¿Eʼrüichi pia pümüliala sutuma saainjünüin kasa mojusü pümüin jee shiale sümüin püpüshi? ¿Mmotshi pia seema sülatüin tia pümüin? Akooʼomüinraasü tü mojulawaakat sainküin mmakat süpüshuaʼa. Anuu waneeirua kasa aainjünaka maʼin.

ATAÜJAASHII WAYUU JEE MÜLIASÜ NAʼWAYUUSE NATUMA. Saashin Naciones Unidas, «sünainjee apünüinsü jieyuu, eesü wanee eekai shiʼyaajünüin jee eekai sütaüjaanüin nutuma suʼwayuuse». Naashin nayakana, sainküin mmakat süpüshuaʼa sünainjee jaʼraisü jieyuu, ataüjaaneerü waneesia.

EʼRÜLII WAYUMÜIN. Chaa Estados Unidos, watta naalii na eʼrünnuukana wayumüin, alatüshii suulia 30 miit sümaa eein na namaajanakana waneʼewai nakua. Otta müsia Latinoamérica, nanainjee apünüinshii wayuu eeshi waneeshia eʼrakai müliaa sutuma saainjünüin kasa mojusü nümüin.

UWOMUYUUSHII. Soʼu 2012, oʼutüna aaʼinna maʼaka 500 miit wayuu sainküin mmakat süpüshuaʼa. Wainmaleeshiʼiya noulialeʼeya na ouktakana sünain atkawaa. Chaa Centroamérica otta waneeirua mma chakat África, oʼutüna aaʼinrü maʼin wayuu suulialeʼeya waneeirua mma. Alatüshii suulia 100 miit na oʼutünakana aaʼin Latinoamérica soʼu neʼe wanee juya; chaa Brasil, alatüshii suulia 50 miit na oʼutünakana aaʼin. ¿Eesüche süpüla sajaʼttinnüin süpüshuaʼa tü kasa mojusükat?

¿EESÜCHE SÜPÜLA SAJAʼTTINNÜIN TÜ MOJULAWAAKAT?

¿Jamüsü jooutka maʼin tü mojulawaakat? Wainma tü makalü anainjee tia. Eeshii wayuu eekai mojutüin noulia waneeinnua, eeshii eekai maʼletsein, eeshii eekai epeʼrüliin, eekai nakaijüin yüi, eeshii eekai neʼrapuʼuin tepichijaiwaʼaya naya mojulaain na wayuu miyoʼuyuukana noulia jee eekai mojutüin wayuu namüin sümaa müin masalajanakai saaʼin naainjala namüin.

Eepejeʼe mma eere süpaliʼirajüin tü mojulawaakat. Jamüsüjaʼa chaa São Paulo, Brasil, nnojoluitpa ouktüin maʼin wayuu soʼu tü poloo juya alatüitpakat, paliʼirüitpa tü wayuu oʼutünakalü aaʼin suulialeʼeya paala. Ayatapajaʼa aainjünüin wainma kasa mojusü suluʼu tia pueulokot, eeshii oʼutünüin aaʼin maʼaka polooshii wayuu nanainjee 100.000. ¿Kasaka shipin tü mojulawaakat?

Shipi tü mojulawaakat sünainpünaasü tü sukuwaʼipakat wayuu. Na keejiakana amüin tü mojulawaakat, ooʼulaainjana suulia yaletüin naaʼin, suulia kachiirua aaʼin washirüü jee suulia jülüjain neʼe naaʼin nakuwaʼipa namüiwaʼa. Alinjatü wayuu napüla, kojutüinjatü wayuu namüin otta jülüjainjatü wayuu naaʼin.

¿Kasa nunoukteʼereetka atuma nukuwaʼipa wanee wayuu mojulaashi? Anuu tü sümakat tü Wiwüliakat:

  • «Müleka waaʼinrüle tü nuluwataakat anain waya chi Maleiwakai, shiimüin alin nia wapüla» (1 Juan 5:3).

  • «Tü mmoluwaakat neema Jeʼwaa shia ayouktaa tü mojusükat» (Proverbios 8:13TNM). *

Eesü süpüla shiiʼiranajaain nukuwaʼipa wanee wayuu jaʼitaichi mojulaain maʼin paala nia. Aire Maleiwa nüpüla otta nnojorüle naaʼinreein tü mojukat noʼuluʼu, anaataajeerü nukuwaʼipa. ¿Shiimainchejeʼe tia?

Anuu nukuwaʼipa Álex: * alatüirü 19 juya sünain  püreesain nia chaa Brasil sutuma mojulaain maʼin nia. Anoujashi nia nünain Jeʼwaa soʼujee juyakat 2000 süchikijee nikirajaain sünain tü Wiwüliakat. ¿Shiimainchejeʼe suʼwanajaain nukuwaʼipa? Jamüsaʼa, mojushaatasü naaʼin Álex saaʼu süpüshuaʼa tü naainjalakat. Müshi nia: «Aishi Maleiwa tapüla süka tatüjaain aaʼu shiimain nülatirüin toulia tü taainjalakat. Tü akaaliinjakat taya süpüla tanoukteʼerüin takuwaʼipa shia süka talatüin taya sutuma tü naaʼinrakat Jeʼwaa tapüleerua jee saaʼu alin nia tapüla».

Eeshi wanee wayuu César nünülia, chejeʼewai nia Brasil, kaʼruwaraipuʼushi nia soʼu 15 juya. ¿Kasaka anoukteʼerüin nukuwaʼipa? Soʼu chajachin nia püreesain, antüshii na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa nünainmüin otta noʼttaka sünain ekirajawaa namaa sünain tü Wiwüliakat. Müshi César: «Sutuma tü ekirajünakalü anain taya, tayaawata aaʼu kasapülajanain nukumajaka waya Jeʼwaa. Aishi nia tapüla otta nnojoishi taya aaʼinreein kasa mojusü suulia mojuin naaʼin tatuma. Anamiashaata Jeʼwaa tamüin otta nnojotsü mojuteein tia tatuma. Tanoukteʼerüin takuwaʼipa sünainjee alin tapüla Jeʼwaa otta nnojoluin taaʼinreein wanee kasa mojeetka atuma naaʼin».

Pikirajaa sünain tü paaʼinrajatkat süpüla suluʼuin pia tü mmakat nnojotpa tü mojulawaakat.

¿Kasa shikirajaka anain waya nakuwaʼipa na waküjüinapakana achiki? Shikirajüin waya sunouktaain sukuwaʼipa wayuu sutuma tü Wiwüliakat, sunoukteʼerüin tü jülüjakat saaʼin (Éf. 4:22, 23). Naashin Álex, wulesü nukuwaʼipa sutuma tü nikirajaain sünain tü Wiwüliakat otta wulesü tü jülüjakat naaʼin sutuma. Nnojoluinjatia aʼwanajaain nukuwaʼipa naaʼinruʼu. Jülüjale waaʼin tü pütchi suluʼukat tü Wiwüliakat, wuleerü wakuwaʼipa. Wulesü naaʼin wayuu sutuma Nünüiki Maleiwa (Éf. 5:26). Jaʼitaichi eekai mojulaain maʼin paala sümaa jülüjain neʼe naaʼin nukuwaʼipa nümüiwaʼa, anouktaasü nukuwaʼipa, kamaneejeechi nia otta nnojoleechi paʼürülaawajiraain sümaa wayuu (Roma 12:18). Jimatüsü saaʼin wayuu sutuma aaʼinraa tü sümakat tü Wiwüliakat (Is. 48:18).

Na oocho miyoone aküjülii pütchi nüchiki Jeʼwaa eekana suluʼu 240 mma, natüjaaitpa aaʼu kasain shipin tü mojulawaakat. Mayaapejeʼe naatawalin neʼiruku otta eein na kanneetsekana jee na maʼletsekana, aishi Jeʼwaa napüla napüshuaʼa otta mmoluwaashii naya neema. Aijiraashii naya napülajiraa otta paaʼinwashii naya napüshuaʼa (1 Ped. 4:8). Sünainjee müin nakuwaʼipa, atüjaana aaʼu eein süpüla sajaʼttüin tü mojulawaakat saaʼujee tü mmakat.

ALÜʼÜTSÜ SÜPÜLA SAJAʼTTÜIN

Saashin tü Wiwüliakat, alüʼütsü süpüla najaʼttirüin Jeʼwaa süpüshuaʼa tü kasa mojusükat. Najaʼlajeʼerüinjana na mojulaashiikana otta niʼitaaitpa sükalia kasalajanainjatka oʼu naainjala namüin (2 Ped. 3:5-7). Nnojoleerü jaralin müliain atuma wayuu süchikijee tia. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu shiimain najaʼlajeʼereein Maleiwa tü mojulawaakat?

Saashin tü Wiwüliakat, «üttüsü naaʼin Jeʼwaa nooʼomüin chi eekai mojulaain» (Salmo 11:5TNM). Nücheküin Jeʼwaa anajiraainjatüin wayuu otta lotuinjatüin sukuwaʼipa süpüshuaʼa kasa (Salmo 33:5; 37:28). Sutuma tia, watüjaa aaʼu nnojoleerüin nuuʼulaain Maleiwa eein waneepia tü mojulawaakat.

Shiimain sülüʼülüin sükalia eere jimatüinjatüin saaʼin wayuu süpüshuaʼa yaa mmapaʼa (Salmo 37:11; 72:14). ¿Pütüjawee aaʼu tü paaʼinrajatkat süpüla eeinjachin pia yaa saaʼu tü mmakat nnojotpa tü mojulawaakat?

^ püt. 12 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.

^ püt. 14 Nnojotsü shiain tü nanülia shiimainsükat.