachajaain maʼin nüchiki, waneepieena waya nümaa (Heb. 11:6, TNM).

7. ¿Jamüsü makalü aka saaʼin karapin tü kasa waʼatapajakat?

7 Wanaa sümaa nikirajüin Jesuu watta saalii wayuu saaʼu wanee uuchi, müshi nia: «Talata jia süka süpüshuaʼa jaaʼin süka nuwalaajeenain jia chi Maleiwa chakai iipünaa; meerü jukuwaʼipa maʼaka nakuwaʼipa na nünüikimaajanakana Maleiwa sünain müliain naya atumawaa» (Mat. 5:12, TNM). Eeshii na anoujashii aapüneenakana amüin kasa anasü chapa naya iipünaa, jee eeshii na katüinjanakana oʼu waneepia paʼaraiisüpa tü mmakat. Talatüsü maʼin waaʼin sutuma tia (Sal. 37:11; Luc. 18:30, TNM). Tü kasa waʼatapajakat wapüshuaʼa müsü aka saaʼin «tü kachueera ajapuluʼujiakat anua» (Heb. 6:17-20). Jamüsüjaʼa wanee karapin, ojutünüsü shiroku wüin suʼunnaa wanee wawai suulia wattakualüin tü anuakat. Akaʼaya tü kasa waʼatapajakat, süchecherüin waaʼin suʼunnaa müliaa, jaʼitairü kasain alatüin wamüin.

Naapüin Jeʼwaa nünüiki namüin na waneepiakana nümaa sünain anakuwaʼipaleenain naya nutuma. Süka watüjaain saaʼu tia, wachechereerü waaʼin suʼunnaa müliaa

8. ¿Jamüsü nnojotka shapaain maʼin waaʼin sutuma tü kasa waʼatapajakat?

8 Tü kasa waʼatapajakat sükaaliinjain waya süpüla nnojoluin shapaain maʼin waaʼin. Maʼaka anain nütapaʼa wanee wayuu sutuma balsamo, anasü naaʼin wayuu sutuma tü naainjüinjatkat Maleiwa. Akatchinraasü waaʼin sutuma watüjaain saaʼu naaʼinmajeenain waya Jeʼwaa  weʼitaapa naaʼu «tü kasa jawatakat» wamüin (Sal. 55:22). Weʼitaain maʼin waaʼin sünain sülanaʼaleejeeriain maʼin tü kasa naapeetkat wamüin Maleiwa suulialeʼeya tü wachuntakat nümüin (Éf. 3:20, TNM). Shiimain nükaaliinjashaateenain maʼin waya Jeʼwaa.

9. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu anakuwaʼipaleenain waya nutuma Jeʼwaa?

9 Süpüla walaainjanain waya nutuma Jeʼwaa, kanoulainjana waya nünain jee oonooinjana waya sümaa tü nümakat wamüin. Müshi Moisés namüin na israeliitakana: «Anakuwaʼipaleena jia nutuma Jeʼwaa suluʼu tü mma naapajatkat jümüin. Shiimainshaata naapeerüin jümüin chi Jümaleiwasekai Jeʼwaa tia jüpatsekat, shiajaʼa choʼujaaka joonooinjanain sümaa nünüiki Jeʼwaa otta jüüjüüinjanain jia sünain aaʼinraa tü nuluwataakalü anain jia soʼu kaʼikat tüü. Shiimainshaata anakuwaʼipaleenain jia nutuma Jeʼwaa chi Jümaleiwasekai maʼaka nüküjüin shia jümüin» (Deut. 15:4-6TNM). ¿Piʼitaainche paaʼin sünain walaajeechin pia nutuma Jeʼwaa müleka ayatüle waneepiain pia nümaa? Piʼitaa maʼin paaʼin sünain meerüin pukuwaʼipa nutuma.

NUWALAAJÜIN NAYA JEʼWAA

10, 11. ¿Kasa naapaka Jeʼwaa nümüin José?

10 Ashajünüsü tü Wiwüliakat süpüla anainjatüin wakuwaʼipa sutuma. Aküjünüsü suluʼu süchiki tü naaʼinrakat Jeʼwaa süpüla walaain nutuma na aʼyataapuʼukana nümüin sümaiwa (Roma 15:4). Wekirajaa sünain tü naaʼinrakat Jeʼwaa nüpüleerua José. Jamüshijaʼa nia, oikkünüshi natuma na nuwalayuukana süpüla achepchiaa. Shiasaʼa mapa, aküjüsü alawaa nuʼwayuuse chi nulaamainkai nüchiki jee nüpüreesajinnaka suluʼu wanee kaatset chaa Egipto. Wanaa sümaa püreesain nia, ¿akatalaashiche Jeʼwaa nuulia? Nnojottaa. Müsü tü Wiwüliakat nüchiki: «Otta Jehová, eeshi nümaa José sümaa nükaaliijüin nia [...]. Niʼitaain Jehová sümaa anain sükuaippa süpüshua tü kasa naainjakat José, süka eein nia nümaa waneepia» (Gén. 39:21-23). Suʼunnaa niʼrüin nümüliala José, naʼatapajüin nükaaliinjüinjachin nia chi Nümaleiwasekai.

11 Sülatapa maʼaka jeʼra juya, ajütünüshi José nutuma Faraón suluʼujee tü kaatsetkat otta niashi chi niʼipajanakai sünain aluwatawaa saaʼu Egipto (Gén. 41:1, 37-43). Wanaa sümaa kachoin tü nuʼwayuusekat José niʼitaain Manasésüin nünülia chi niʼirumakai. Müshi nia: «Nünüliataitpajaʼa tü anülieekat saaʼu motüitpain taaʼin nütüma Maleiwakai süpüshua tü tamülialakat je süpüshua tü takuaippapüʼükat chaʼaya nuumainruʼu chi tashikai». Jee chi chiiruajachikai, Efraín nünülia nutuma. Müshi nia: «Nünüliataitpajaʼa tü anülieekat saaʼu kachooinchipain taya nütüma Maleiwakai yaa suluʼu tü mmakat eejachire talatirüin tamüliala» (Gén. 41:51, 52). Anasü nukuwaʼipa José nutuma Jeʼwaa saaʼujee waneepiain nia nümaa, nükaaliinjüinjeseʼe na israeliitakana jee na egipciokana suʼunnaa alin maʼin jamü. Nütüjaa aaʼulu José niain Jeʼwaa aapüin kasa anasü nümüin jee anakuwaʼipalin nia nutuma (Gén. 45:5-9).

Miyoʼu talata suluʼujutkat naaʼin Jesuu sutuma wulein nünülia Maleiwa nutuma

12. ¿Kasa naaʼinraka Jesuu süpüla nüchecherüin naaʼin suʼunnaa müliaa?

12 Oonooshi Jesuu waneepia nümaa Maleiwa mayaainjeʼe wainmain tü kasa ooʼulakünakalü  aka naaʼin; anasüjeseʼe nukuwaʼipa waneepia nutuma Jeʼwaa. ¿Kasa naaʼinraka Jesuu süpüla nüchecherüin naaʼin suʼunnaa müliaa? Müsü tü Wiwüliakat: «Sükajee tü talataa eʼitaanakat nüpüleerua, nüchecherüin naaʼin suʼunnaa ouktüin nia sünain wanee wunuʼu, niyouktüin tü japüliikat otta nojoyolooko nikialuʼujee Maleiwa» (Heb. 12:2, TNM). Miyoʼu talata suluʼujutkat naaʼin Jesuu sutuma wulein nünülia Maleiwa nutuma. Talatüshijeseʼe chi Nüshikai nümaa saaʼujee tü naaʼinrakat jee wainma kasa anasü aapünaka nümüin. Saashin tü Wiwüliakat, joyotushi Jesuu nikialuʼujee Maleiwa. Müsü tü Wiwüliakat: «Eʼitaanüshi nia nütüma Maleiwa süpüla kojutüinjachin sütüma wayuu süpüshua. Aapünüsü laülawaa nümüin sünain kojutüinjachin nia sütüma wayuu noulia napüshua na sülaülashiikana mmakat, otta suulia kasakat süpüshua eekai eein» (Filip. 2:9).

NNOJOTSÜ MOTUIN NAAʼIN JEʼWAA TÜ WAAʼINRAKAT

13, 14. ¿Jamüsü naaʼin Jeʼwaa sutuma tü kasa waaʼinrakat nüpüleerua?

13 Watüjaa aaʼulu kojutüin nümüin Jeʼwaa süpüshuaʼa tü waaʼinrakat süpüla waʼyataain nümüin. Nütüjaa aaʼu mojule waaʼin sutuma isain wachiki waaʼinrüin wanee kasa jee jülüjashii waya naaʼin shapaale waaʼin sutuma maʼyataain waya jee shiale isain wachiki waapüin tü choʼujaakat sümüin wapüshi. Jee nütüjaa aaʼu Jeʼwaa isale wachiki waʼyataain maʼin nümüin maʼakaapuʼu waaʼinrüin sümaiwa sutuma ayuulin waya jee mojuin waaʼin. Wayaawata aaʼu kojutüshaatain nümüin Jeʼwaa tü waaʼinrakat süpüla waʼyataain nümüin mayaainjeʼe wainmain tü alatakat wamüin (paashajeʼera Hebreokana 6:10, 11).

14 Soto waaʼin niain Jeʼwaa «chi Aapajakai sünüiki wayuu suʼuraajapa». Weʼitaa maʼin waaʼin sünain naapeerüin wanüiki woʼuraajapa nümüin (Sal. 65:2TNM). «Nia chi Maleiwa amüliajüikai» jee naapeerü wamüin tü kasa choʼujaakat wamüin süpüla ayatüinjanain waya pejein nünain (2 Cor. 1:3). Talatüsü naaʼin Jeʼwaa wamüliajüle saaʼin wayuu. Müsü tü Wiwüliakat: «Chi eekai nükaaliinjain wanee wayuu maʼletsekai, müshi nujuyaajitkai naaʼin Jeʼwaa, jee nuwalaajeechi nia saaʼu tia naaʼinrakat» (Prov. 19:17TNM; Mat. 6:3, 4). Anashaatasü nümüin Jeʼwaa wasülajüle jee wakaaliinjüle na wawalayuukana, müshi niakai aaʼin wojuyaajirüin. Nuwalaajeerü wamüin tü kasa anasü waaʼinrakat.

NÜWALAAJÜIN WAYA MAAʼULU JEE MAPEENA

15. ¿Kasa paʼatapajaka naapüinjatüin Maleiwa pümüin? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaa suluʼukat süpana 21).

15 Awalaajüneena na anoujashii chainjanakana chaa iipünaa, nieechi Jesuu awalaajaka naya (2 Tim. 4:7, 8). Wanaawapejeʼe wojutü nümüin Maleiwa, jaʼitainna chainjanale waya chaa iipünaa jee yaainjanale waya yaa mmapaʼa. Na wattakana naalii wayuu, naʼatapajüin maʼin katüinjatüin noʼu waneepia paʼaraiisüpa tü mmakat. Talateerü maʼin naaʼin süka jimateerüin naaʼin (Juan 10:16; Sal. 37:11).

16. ¿Jamüsü sütütüleʼetka waaʼin tü sümakat 1 Juan 3:19, 20?

16 Eesü mojule waaʼin sutuma isaitpain wachiki waʼyataain maʼin nümüin Jeʼwaa jee shiale sutuma jülüjain waaʼin nnojoluin talatüin naaʼin sümaa tü waʼyataainkat. Eesü süntajaale wekiiruʼumüin, nnojoluin anain nuwalaajüle waya Jeʼwaa saaʼujee tü waaʼinrakat. Sotuinjatpejeʼe waaʼin miyoʼuin Maleiwa «suulia tü waaʼinkat otta niʼraajüin süpüshuaʼa tü kasakalüirua» (paashajeʼera 1 Juan 3:19, 20, TNM). Waʼyataale nümüin Jeʼwaa süka alin nia wapüla jee kanoulain waya nünain,  wanoujashaateerü anain nuwalaajeenain waya saaʼu tü waaʼinrakat, jaʼitairü palitchon tü waaʼinrakat waashin (Mar. 12:41-44).

17. ¿Kasa naapaka wamüin Maleiwa maaʼulu yaa talataka atuma waaʼin?

17 Mayaainjeʼe sülüʼülaain sükalia sajaʼttinnüin tü kasa nuluwataakalü aaʼu Satanaa, ayatüsia anakuwaʼipalüin nupueulose Jeʼwaa nutuma. Nükaaliinjain waya süpüla wayaawatüin saaʼu tü shiimainkat jee paaʼinwajiraashii waya nutuma namaa na wawalayuukana sainküin mmaka (Isa. 54:13). Ekeraajüsü maaʼulu yaa tü nümakat Jesuu, naapüin Jeʼwaa wamüin na wawalayuukana sainküin mmaka süpüshuaʼa, maaʼatshii aka saaʼin wapüshi jee aijiraashii waya wapüshuaʼa (Mar. 10:29, 30). Jee müshiʼiya na achajaakana maʼin nüchiki Maleiwa, aapüneerü wanee anaa namüin jee wanee talataa aaʼin (Filip. 4:4-7).

18, 19. ¿Jamüsü naaʼin na aʼyataashiikana nümüin Jeʼwaa sutuma tü kasa naapakat namüin?

18 Na wawalayuukana sainküin mmakat süpüshuaʼa, neʼrüirü tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa namüin. Eesü wanee wawala chejeʼewat Alemania, Bianca sünülia, müsü sünüiki: «Isasü maʼin tachiki tawalaajüin nümüin Jeʼwaa saaʼu nükaaliinjain taya wanaa sümaa shapaain taaʼin otta saaʼu eein nia tamaa waneepia. Keemashaatasü maʼin tü mmapaʼakat maaʼulu. Anapejeʼe maʼin takuwaʼipa süka taʼyataain nümüin Jeʼwaa, nnojotsü taya mmoluin süka nümaain taya. Wanaa sümaa tooʼulaain wanee kasa süpüleerua aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa, wainmaleesia tü kasa anasü naapakat tamüin».

19 Jülüjataa paaʼin jooluʼu sukuwaʼipa tü wawalakat Paula, kepiasü Canadá. 70 suuyase, ayuuisü tü süsapükat sutuma wanee ayuulii espina bífida sünülia. Saashin tü wawalakat, nnojotsü shia ooʼulaain suulia aküjaa pütchi sutuma nnojoluin süpüla sukutulaain maʼin sutuma tü süʼlechekat. Müsü sünüiki: «Aküjawaisü taya pütchi suluʼupünaa teleepono jee eepünaale toʼunüin. Shiasaʼa süpüla tatütüleʼerüin taaʼin, eesü tamaʼana wanee karaloukta eere tashajüin pütchi suluʼujee tü Wiwüliakat otta suluʼujee tü karalouktairua eekat wamaʼana. Tanaʼlaawalin tia pütchikalüirua. ‹Sukuwaʼipamaajatü kataa oʼuu› müsü sünülia tatuma. Nnojoleerü mojukuʼu müin waaʼin jülüjale waaʼin waneepia tü kasa naapajatkat Jeʼwaa. Eeshi Jeʼwaa wamaa waneepia, nükaaliinjeena waya jaʼitairü kapüleein tü alatakat wamüin». Eesüjaʼa nnojorüle wanaawain tü alatakat pümüin sümaa tü alatakat sümüin Bianca otta Paula. Jülüja waaʼin tü kasa anasü naapüitkat wamüin Jeʼwaa otta tü naapüitkat namüin na wayuu weʼraajakana. Anasü maʼin jülüjale paaʼin tü naapakat pümüin Jeʼwaa maaʼutpünaa jee tü naapeetkat pümüin mapeena.

20. ¿Kasa aapüneetka wamüin ayatüle waʼyataain nümüin Jeʼwaa süka süpüshuaʼa waaʼin?

20 Soto paaʼin nusoukteechin Jeʼwaa shiʼipajee tü puchuntakat nümüin. Paaʼinrüle tü nüchekakat püpüleerua, naapeerü pümüin tü nüküjakat achiki paala (Heb. 10:35, 36). Ayata wachecherüin tü wanoulakat jee waʼyataain nümüin Jeʼwaa süka süpüshuaʼa waaʼin. Shiimainshaata walaajeenain waya nutuma Jeʼwaa weʼitaale maʼin waaʼin nünain (paashajeʼera Colosas 3:23, 24).