¿Asouktüshiche Maleiwa sümüin wayuu süpüshuaʼa?

EESHII EEKAI NAMÜIN:

  • «Aa, asouktüshi sümüin wayuu».

  • «Asouktüshi sümüin soʼutku wayuu».

  • «Nnojotsü jaralüin nusouktüin amüin».

¿Jamajaʼa saaʼin pümüin?

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT

«Pejeshi Jeʼwaa nünain chi wayuu [...] aʼwaajakai nia süka tü shiimainkat» (Salmo 145:18TNM).

¿KASA MAA SÜKÜJAKA TÜ WIWÜLIAKAT?

  • Nnojotsü naapüin Maleiwa nanüiki na eʼrüliikana wayumüin nümüin (Isaías 1:15). Eepejeʼe süpüla nanouktüin nakuwaʼipa otta anajiraain naya nümaa Maleiwa (Isaías 1:18).

  • Süpüla nusouktüin Maleiwa nümüin wanee wayuu eekai nuʼuraajüin nümüin, acheküshi nuchuntüin tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua (1 Juan 5:14, 15).

¿Jamüinjatü wakuwaʼipa sünain oʼuraajaa?

NAASHIN WANEEINNUA WAYUU, nüsapainkainjachi wanee wayuu sünain oʼuraajaa, jepütüinjatü nikii jee peʼipaainjatü najapü. ¿Jamajaʼa saaʼin pümüin?

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT

Naapüin Maleiwa nünüiki wanee wayuu jaʼitaichi joyotuin nia, shaʼwatüin, nuʼwachiraain mmoluʼu jee nüsapainkale nia (1 Crónicas 17:16; 2 Crónicas 30:27; Esdras 10:1; Aluwataaushikana 9:40). Nnojotsü nüküjüin Maleiwa jamüinjatüin nukuwaʼipa wanee wayuu sünain oʼuraajaa.

¿KASA MAA SÜKÜJAKA TÜ WIWÜLIAKAT?