Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU (NAMÜINJATÜ NA WAWALAYUUKANA) Maayoʼu 2018

Ekirajaaneerü anain rewiisütakat tüü juulioʼu 9 sünainmüin akoosütoʼu 5, 2018.

Aishii nüpüla Jeʼwaa na achecheraakana süchiirua aaʼinraa kasa anasü

Eesü süpüla mojuin waaʼin nnojorüle kasajatüin sümüin wayuu tü pütchi waküjakat. Eepejeʼe süpüla wachecheraain süchiirua aküjaa pütchi.

¿Jamüshii ayataka waya sünain aaʼinraa kasa anasü?

Choʼujaasü watüjaain saaʼu jamüin waküjaka pütchi.

Pütüjaa saaʼu tü nimeejeekalü akajee pia chi püʼünüükai

Nnojotsü mochoojuuin woʼu tü nuuʼulakakalü aka waaʼin Satanaa jee tü nimeejakalü aka waaʼin.

Jimaʼalii jee majayünnüü eejiraa jia nümaa chi Yolujaakai

Eejiraashii waya wapüshuaʼa nümaa chi Yolujaakai. Mayaainjeʼe müin jookai naaʼin nüpüla Satanaa na jimaʼaliikana otta na majayünnüükana, eesia nanain tü koroloirua natkaayainjatkat.

ACHIKII

«Maʼletsesai taya otta mapa watta saalii kasa tamaʼana»

Wayuu maʼletsesai Samuel Herd, wainmapejeʼe kasa naapaka Jeʼwaa nümüin, eeyaai neʼe müinjachin nia naaʼinruʼu.